สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรทิพา  แก้วสามดวง
 
1. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดาพร   อาชอง
 
1. นายนาถชัย  ไชยบุญเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงหมี่ตู้  หมื่อแลกู่
 
1. นายนาถชัย   ไชยบุญเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายพัชรพล  ซือมือ
 
1. นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดวงชัย
 
1. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์   คงคาหลวง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   ฟูฟอง
 
1. นายพิพัฒน์  วงค์วิชัย
2. นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ่
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกมล  มณีโชติ
2. เด็กหญิงนิชาดา  กันหา
3. เด็กหญิงสาวิกา  อาเซอ
 
1. นางไกรวัลย์   ฟูธรรม
2. นายนาวิน  อุปละ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายวรชิต   กิจประชา
2. เด็กชายสรวิช   ธรรมวงค์
 
1. นายเอกสิทธิ์  ผลปราชญ์
2. นายเกียรติศักดิ์  คำระนึก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริปรีดา
2. เด็กชายรณกร  แก้วมณี
 
1. นางสมสวย  พุทธิมา
2. นางสาววรรณภา  แจใจ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขัติยะ
 
1. นายสมเพชร  กาบคำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์   ภูศรี
 
1. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายกรัณฑรัฐ  อุโมงค์
2. เด็กชายภูตะวัน  จันทร์มะโน
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  เรือนคำ
2. เด็กชายวรธันย์  ธรรมวรรณ
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นางสาวจิรปรียา  วิจิตร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงปานเลขา  ใจดี
2. เด็กหญิงพิชานันท์  ยาสมุทร
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นายพิรชัช   บัวขม