สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิรินภา  แยซอกู่
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แลเชอกู่
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เปอลอย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวอเฌอกู่
 
1. นายสุริยัน  ทิพรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หวุ่ยเชอกู่
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เบียเชกู่
 
1. นางสาวนงคราญ  รินพล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศรัญญา  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบูนู  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงศุภิศรา  วินิจวงษ์พนา
 
1. นายเฉลิมพล  จำปา
2. นางกันต์สินี  จำปา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสราวุฒิ  คชวงศ์
 
1. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. นายพีรดล  เชอมือ
 
1. นายเฉลิมพล  จำปา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายชาญชัย  ตามี่
2. เด็กชายวีรชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  แลเชอ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผึ้งกาญจน์
3. เด็กชายเอกภพ  เพียวเช้
 
1. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
2. นางมณีรัตน์  ยารังษี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชลดา  ยาแปงกู่
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอรรษา  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวภาวิดา  กันหา
2. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กระสานติ์สุขพนา
3. เด็กหญิงอาแผ่  มาเยอะ
 
1. นางมณีรัตน์   ยารังษี
2. นางสุกัญญา  ปัญญาสุข
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายนพดล  หมื่อแล
2. เด็กชายพิทักษ์   วุยยือ
 
1. นายวีรพงษ์  ศิริแก้ว
2. นายนายสมควร   ใจคำ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์เดือนแดง  ลุงกรณ์
2. เด็กหญิงจิ่ง  ลุงซอ
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  แยซอกู่
4. เด็กหญิงเกศกนก  อภิสุนทรกุล
5. เด็กหญิงแสงเดือน  มูหลิง
 
1. นางสาวกรวิกา  มั่งมูล
2. นายสมควร  ใจคำ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.01 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ศรีมี่
2. เด็กหญิงบูจูน  แลเฌอ
3. เด็กหญิงประกายดาว  เมอแล
4. เด็กหญิงลลิตา  แซพากุ
5. เด็กหญิงอาหมี่  อาหยิ
 
1. นายสมควร  ใจคำ
2. นายสุทธิพล  ชัยวงค์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงบูเทอ  หมื่อแล
2. เด็กชายมัทธิว  เฌอมือ
 
1. นางพรธิวา  พันธุรี
2. นางสาวนุชธิดา  ฝอยทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  เชมือ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แซดู่กู่
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  แซ่เออว
4. เด็กหญิงหมี่แนะ  มาเยอะ
5. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ดู่กู่
6. เด็กชายอานนท์  เชอหมื่อ
7. เด็กหญิงอาแผ่  โกยยือ
8. เด็กหญิงอินทิรา  กระสานติ์สุขพนา
9. เด็กหญิงเพ็ญศรี  อาซอง
10. เด็กหญิงแววดาว  อาซอง
 
1. นายวงศ์ไทย  บุดดี
2. นายนายวงศพัทธ์   กาละดี
3. นายสยาม  ตาวงค์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ดู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายสุชาติ  อาซองกู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ตู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุปราณี  มาเยอะ
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาเตอ  โซคากุ
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. นายรเมศ  หวุ่ยเชอกู่
 
1. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงพิชญา   โกเมนรัตน์กุล
 
1. นางสาวแววดาว  วงค์อุ่น
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายจำปี  ลุงกรณ์
 
1. นางสาวณัฐิฐินันท์  ไกรพันธ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอาเผื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางศิริพร  ปิ่นเงิน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นายอาเผื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางศิริพร  ปิ่นเงิน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ดู่
 
1. นางสาวกรวิกา  มั่งมูล
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  เชอหมื่อ
2. เด็กชายปานู้  -
 
1. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   พิสัยเลิศ
2. เด็กชายยงยุทธ  หมื่อแหล่
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายยงยุทธ  วิไลกนกพงศ์
2. เด็กชายลักษพล  พิสัยเลิศ
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายคำขิ่น  ลุงก่อ
2. เด็กชายวรวิทย์  โว่ยเหยื่อ
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเมธ  วาสีอนุรักษ์
2. เด็กชายสิทธิพล  พิสัยเลิศ
 
1. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
2. นายสยาม  ตาวงค์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอาหย่า  เวยแม้กู่
2. เด็กชายอาเกอ  อาซองกู่
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นางสาววันวิสาข์  สาบุญมา
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  อายี่
2. เด็กชายอัครชัย  ทิวาไชยวงค์
 
1. นายสยาม  ตาวงค์
2. นายจักรพงษ์  วงมาเกษ
 
38 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  หล่อบี
2. เด็กหญิงจารุณี  ใสสว่างธรรมกุล
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  กู่แก้วเกษม
 
1. นายสมควร  ใจคำ
2. นายสุทธิพล  ชัยวงค์
 
39 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เมเทกู่
2. เด็กชายยวิทวัฒน์  พิสัยเลิศ
3. นายหล่อมือ  อาหยิ
 
1. นายทศพล  ไชยบัวคำ
2. นายวิทวัส  กันทะเนตร
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันธิชา  แสนหมี่
2. เด็กหญิงจรัญพร  แซ่ตู่
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  แซ่เออว
 
1. นางเพาพงา  มุกดา
2. นางสาวจินนิพาพร  แซ่เล่า
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่ดู่กู่
2. นางสาวน้ำฝน  แซ่ย่าง
3. นางสาวหมี่แผ่  เชอหมื่อ
 
1. นางเพาพงา  มุกดา
2. นางสาวภาวิดา  กันหา