สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิตรานุช  จะอื่อ
 
1. นางสาวอภิญญา  กงจักร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จะโก่
2. เด็กหญิงจิราภา  จะติ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภัทรเสถียรชัย
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยะอื่อ
5. เด็กหญิงสุภาพร  จ๊ะกู่
 
1. นางสาวชมพูนุท  ทาชมภู
2. นางสาวพิทยา  จินะชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายวศิน  อาก่อ
 
1. นางสาวณพิชญา   วงค์สุยะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์เดช  ปะหยี
2. เด็กชายณัฐนันท์  เทพสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพล  จะอู
4. เด็กชายพัทธพล  ภัทรเสถียรชัย
5. เด็กชายรัชชานนท์  แสนชัยกิจ
6. เด็กชายวัชระพงษ์   จะวอ
7. เด็กชายอนุชน  จะอื่อ
8. เด็กชายอภินันท์  จองโหล่
 
1. นายวรุตม์  พรมรังกา
2. นางสาวกมลลักษณ์  แสงแก้ว
3. นายจักรภพ  ทองสุวรรณ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิภา  ภัทรเสถียรชัย
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สาแล
3. เด็กหญิงสุธิดา  ไอ่นอ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ไผ่เหลือง
2. นายบัณฑิต  โยนสนิท
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายชัยณวัฒน์  เกี๋ยงแหลม
2. เด็กชายภัทราวุธ  ภัทรเสถียรชัย
 
1. นายจักรภพ  ทองสุวรรณ
2. นางสาววันนภา  ชมบาล