สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่วะ
 
1. นางพัฒนา  ไชยแดง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงรชดา  เวียงบรรพต
 
1. นางสาวณกมล  ชมภูเมืองชื่น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  โรจนคีรีสันติ
 
1. นางสาวมานิสา  เกตุจันต๊ะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรุณี  แสนยากุล
 
1. นางสาวณกมล  ชมภูเมืองชื่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.25 เงิน 7 1. เด็กชายไมตรี  แสนยากุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายมนัสพร  แซ่วื้อ
3. เด็กหญิงอรพิมล  ร่มพนาธรรม
 
1. นางสุพรรณ์  อินทร์สว่าง
2. นางพิรัติศร   บุญมารักษ์