สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงอำพร  แซ่เท่า
 
1. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
2. นายอนัน  เสียงโต
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่เล้า
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ย่าง
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่วื้อ
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดา  คมศรโมกข์
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรุญโรจน์  แซ่วะ
2. เด็กหญิงอรอุมา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงเขมิกา  วงค์นภาไพศาล
 
1. นายอนัน  เสียงโต
2. นางสาวพิมพ์วิภา  การบุญ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาคร  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงมณฑริกานต์  เวียงบรรพต
3. เด็กชายราเชนทร์  แซ่มั่ว
 
1. นายสมศักดิ์  ฟ้ายิ่งเจริญ
2. นายพิทยา  เลิศพงษ์สุข
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคัคนินท์  แซ่มั่ว
2. เด็กหญิงชไมพร  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงวิรากร  แซ่ย่าง
 
1. นายณัฐพงษ์  บุญวิเศษ
2. นางสาวกฤษณา  เกี๋ยงมะนา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วรโชติวนาไพร
2. เด็กหญิงพิมพา  โรจนคีรีสันติ
3. นางสาวลลิตา  วรโชติวนาไพร
 
1. นายณัฐพงษ์  บุญวิเศษ
2. นางวัลภา  หลิมวัฒนา