สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78.59 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายลอซา  เปียงแหล่
2. เด็กชายเครือลาว  ลุงเริญ
 
1. นางศรัญญา  ก่อสุธรรมกุล
2. นางวันวิสา   ศรีสองเมือง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร  เปียเช
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำแดง
 
1. นายพัชร  คีรีพิสมัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายยศพงษ์  มาเยิด
 
1. นายนิพนธ์  ยาวิลาศ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่หวือ
2. เด็กหญิงมัญชุภา  วรโชติพนาไพร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
2. นางสุภาวดี  กาบทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงทักษิณา  แซ่เลาย้า
 
1. นางนิยาธร  ปันทะวงค์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ออ
2. เด็กชายมงคล  อ่องแสง
3. เด็กชายวีรภัทร  แซ่เท้า
4. เด็กชายสรวิศ  จะต๋อ
5. เด็กชายสิทธินันท์  จะต๋อ
6. เด็กชายเมธีวัฒน์  คิรีพิพัฒน์ชนกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
2. นางสุภาวดี   กาบทอง
3. นางสาวจริญญา  น้อยนคร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายจิรภัทร  แก้วปัญญา
2. เด็กชายอนันดา  ภักดีเฝือ
 
1. นางวันวิสา   ศรีสองเมือง
2. นางศรัญญา   ก่อสุธรรมกุล