สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรินท์  ทิศลังกา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศลิษา  บุตรวัด
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงปิก
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชปภา  แดงสี
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรา  แดงสี
 
1. นางสาวณัฐชยา  ยอดออน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์เต็ม
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลมะณี
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  จรัสวรีกุล
 
1. นางทิพสุดา  มูลสูตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิตยา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงประกายพร  ฐานดี
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  กองแก้ว
 
1. นางสาวศิระกาญจน์  พิมพ์ธนฟ้า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรธิวา  คำอ้าย
2. เด็กหญิงภัทรียา  คำประดับเพชร
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
2. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพนธ์   โมนสุโทน
2. เด็กหญิงสิริขวัญ   ปกรณ์อังกูร
 
1. นางสาวณัฐชยา   ยอดออน
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  อุบลจินดา
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  คงรอด
 
1. นายโย  ใจวงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ฤทธิ์เดชยิ่ง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเมืองมา
3. เด็กหญิงปารีณา  เดชซ้อน
 
1. นายโย  ใจวงค์
2. นางสาววรรธนันท์   ศรีพรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ถานันทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสนเสาร์
3. เด็กหญิงสิรินดา  จันธินุมาส
 
1. นายโย  ใจวงค์
2. นางสาววรรธนันท์  ศรีพรรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤติธี  รัสดาดาน
2. เด็กชายปัณณธร  กองบุญเรือง
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
2. นายโย  ใจวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์มะโน
2. เด็กหญิงวริศรา  ไชยลังกา
 
1. นายโย  ใจวงค์
2. นางสาววรรธนันท์  ศรีพรรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียมคีรี
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสกลพัฒน์  โตวอน
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณภัทร  มหาคำ
2. เด็กหญิงพีรดา  เสียงกว้าง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงไทย
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรหมเผ่า
2. นายสุรินทร์  สุวิชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทอฝัน  กองแก้ว
2. นายปริพล  สรณารักษ์โสภณ
3. เด็กหญิงปิยมาศ  ฐานะกิจ
 
1. นายสุทธอิทธ  ภาหวานเสียง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กำลังประสิทธิ์
2. เด็กชายณภัทร  กันยา
3. เด็กชายสิทธินนท์  เทโวขัติ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรหมเผ่า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วิไล
 
1. นายสุรินทร์  สุวิชัย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกชพร  อินทวี
2. เด็กหญิงธัญชนิต  ศรีพรรณ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปินชัย
4. เด็กหญิงพลอยรัตน์  แก้วแกม
5. เด็กหญิงเกศรา  จักรใจ
 
1. นางสาวนุชจิรา  ตาวงค์
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐคุณ  กำลังประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ต๊ะวิโล
 
1. นายระงับ  กันทอน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  บุตรวิเชียร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงนีรนุช  จันพรหม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ถานันดร์
 
1. นายทวีวัฒน์  ภิระบรรณ์
2. นายระงับ  กันทอน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันเงิน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  กะธง
 
1. นายระงับ  กันทอน
2. นายทวีวัฒน์  ภิระบรรณ์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนันธิการต์  รัสดาดาน
2. เด็กหญิงพิชชา  ม่าวไทย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ
2. นายสมชาติ  สิริโอสกุล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายนทีกานต์  บุญงาม
 
1. นางสุดทัย  ปัญญา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทร  ชัยกันทะ
 
1. นายประพัฒน์  นิสสัย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ธิวงศ์
 
1. นายประพัฒน์  นิสสัย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายวรายุทธ  คำเงิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัชชา  จูเปาะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายธนพล  สิงห์คำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.9 ทอง 5 1. เด็กหญิงพนิดา  ใจเที่ยง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พรหมปัญญา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงเกณิกา  แก้วเอ้ย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงค์ใหญ่
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวัตถ์  แก้วมณี
 
1. นางสุวคนธ์  สุขเจริญ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิรชัย  บุญปาน
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ปัถวี
 
1. นางศิริชนก  แปงการิยา
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภัสรา  วังสุภา
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิรัลยุพา  กันไว
 
1. นางศิริชนก  แปงการิยา
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายศุภโชค  หน่อคำ
 
1. นางพัชรี  ซาวคำเขตต์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 78.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรษา  แซ่จาง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พลชำนาญ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ทิพวรรณ์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาธวี  เยแจะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หมื่อแล
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ทิพวรรณ์
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายซัมซู  อาแซ
2. เด็กชายปรวีน์  จันต๊ะนาเขต
 
1. นายสุทอิทธ  ภาหวานเสียง
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปกรณ์  เงือกงาม
2. เด็กชายมคนันทน์  บุญสง่า
3. เด็กชายวิชชากร  บุญธรรม
 
1. นายสุทอิทธ  ภาหวานเสียง
2. นายสุรินทร์  สุวิชัย
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.32 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วดวงแสง
2. เด็กหญิงนรีกานต์  แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงภัทรพร  กองแดง
 
1. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทาติ๊บ
2. เด็กหญิงชลิตา  แมวป่า
3. เด็กหญิงเดือน  จะนะ
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
2. นายทวีวัฒน์  ภิระบรรณ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงนฤมล  เร็วไว
3. เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่มี่
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ
 
53 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายณธัช  ศรีศุภปรีดา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สืบวงค์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เสียงกว้าง
 
1. นางสาวเลิศนารี  แปงนา
2. นางกรรณิการ์  เสียงกว้าง
 
54 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงผาณิต  อินต๊ะ
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  บุตรวิเชียร
 
55 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงญานิกา  ตุ่นแก้ว
2. เด็กชายสรณัฎฐ์  ชัยเลิศ
 
1. นายระงับ  กันทอน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  บุตรวิเชียร