สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรือง
 
1. นางนิภา  พันธุเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  วาฤทธิ์
 
1. นายไชยกันตร์  ปันสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กาดนอก
 
1. นายไชยกันตร์  ปันสุวรรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนกนกทิพย์
 
1. นางสมเพชร  ทอเตี้ย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธันยพร  จุมปู
 
1. นางทับทิม  ปาเงิน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายฉัตรดนัย  สารเก่ง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญสุข
3. นายอาโต่  เจเปอะ
 
1. นางสมศรี  ทุ่งสงค์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงศุภิญญา  ใจแห้ง
 
1. นายสุนทร  พูลชุม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  ราชคม
 
1. นายสุนทร  พูลชุม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริญญา  ไชยพรม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไชยกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายธงชัย  ราชคม
 
1. นายพงค์พันธ์  จักบุตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายอนุศิษฎ์  ชุมภูรัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  สูงบุญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงลลิตาพร  เสรีนิธิกุล
2. เด็กชายสกลินทร์  เกิดทวีพันธ์
 
1. นายพงค์พันธ์  จักบุตร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายพีรวัส  คำฝั้น
2. เด็กชายวุฒิชัย  ธรรมขันธ์
 
1. นางสาวศศิธร  ทูลศิริ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายชนะศึก  วงค์สารภี
2. เด็กชายนันทพงศ์  แสนคำหล่อ
 
1. นางสาวศศิธร  ทูลศิริ
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเสรี  ถาวร
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หมื่นแก้ว
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสรัญญา  เป็งน้อย
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หมื่นแก้ว
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  สุขโท้
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หมื่นแก้ว
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายภัครพล  เครืออินตา
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หมื่นแก้ว
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
20 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา  ขนานแข็ง
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  หมื่นแก้ว