สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุกิจ
 
1. นางเขวิกา  ปุณโณฑก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ใจ
 
1. นางสามินี  ไชยประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นารินทร์
2. เด็กหญิงวรัทยา  สกุลหงส์
 
1. นางสาววิกานดา  นนทวงศ์
2. นางสาวกัลยา  โยธิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายผดุงสิทธิ์  ยามี
 
1. นายสยามรัตน์  สุขสำราญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนภรณื  นิ่มศิริสุวรรณ์
2. เด็กชายภูสิทธิ์  สุนันท์
3. เด็กหญิงเมขลา  นารอด
 
1. นางสาวชมพูนุช  อุ่นใจ
2. นางสมถวิล  เสียงเย็น
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วประมูล
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปัญญาติ๊บ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กองทา
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
2. นางสาวชมพูนุช  อุ่นใจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิ่มศิริสุวรรณ์
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ถิ่นจอม
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวดล  อุ้ยปาอาจ
 
1. นางรัตดาวรรณ  กรมมา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมสาร
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  อภัยกาวี
 
1. นางมาลี  อินต๊ะไสย์
2. นายชัยมงคล  เมืองมูล