สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณปาย  ใจธิ
 
1. นางเกษร  วนชยางค์กูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายณิชนันท์  จ๋อมแก้ว
 
1. นายสมชาย  ชัยทองสวัสดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภา  กันทา
2. เด็กหญิงสุภัคชา  ผาอินทร์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ปินตา
 
1. นางศรีวัน  ณ อุโมง
2. นางสาวจิดาภา  แสนสุริวงศ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกีย์ณวุฒิ  ใจเรือน
2. เด็กชายชยานันท์  สีคำ
3. เด็กชายชินกฤต  ธนูเหล็ก
4. เด็กชายธนวัฒน์  รักษี
5. เด็กชายวงศกร  จำปาแดง
6. เด็กหญิงักัญญาพัชร  มณีศรี
 
1. นายประดิษฐ์  เชื้อเมืองพาน
2. นางศรีวัน  ณ อุโมง
3. นายสมชาย  ชัยทองสวัสดิ์