งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอแม่จัน
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   10 พ.ย. 2561   11 พ.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 1 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 2 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 3 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 4 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
5 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 5 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 6 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
7 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 7 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 8 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 9 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 10 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
11 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 11 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
12 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 12 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 4 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 5 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 6 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ICT ห้อง com 2 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 2 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 4 ห้อง ห้องที่ 7 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 4 ห้อง 8 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 4 ห้อง ห้องที่ 9 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
11 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 4 ห้อง ห้องที่ 10 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง 2 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง 3 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารเอนกสิทธิประสาสน์ ชั้น 1 ห้อง 4 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีฟ้า ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีฟ้า ห้อง 2 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีแดง ห้อง On air 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีแดง ห้อง On air 10 พ.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีแดง ห้อง ห้อง คอม 4 10 พ.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีส้ม ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีส้ม ห้อง 2 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีส้ม ห้อง 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีชมพู ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีชมพู ห้อง 2 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีชมพู ห้อง 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ห้องประชุมคุรุประชา 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ห้องประชุมคุรุประชา 10 พ.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 เทสโก้โลตัสสาขาแม่จัน ลานจอดรถ 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เทสโก้โลตัสสาขาแม่จัน ลานจอดรถ 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารบ้านแม่จัน ชั้น 2 ห้อง 7 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ห้อง ประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ห้อง ประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ห้อง ประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อาคารศรีซางธรรม ห้อง ป.4 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อาคารศรีซางธรรม ห้อง ป.5 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อาคารศรีซางธรรม ห้อง ป.4 10 พ.ย. 2561 13.00 -16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อาคารศรีซางธรรม ห้อง ป.5 10 พ.ย. 2561 13.00 -16.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อาคารศรีซางธรรม ห้อง ป.6 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง หน้าอาคารไม้ ชั้น 1 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง หน้าอาคารไม้ ชั้น 2 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อาคารศรีซางธรรม ห้อง ป.6 10 พ.ย. 2561 13.00 -16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อาคารศรีซางธรรม ห้อง หน้าห้องวิทยาศาสตร์ 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) ห้องประชุมเก็ตถวา 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) ห้องประชุมเก็ตถวา 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ใต้ถุนอาคารเรียนใหม่ 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ใต้ถุนอาคารเรียนใหม่ 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
13 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
14 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันทราย(พรหมณีวิทยา) โรงอาหาร 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมหิรัญนคร สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุมหิรัญนคร สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมหิรัญนคร สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมหิรัญนคร สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมหิรัญนคร สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ห้องประชุมหิรัญนคร สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ห้องประชุมหิรัญนคร สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารบ้านแม่จัน ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารบ้านแม่จัน ชั้น 1 ห้อง 2 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารบ้านแม่จัน ชั้น 1 ห้อง 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารบ้านแม่จัน ชั้น 1 ห้อง 4 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารบ้านแม่จัน ชั้น 2 ห้อง 5 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อาคารบ้านแม่จัน ชั้น 2 ห้อง 6 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) โดมหน้าอาคารคุรุประชา 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สนามเปตอง 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารลีลาวดี ห้อง สภาฯ 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารลีลาวดี ห้อง อาชีพฯ 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารไม้ ห้อง 6-7 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารไม้ ห้อง 2 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารไม้ ห้อง 5 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารไม้ ห้อง 4 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีเขียว ห้อง คอม 1 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีเขียว ห้อง คอม 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีเขียว ห้อง คอม 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีเขียว ห้อง คอม 2 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีแดง ห้อง คอม 4 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีแดง ห้อง หน้าห้องคอม 4 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงรายเขต 3 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง เต้นท์ กลางสนาม 10 พ.ย. 2561 08.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง เต้นท์ กลางสนาม 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง สนามบาส 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง สนามบาส 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง ห้อง เรียนผู้สูงวัย 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง ห้อง เรียนผู้สูงวัย 10 พ.ย. 2561 13.00 -16.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 85 ปี ชั้น 1 10 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคาร 85 ปี ชั้น 1 10 พ.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง อาาคารอนุบาล ชั้น 2 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง อาคารอนุบาล ชั้น 2 10 พ.ย. 2561 13.00 -16.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง เต้นท์ กลางสนาม 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง เต้นท์ กลางสนาม 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง เต้นท์ กลางสนาม 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
14 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง เต้นท์ กลางสนาม 10 พ.ย. 2561 13.00 -16.00
15 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง เต้นท์ กลางสนาม 10 พ.ย. 2561 13.00 -16.00
16 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันกอง ห้องเทคโน 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
17 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันกอง ห้องเทคโน 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อนุบาล ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) อนุบาล ห้อง อนุบาล 2 10 พ.ย. 2561 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อาคารสีเขียว ห้อง คอม 1 10 พ.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]