สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หวุ่ยเชอกู่
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายชาญชัย  ตามี่
2. เด็กชายวีรชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  แลเชอ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผึ้งกาญจน์
3. เด็กชายเอกภพ  เพียวเช้
 
1. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
2. นางมณีรัตน์  ยารังษี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กระสานติ์สุขพนา
3. เด็กหญิงอาแผ่  มาเยอะ
 
1. นางมณีรัตน์   ยารังษี
2. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์เดือนแดง  ลุงกรณ์
2. เด็กหญิงจิ่ง  ลุงซอ
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  แยซอกู่
4. เด็กหญิงเกศกนก  อภิสุนทรกุล
5. เด็กหญิงแสงเดือน  มูหลิง
 
1. นางสาวกรวิกา  มั่งมูล
2. นายสมควร  ใจคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายสุชาติ  อาซองกู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุปราณี  มาเยอะ
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาเตอ  โซคากุ
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. นายรเมศ  หวุ่ยเชอกู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงพิชญา   โกเมนรัตน์กุล
 
1. นางสาวแววดาว  วงค์อุ่น
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายจำปี  ลุงกรณ์
 
1. นางสาวณัฐิฐินันท์  ไกรพันธ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายยงยุทธ  วิไลกนกพงศ์
2. เด็กชายลักษพล  พิสัยเลิศ
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  อายี่
2. เด็กชายอัครชัย  ทิวาไชยวงค์
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
 
15 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  หล่อบี
2. เด็กหญิงจารุณี  ใสสว่างธรรมกุล
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  กู่แก้วเกษม
 
1. นายสมควร  ใจคำ
2. นายสุทธิพล  ชัยวงค์