สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กชายทรงเกียรติ  กุณโน
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   วงศ์ทวี
2. เด็กหญิงสุธีธิดา   บุญตันน้อย
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
2. นางสาวรัตนา  โยธา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายฉัตรดนัย   สุวรรณเนตร
2. เด็กชายภัสกร   ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอนุพงศ์   รวดเร็ว
 
1. นางยุพิน  เทพกอม
2. นางภารดี  เมืองตา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายปริญญา   ใจมาคำ
2. เด็กชายภานุเดช   ธรรมวงค์
 
1. นายชยกร   กิจรักษ์
2. นางสุรีรัตน์  ทาอุปรงค์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73.9 เงิน 7 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ดิแฮ
2. เด็กชายพงษ์เทพ    แซ่จ๊ะ
3. เด็กชายสมศักดิ์   วิศรุตชิติพงศ์
 
1. นายเจริญ   แสนปวนหาญ
2. นายชัยธวัช   ไอ่บู
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายชาญวิทย์  ต๋าคำมา
2. เด็กชายพงศกร  ถันประเวท
 
1. นายชยกร  กิจรักษ์
2. นางภารดี  เมืองตา