สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  มณีวงค์
 
1. นางวิไล   อหันตะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายสมชาย   ลาหู่นะ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   ธรรมขันธา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนาราภัทร   คำทองเทพ
 
1. นางมัลลิดา   มั่งมูล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอติราช  คีรีแก้ว
 
1. นางวิไล   อหันตะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนจู
 
1. นายอุทัย   ปัญญาทิพย์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดรัณภพ   พรหมสุนหา
2. เด็กชายเอื้ออังกูร   ศรีจุมปา
 
1. นางวิไล   อหันตะ
2. นางสาวศุภลักษณ์   ธรรมขันธา