สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนสรวย สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงแสงงาม  ลาหู่นะ
 
1. นางสาววิไลพร  วัฒนประเสริฐชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายจะดู  ไอโล
2. เด็กชายธนากร  แตะยี
3. เด็กชายปฏิภาณ  ลิมิ
 
1. นางสาววราวรรณ  สุกันธา
2. นางจุฬาลักษณ์  ใจแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสือเหมย  ลาหู่นะ
 
1. นายกล้ารบ  อินแก้ว
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาเด   ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงนาโบล่า  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงนิชดา  จะแล
4. เด็กหญิงพิมพา  อางิ
5. เด็กหญิงมอเล  ลาหู่นะ
6. เด็กหญิงสายน้ำ  เชอมือ
7. เด็กหญิงสุมาลี  จะที
8. เด็กหญิงแสงงาม  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  เสนาวัฒน์
3. นางณาตยา  มานะ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงดิศราภรณ์  อยู่เป๊าะ
2. เด็กชายธวัชชัย  จะเซอ
3. เด็กชายมนชิต  มาเยอะ
4. เด็กชายศราวิน  ลิมิ
5. เด็กหญิงสิมี  ลาหู่นะ
6. เด็กชายอีลาซา  จะโบ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว
2. นางจุฬาลักษณ์  ใจแก้ว
3. นางสาววิไลพร  วัฒนประเสริฐชัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71.5 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐกร   ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงนาโบล่า  ลาหู่นะ
3. เด็กชายปิติ  มาเยอะ
4. เด็กหญิงมอเล  จะเซอ
5. เด็กหญิงอามอน  ลาหู่นะ
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จะมู
 
1. นางสาววิไลพร  วัฒนประเสริฐชัย
2. นางสาววราวรรณ  สุกันธา
3. นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดาซี  ไอโล
2. เด็กชายมูละ  ลาหู่นะ
3. เด็กชายเตชิน  ลาหู่นะ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ใจแก้ว
2. นายพงษ์ศักดิ์  ใจแก้ว
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซือเหมย  ลาหู่นะ
2. เด็กชายทัศน์พล  อายิ
3. เด็กหญิงสายน้ำ  เชอมือ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เสนาวัฒน์
2. นายกล้ารบ  อินแก้ว
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานดา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เยอะส่อ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เสนาวัฒน์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ