สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิรินภา  แยซอกู่
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวอเฌอกู่
 
1. นายสุริยัน  ทิพรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เบียเชกู่
 
1. นางสาวนงคราญ  รินพล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบูนู  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงศุภิศรา  วินิจวงษ์พนา
 
1. นายเฉลิมพล  จำปา
2. นางกันต์สินี  จำปา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. นายพีรดล  เชอมือ
 
1. นายเฉลิมพล  จำปา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายนพดล  หมื่อแล
2. เด็กชายพิทักษ์   วุยยือ
 
1. นายวีรพงษ์  ศิริแก้ว
2. นายนายสมควร   ใจคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ดู่
 
1. นางสาวกรวิกา  มั่งมูล