สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายพุทธชาติ  สวัสดิ์นที
2. เด็กชายเกรียงไกร  ถ้วยเหลือง
 
1. นางสาวดารณี  คุณาสวัสดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์เส็น
 
1. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชุติมน  กอและ
 
1. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายอติกันต์  อินภา
 
1. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายชยานันต์  ภิยารมณ์
2. เด็กชายธนพนธ์  กันทิยะ
 
1. นายแทน  เพชรศิลารักษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 35.03 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวุฒินันท์  จะป้อ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จะป๋า
 
1. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
2. นางสาวพิมพ์วรรณ  เตจ๊ะเสาร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงนวิยา  ไทยใหม่
 
1. นายแทน  เพชรศิลารักษ์
2. นางณภัสวรรณ  นีกรี
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  รูปสูง
2. เด็กชายสถาพร  จะทอ
3. เด็กชายอภิโชค  ฟุ้งเจริญศักดิ์
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  จะป้อ
2. เด็กชายชนัญญู  แก่หนาน
3. เด็กชายชาติชาย  จะมู
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นางสาวณัฐกฤตา  นรชาญ