สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงไอยรินทร์  ปันวงค์
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  อุทรศ
 
1. นางมาลี  จารุศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  แสนคะเจือ
 
1. นางปิยะลักษณ์  ริมทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติ  คงอมรธารา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฮะแล
4. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ชูช่วย
 
1. นางปราณี  อินสวรรค์
2. นางสาวธนัญญา  ทิพย์ลุ้ย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศวร์  ศรีธินนท์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ธิสอน
 
1. นางสาวธนัญญา  ทิพย์ลุ้ย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิราพร   พันธุ
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายสิรภัทร  ดอนมูล
 
1. นางอภิญญา  แก้วโสม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายสิปปกร  ปวงรังษี
 
1. นางอภิญญา  แก้วโสม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอาการ์ท   เอเลียน อาลัง
 
1. นางสาวเสาวภา  ไชยยา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิญาดา  วงศ์ใจแก้ว
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรณัส  ชัยชาญสำราญเดช
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นวลจันทร์
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมิญชฎา  สุขศิริสายศร
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงคุณาพร  บุญถนอม
2. เด็กชายธีรภัทร  ชัยสาน
3. เด็กชายนครินทร์  แก้วเขื่อน
4. เด็กชายล่อแบ  เบเช
5. เด็กชายอาฉะ  เชอหมื่อ
6. เด็กชายอาหือ  ผ่าวอ
 
1. นายโยธิน  แก้วก๋า
2. นายพนมศักดิ์  พรหมสินชัย
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงทีปกา  ฮาบสุวรรณ
2. เด็กชายศิวกร  คำเชื้อ
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ทีทา
 
1. นางสาววาสนา  อินต๊ะยศ
2. นางพรรณพิราช  บทมา
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรภัทร  แป้นช่วย
 
1. นางประทินทิพย์  สลีสองสม