สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงคำ  ผัดน้อย
 
1. นางธิดาพร  สุทธิเจริญศักดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  พูบิ
 
1. นางปาริชาติ  มาลาโรจน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิรมล  ลุงเด่น
 
1. นางนงนุช  ไฝคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาเมย์  นาโป้
 
1. นางนงนุช  ไฝคำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธาร  คำเมฆ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ประจิตร
 
1. นางสาวนวนันท์  ฐิติโชติ
2. นางรุจิรา  ฟักงาม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.65 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชญา  นาโป้
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  พิสัยเลิศ
3. เด็กหญิงมุตา  เจ้าเมือง
 
1. นางนงนุช  ไฝคำ
2. นายผดุงศักดิ์  แผ่นคำ