สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชคชัย   อุปนัน
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กชายทรงเกียรติ  กุณโน
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนิดาภา   ตาวงค์
2. เด็กหญิงสุนิตา   สีมะ
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
2. นางสาวรัตนา  โยธา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   วงศ์ทวี
2. เด็กหญิงสุธีธิดา   บุญตันน้อย
 
1. นางสุดธิดา  แสนช่างไม้
2. นางสาวรัตนา  โยธา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชา    มะโนวงค์
2. เด็กชายอารุณ   เมธากุลพิพัฒน์
 
1. นางอารี  ชัยศรี
2. นางสุรีรัตน์  ทาอุปรงค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายฉัตรดนัย   สุวรรณเนตร
2. เด็กชายภัสกร   ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอนุพงศ์   รวดเร็ว
 
1. นางยุพิน  เทพกอม
2. นางภารดี  เมืองตา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   พรหมจริง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจมาคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์   นันตา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจมาคำ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายศักดินนท์   ไพฑูรย์โอภาส
 
1. นางจรรยา  กันติ๊บ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอนันตยา   มะโนวงค์
 
1. นางจรรยา  กันติ๊บ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศนะ   สมต๊ะมา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ใจมาคำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เครือจันทร์ต๊ะ
 
1. นางจรรยา  กันติ๊บ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาสิตา   จินะ
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ยอดคำ
 
1. นายชยกร   กิจรักษ์
2. นายจารุกิตติ์  วงศ์ทวี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   กันธิเลิศ
2. เด็กชายโม๋เครือ   ลุงส่วย
 
1. นายชยกร   กิจรักษ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรินยา   ตุ้ยดี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   มะโนวงค์
 
1. นายชยกร   กิจรักษ์
2. นางสุรีรัตน์  ทาอุปรงค์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายปริญญา   ใจมาคำ
2. เด็กชายภานุเดช   ธรรมวงค์
 
1. นายชยกร   กิจรักษ์
2. นางสุรีรัตน์  ทาอุปรงค์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73.9 เงิน 7 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ดิแฮ
2. เด็กชายพงษ์เทพ    แซ่จ๊ะ
3. เด็กชายสมศักดิ์   วิศรุตชิติพงศ์
 
1. นายเจริญ   แสนปวนหาญ
2. นายชัยธวัช   ไอ่บู
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรักษ์   ตันสุหัส
 
1. นางสุรีรัตน์  ทาอุปรงค์
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายชาญวิทย์  ต๋าคำมา
2. เด็กชายพงศกร  ถันประเวท
 
1. นายชยกร  กิจรักษ์
2. นางภารดี  เมืองตา