สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายวรภัทร  กาสุยะ
 
1. นางสาวทองเพียร  อ้ายเป็ง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาสกร  จงรัก
2. เด็กชายเอกพงษ์  หงษ์คำ
 
1. นายวิเชียร  คำตุุ้ย
2. นางธัญญาภรณ์  อินทรรุจิกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จริยา
2. เด็กหญิงสุภชัญญา  สิงห์บัว
3. เด็กหญิงอันดามัน  กันธิมา
 
1. นางสาวนราภรณ์  ปัญโญ
2. นางนุจรินทร์  ทิพรักษ์