สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศลิษา  บุตรวัด
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมะณี
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  กองแก้ว
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนันธิการต์  รัสดาดาน
2. เด็กหญิงพิชชา  ม่าวไทย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ
2. นายสมชาติ  สิริโอสกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายนทีกานต์  บุญงาม
 
1. นางสุดทัย  ปัญญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ธิวงศ์
 
1. นายประพัฒน์  นิสสัย