::sp-cri3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางน้ำฝน อำขำโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
2. นางสาวปัทมากร จันทิมาโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ศรีสุทธาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางสุรีพร มงคลดีโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายอมร ยอดสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ กัทลีโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาพร ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านแม่คำกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ วิญญาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวรรณา บุญเรืองโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสาวเมธิยา นามวงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายชายศิริ อุ่นแสงโรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ ทรายแก่นโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
2. นายพีรศักดิ์ จักแก้วโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
3. นางสาววิภา โกศินานนท์โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางดรุณี ชุมภูไชยโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางพิมพิกา ทาโนโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวธภัทร โนโชติโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางบงกชกาล อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นางพรรณิภา ภิยะคำศึกษานิเทศก์ชำนาญการกรรมการ
3. นางอัมภา ตุ่นหนิ้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นางดวงฤทัย เทพสุภาโรงเรียนบ้านธารทองกรรมการ
2. นายจิตภูมิ เทพคำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสาวธนพร พิกุลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นายอดิศร ไชยขันธ์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
2. นางพรรณิภา ภิยะคำศึกษานิเทศก์ชำนาญการกรรมการ
3. นายศักดิ์อนันท์ จันทร์ทองโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติกาล ผัดฟองโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ตาลดีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
3. นางสายฝน อกแผ่โรงเรียนบ้านธารทองกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นายเสกสรร ปัญญาฟูโรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี คำแคว่นโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี มุกดายนโรงเรียนบ้านสันโค้งแม่จันกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ห้วยไชยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ วงศ์อรินทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศลโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางนฤมล มโนวุฒิโรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวผกาวรรณ ศรีคำยศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ ปัญญาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นายสุภัทรา หาญพิพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา จินดาธรรมโรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำกรรมการ
4. นายโสภวิชย์ วุฒินนท์ชัยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวณฐพรรณ เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
2. นายวชิรศักดิ์ จินดาโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ ดวงดาวโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวปราณี จินดาพรมโรงเรียนตชด.บ้านนาโต่กรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ถาหมีโรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
4. นายกิตติคุณ คลไวโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ประภา สิงห์ตาโรงเรียนสันโค้งแม่จันกรรมการ
2. นางสาวญาณวรรณ ปิ่นคำโรงเรียนบ้านสันโค้งแม่จันกรรมการ
3. นายสมเกียรติ กิติคำโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวนิชญาภัช รวดเร็วโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางพรรณิภา ภิยะคำศึกษานิเทศก์ชำนาญการกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายเธียรโชติ ธรรมชื่นโรงเรียนป่าไร่หลวงวิทยาฯกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา แก้วคำตาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
3. นายจิตติภูมิ เทพคำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางรัญชนา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายวรพงษ์ ปัญญาชื่นโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ เครือประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ พิพิทธภัณฑ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางรัญชนา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายวรพงษ์ ปัญญาชื่นโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ เครือประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายดำเนิน สินธุชัยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ สุเทพโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางนงเยาว์ นพวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุนันทินี แสนวิชาโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
2. นางสายรุ้ง แสนสดใสโรงเรียนบ้านถ้ำปลากรรมการ
3. นางสาวศุภมาศ ขาวแดงโรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทองกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชิดชนก จันทร์สุขโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ มะลิวงศ์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายพิพัฒ พรมหาลาโรงเรียนสันสลีหลวง - สันนายาวกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไมตรี เล่าวิริยะธนชัยโรงเรียนป่าไร่หลวงวิทยาฯกรรมการ
2. นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลาโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา ธิปวงโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ทองไฝโรงเรียนขุนแม่บงตชด.กรรมการ
3. นางวาสนา ต๊ะคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิ์พันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
3. นายอมรชัย ปงลังกาโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย เขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
2. นายสมบัติ ราชคมโรงเรียนบ้านทุ่งกวางกรรมการ
3. นายบุญเยี่ยม ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ยะใจมั่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
2. นางวจี ชัยลีโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุริยัณห์ ชำนาญโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สวัสดิ์ ดวงแก้วโรงเรียนแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นายนรินทร์ ยกยอนโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางกรรณิกา ติ๊บมณีโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมนึก ทิตาโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
3. นางสาวกันต์ฤทัย จักรสานโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ปงลังกาโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
5. นางชไมพร รินทร์ชมโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
6. นางสาวชิดชนก ธิธรรมมาโรงเรียนบ้านดอยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวประชารัฐ เรือนคำโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
2. นางศิริขวัญ นามหนวดโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ สุทสนธ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นางปวันรัตน์ เกิดดีโรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
5. นายพิสิฐณัฐ แวงวรรณ์โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา เขื่อนวิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ราชคมโรงเรียนบ้านทุ่งกวางกรรมการ
2. นายภัคพงษ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
3. นายไกสร ปทุมไพโรจน์โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เขื่อนวิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลาโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
6. นายสงัด เลาซางโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวศิวพร เตชะตนโรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ จันทาคำโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางสาวบงกชกาล ก้างออนตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวมาลัย พรหมเมืองโรงเรียนบ้านธารทองกรรมการ
5. นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวธนีพันธุ์ บุญเล่อร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นายทยากร ภัทรกรเดชาสกุลโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร มอญแก้วโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
4. นางสาวบงกชกาล ก้างออนตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายใจ พวงสายใจโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1กรรมการ
2. นางธัญพร อรรถเดชโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวปพัชญา แก้วไชยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางศุจินันท์ ปาระมีโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ ตรีชาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ทองไฝโรงเรียนบ้านดอยงามกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางสาวแก้วใจ สำเภาแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางสาวกระแสสินธ์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เชียงแรงโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางสาวนริศรา โกเสนตอโรงเรียนแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางสาวธนีพันธุ์ บุญเล่อร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา โกเสนตอโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางสาวชฎาพร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นายสุริยัณห์ ชำนาญโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ สวาสดิ์พันธ์โรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวารุณี สมัครโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นางสาววนิดา โนพวนโรงเรียนป่าไร่หลวงวิทยาฯกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก ชัยชนะโรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางฐิตาภัทร คำภาสีโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวปุญญิสา ปงลังกาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายวีระสันต์ นุธรรมโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐรดี สิทธิกันโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
2. นายสุภาพ อุตะมะโรงเรียนตชด.บ้านนาโต่่กรรมการ
3. นางสาวมัฒธณิตาศ์ ดอนดงโรงเรียนบ้านถ้ำปลากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางโชติกา มณีภูวนัตถ์โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ พยาราชโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา ผาลาโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายจรัญ คีลาวงค์โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูลกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ กองเงินโรงเรียนป่าไร่หลวงวิทยาฯกรรมการ
3. นางสมใจ คำอ้ายโรงเรียนบ้านสันโค้งแม่จันกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัชญา นวลมะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา ศรีแพงมนโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวชยาภรณ์ คำตุ้ยโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจรัตน์ เหล็กศรีสืบโรงเรียนบ้านถ้ำปลากรรมการ
2. นายศิวรา แสนสบายโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ อาดห้าวโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจรัตน์ เหล็กศรีสืบโรงเรียนบ้านถ้ำปลากรรมการ
2. นายศิวรา แสนสบายโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ อาดห้าวโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางปรียารัตน์ รัญจวนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เศวตศิริโรงเรียนบ้านแม่คำกรรมการ
3. นายสุทิน ปิงสุแสนโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปรียารัตน์ รัญจวนโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เศวตศิริโรงเรียนบ้านแม่คำกรรมการ
3. นายสุทิน ปิงสุแสนโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วฝั้นโรงเรียนบ้านสันโค้งแม่จันกรรมการ
4. นายนิกร จตุนามโรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
5. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ พัฒนาโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
8. นางสาวจามจุรี กันจินะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. นางสาวจีระวรรณ แซ่ผ่านโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นางสาวจีระพร หมื่นจี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
11. นายวชิรกรัณฑ์ วงศ์ไชยพาณิชย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วฝั้นโรงเรียนบ้านสันโค้งแม่จันกรรมการ
4. นายนิกร จตุนามโรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
5. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ พัฒนาโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
8. นางสาวจามจุรี กันจินะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. นางสาวจีระวรรณ แซ่ผ่านโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นางสาวจีระพร หมื่นจี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
11. นายวชิรกรัณฑ์ วงศ์ไชยพาณิชย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วฝั้นโรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน)กรรมการ
4. นายนิกร จตุนามโรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
5. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ พัฒนาโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
8. นางสาวจามจุรี กันจินะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. นางสาวจีระวรรณ แซ่ผ่านโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นางสาวจีระพร หม่นจี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
11. นายวชิรกัณฑ์ วงศ์ไชยพาณิชย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนสันทราย(พรหมมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วฝั้นโรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน)กรรมการ
4. นายนิกร จตุนามโรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
5. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ พัฒนาโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
8. นางสาวจามจุรี กันจินะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. นางสาวจีระวรรณ แซ่ผ่านโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นางสาวจีระพร หม่นจี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
11. นายวชิรกัณฑ์ วงศ์ไชยพาณิชย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพยุง เวยเชกู่โรงเรียนสันทราย(พรหมมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายอำนาจ เมืองเปรมโรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วฝั้นโรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน)กรรมการ
4. นายนิกร จตุนามโรงเรียนโยนกวิทยากรรมการ
5. นายธรรมนูญ ต๊ะผัดโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ภิมาลย์โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ พัฒนาโรงเรียนบ้านสันต้นเปากรรมการ
8. นางสาวจามจุรี กันจินะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
9. นางสาวจีระวรรณ แซ่ผ่านโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
10. นางสาวจีระพร หม่นจี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
11. นายวชิรกัณฑ์ วงศ์ไชยพาณิชย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกชพรรณ เตชนันทฺ์โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
2. นางอุไรวรรณ อรินต๊ะทรายโรงเรียนสันทราย(พรหมมณีวิทยา)กรรมการ
3. นางสุมาลี แสงโชติโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. นางปพิชญา สมวรรณโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นายศิวณัฐ ศรเจียงคำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
6. นายพชวรรษ จอมโนนเขวาโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกชพรรณ เตชนันท์โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
2. นางอุไรวรรณ อรินต๊ะทรายโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นางสุมาลี แสงโชติโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. นางปพิชญา สมวรรณโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นายศิวณัฐ ศรเจียงคำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
6. นายพชวรรษ จอมโนนเขวาโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกชพรรณ เตชนันท์โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)กรรมการ
2. นางอุไรวรรณ อรินต๊ะทรายโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. นางสุมาลี แสงโชติโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. นางปพิชญา สมวรรณโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นายศิวณัฐ ศรเจียงคำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
6. นายพชวรรษ จอมโนนเขวาโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธนวรรธก์ โชติบุญโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ถาแหล่งโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ นานาโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววรนัน บุญมีโรงเรียนมนตรีวิท่ยากรรมการ
2. นางสาววาสนา ไชยพุฒโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัยกรรมการ
3. นางณัชริน สิทธิตันโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา ขุมทองโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
2. นายโสรัจจะ รัชตฟุ้งพุทธาโรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลปกรรมการ
3. นางวริวร ใจสุภาพโรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ แก้วอุดโรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายภัครพงษ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
4. นายอุดม เหล็กเพ็ชรโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
5. นางวิไลพร เสี่ยงกุศลโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ แก้วอุดโรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
2. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้าโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายภัครพงษ์ ไชยลังกาโรงเรียนบ้านแม่แพงกรรมการ
4. นายอุดม เหล็กเพ็ชรโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
5. นางวิไลพร เสี่ยงกุศลโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสุภมาศ สุตะพรมโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายเอกชัย ใจอ้ายโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางอัจจิมา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
4. นายทะนงศักดิ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุภมาศ สุตะพรมโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายเอกชัย ใจอ้ายโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางอัจจิมา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุภมาศ สุตะพรมโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายเอกชัย ใจอ้ายโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางอัจจิมา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
4. นายทะนงศักดิ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภมาศ สุตะพรมโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายเอกชัย ใจอ้ายโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางอัจจิมา วรรณรักษ์โรงเรียนบ้านปงของกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายยงควิโรจน์ เศษวงค์โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยากรรมการ
2. นางอำนวยพร นนทมาตย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางรำไร สุประการโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางลำแพน ไชยนาโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางวิมลพร ภาระจริงโรงเรียนบ้านธารทองกรรมการ
3. นางสาวศศิพิมพ์ ธินะโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนิติยา เหล็กเพ็ชรโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
2. นายวิญญู พื้นงามโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางกชพร จับใจนายโรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระอธิการบุญชื่น กลฺยาณธมฺโมวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
2. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายเกียรติชัย ทรายหมอโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นายชัยนันท์ จินะพรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระอธิการบุญชื่น กลฺยาณธมฺโมวัดศรีบุญเรืองกรรมการ
2. นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นายชัยนันท์ จินะพรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเกียรติชัย ทรายหมอโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางบัวจันทร์ ซาวล้อมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางสาวสำเนียง จุลฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
3. นางสาวเวช ศรีจันทร์รักษ์โรงเรียนแม่แอบวิทยากรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ นาใจโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางบัวจันทร์ ซาวล้อมโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางสาวสำเนียง จุลฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
3. นางสาวเวช ศรีจันทร์รักษ์โรงเรียนแม่แอบวิทยากรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ นาใจโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ สุต๊ะโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายจรินทร์ คำมาปันโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
3. นายธีรวัต สมทะนะโรงเรียนมานิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ สุต๊ะโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
2. นายจรินทร์ คำมาปันโรงเรียนบ้านปางห้ากรรมการ
3. นายธีรวัต สมทะนะโรงเรียนมานิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ สุธรรมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายดวงแก้ว ดวงตะวันโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยภพ เวียงคำโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ สุธรรมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
2. นายดวงแก้ว ดวงตะวันโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยภพ เวียงคำโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ คำไฝโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายสมจิต คำใต้โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1กรรมการ
4. นายอดุลย์รัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยากรรมการ
5. นายนิชนันทร์ หวังเจริญโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิตติธร หล้าปิมปาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายบุญเลิศ เรือนติ๊บโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
3. นายณัฐพล เจริญเกียรติเจริญโรงเรียนแม่แอบวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร ไชยชมภูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายฐิติพร คำใสโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวปรางค์ปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
4. สิบเอกวรรณชัย พินิจโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายฐิติพร คำใสโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวปรางค์ปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
4. สิบเอกวรรณชัย พินิจโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายฐิติพร คำใสโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวปรางค์ปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์โรงเรียนบ้านรวมใจกรรมการ
4. สิบเอกวรรณชัย พินิจโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรวุฒิ วรชิษณุพงศ์โรงเรียนป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูลกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ฮงประยูรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ วรชิษณุพงศ์โรงเรียนป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูลกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ฮงประยูรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ วรชิษณุพงศ์โรงเรียนป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูลกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ ฮงประยูรโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ เจรจาโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางกัญญา แปงชมภูโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ กงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางสาวพิชชาพร อุดมปาละโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางกัญญา แปงชมภูโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ กงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางสาวพิชชาพร อุดมปาละโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ พัฒนเสรีวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางสาววราภรร์ ศรีวัฒนายนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พัฒนเสรีวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางสาววราภรร์ ศรีวัฒนายนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พัฒนเสรีวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นางสาววราภรร์ ศรีวัฒนายนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางกัญญา แปงชมภูโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ กงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นายศุภกิจ ไชยรินทร์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นางพิชชาพร อุดมปาละโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิสัชกร ธรรมโมโรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยากรรมการ
2. นายสง่า บุญตันโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
3. นางวาสนา เป็นมูลโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวิสัชกร ธรรมโมโรงเรียนแม่แอบวิทยากรรมการ
2. นายสง่า บุญตันโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
3. นางวาสนา เป็นมูลโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิสัชกร ธรรมโมโรงเรียนแม่แอบวิทยากรรมการ
2. นายสง่า บุญตันโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.กรรมการ
3. นางวาสนา เป็นมูลโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินตีะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
6. นายสมพล เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนกรรมการ
2. นายคณิศร โชครุ่งวัฒธนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายชัยยุทธ มอญสร้อยโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
5. นางนิสารัตน์ เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนกรรมการ
2. นายคณิศร โชครุ่งวัฒธนาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
4. นางนิสารัตน์ เขื่อนเพชรโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
4. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุงปกรรมการ
6. นางปรานอม จันทิมาโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
4. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางปรานอม จันทิมาโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นางกัลยา เยาว์ธานีโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายกริชวัช ฐานะกิจโรงเรียนบ้านสบรวกกรรมการ
4. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แสนคำหล่อโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางปรานอม จันทิมาโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายธวัช ยะสุกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
6. นางสาวกัตติกา นามแฝงโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายธวัช ยะสุกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
6. นางสาวกัตติกา นามแฝงโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายธวัช ยะสุกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
6. นางสาวกัตติกา นามแฝงโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา บุญมาศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นายธวัช ยะสุกิมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นายทรงธรรม สร้อยยานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
4. นายบุญยงค์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
5. นายจักรวาลย์ ราชศรีชัยโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
6. นางสาวกัตติกา นามแฝงโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นายศุภสิทธิ์ พิสัยเลิศโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นายศุภสิทธิ์ พิสัยเลิศโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ พิสัยเลิศโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐฐินันท์ คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นายศุภสิทธิ์ พิสัยเลิศโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวภาพ จินะราชโรงเรียนสันทรายพรหมมณีวิทยากรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ถาหล้าโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายธัญพิสิทธิ ธุระโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
4. นายวัฒน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวภาพ จินะราชโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ถาหล้าโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายธัญพิสิทธิ ธุระโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
4. นายวัฒน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวภาพ จินะราชโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ถาหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายวัฒน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นายธัญพิสิทธิ ธุระโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวภาพ จินะราชโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ถาหล้าโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นายธัญพิสิทธิ ธุระโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
4. นายวัฒน ลาพิงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายพลกฤต ศรีนันตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ นิลโขงโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นายพลกฤต ศรีนันตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ แสนมาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนกรรมการ
3. นายยศวริศ โชติการจักรรัตน์โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นายพลกฤต ศรีนันตาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เฉลียว ใจหนักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกว๊านกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา บุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางรัตนาพร เตชาติโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)กรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ก้อนใจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญมาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
6. นางณัชชา ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายอังคาร อยู่ลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
2. นางสาวสกุณา วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ชาติไทยโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวอรนภา พุทธวรรณโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ จันแปงเงินโรงเรียนบ้านสันถนนกรรมการ
3. Mr.Timathy Douglas Van Sickleอาสาสมัครโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ พุทธวรรณโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
2. Mr.Timathy Douglas Van Sickleอาสาสมัครโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการ
3. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญารัตน์ ศรีมันตะโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
2. นางศรีเลา มังคะลาดโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
3. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ จันแปงเงินโรงเรียนบ้านสันถนนกรรมการ
2. Mr.Timathy Douglas Van Sickleอาสาสมัครโรงเรียนบ้านใหม่สันติกรรมการ
3. MissEmily Comeโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ แก้วหล่อโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐโรงเรียนแม่แอบวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุชีรา จันทร์แสนตอโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายดลวัฒน์ ไชยชมภูโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
5. Mr.Andrew Coleอาสาสมัครโรงเรียนบ้านขาแหย่งกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอ้อยทิพย์ บรรดิโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ชาติไทยโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวนุชรี กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นายดลวัฒน์ ไชยชมภูโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
5. Mr.Andrew Coleอาสาสมัครโรงเรียนบ้านขาแหย่งกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่วโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสาวซุงจิง แซ่หวังโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่วโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางบุษกร อินลังกาโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวดวงพร มิตรยองโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายสันติ จินดาภาณุกูลโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายสมจิตร คำปาโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวนภาวรรณ กันทะตาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายอังคาร อยู่ลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายสันติ จินดาภาณุกูลโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)กรรมการ
2. นายสมจิตร คำปาโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ ยวนมาลัยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
4. นางสาวนภาพรรณ กันทะตาโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
5. นายอังคาร อยู่ลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสวาท สงวนสิทธิ์โรงเรียนบ้านธารทองกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ พลศักดิ์โรงเรียนบ้านปางหมอปวงกรรมการ
3. นายสมบัติ ทุ่งพรวนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นายอภิเชียร ไชยติ๊บโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นายสมพร แสนก่อโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
6. นายสมพร ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านแม่หม้อกรรมการ
7. นายศรีทอง โชคส่งเสริมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
8. นายเอกรินทร์ เตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
9. นายกฤษดา ใสสมโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
10. นายอนุโชติ ใยสุยะโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
11. นายกฤษณา สีไพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสมยศ วงค์นาคผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา วิฤทธิ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายนิธิภทร พรมมาโรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลปกรรมการ
4. นายผจญ ดวงสนิทโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
5. นายสงกรานต์ อินทะรังษีโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
6. นายรัฐเขตร แรงทนโรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอภินันท์ ยังชัยสิริกุลโรงเรียนบ้านมนตรีวิทยากรรมการ
8. นายฤทธิ์ชัย ใหญ่พงค์โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
9. นายวีระศักดิ์ อุดทาโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสาร์แก้ว ปวงศรีอุปนายกสโมสรบ้านลูกเสือเชียงรายกรรมการ
2. นายสุภาพ กันขันคำโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ จันทร์ศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวัชรพงศ์ มะโนใจโรงเรียนบ้านแม่คีหนองอ้อกรรมการ
5. นายพรอนันต์ สุวรรณโณโรงเรียนบ้านสันโค้งกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณ ดำเนินกิจโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
2. นายวรากร พิศดารโรงเรียนบ้านจะตีกรรมการ
3. นายเชฟ ปินคำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดงกรรมการ
4. นางสุดาพร ศรีจันต๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ดำเนินกิจโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
2. นายวรากร พิศดารโรงเรียนบ้านจะตีกรรมการ
3. นายเชฟ ปินคำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดงกรรมการ
4. นางสุดาพร ศรีจันต๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรี วรุณนภาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวภัควลัญชญ์ สุปินะโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร นวลแจ่มโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรานี ขยันโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางสาวกมลลักษณ์ พรมศักดิ์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางอรพินทร์ ยอดใสโรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนา มูลคงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
2. นางหทัยธร ปินะเจริญโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
3. นางดารุณี จันธิมาโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา มูลคงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
2. นางหทัยธร ปินะเจริญโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
3. นางดารุณี จันธิมาโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ เตือนอินทร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พินท์ใจโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ศรีไกรรสโรงเรียนบ้านสันติคีรีกรรมการ
2. นายพายุ ศรีวงค์โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-ศรีทรายมูลกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุมงคลเจิรญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาย รัตนชัยโรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคีกรรมการ
2. นายดนัย ไกรสรโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางสาวกนกพรรณ ฉายารัตน์โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนากรรมการ
4. นางสาวธภัทร โนโชติโรงเรียนบ้านสันกองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกวลี ศิริแสนโรงเรียนบ้านเวียงแก้วกรรมการ
2. นางยุวธิดา กันแก้วโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรกรรมการ
3. นายทศพล ธรรมปัญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิ์พงษ์ มหายศโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
2. นางสาวจตุพร วงค์ไชยโรงเรียนแม่แอบวิทยากรรมการ
3. นางวันวิสาข์ วังชุมทองโรงเรียนบ้านรรวมใจกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายคมฤกช บังวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
2. นายชนก แสนติยศโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชานนท์ จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านพญาไพรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอำพล ญานะโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
2. นายจรัล พรมปัญญาโรงเรียนบ้านเวียงพานกรรมการ
3. นางสาวแววมณี วัลย์สุยะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอรรถพล อินต๊ะสืบโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ แก้วอุดโรงเรียนบ้านทับกุมารทองกรรมการ
3. นางถนอม เกเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายนภพล ไข่กาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5กรรมการ
2. นายคมฤกช บังวรรณโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
3. นายพีรณัฐ บุญทาทองโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางรุจกาญจน์ กันทาใจโรงเรียนบ้านห้วยอื้นกรรมการ
2. นายสรวุธ ข่ายแก้วโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางสาวกนกพรรณ ฉายารัตน์โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ชัยเดชโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2กรรมการ
2. นายวรกานต์ ฟูแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
3. นางสาวศศิพร สุพงษ์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี วรรณโอภาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3กรรมการ
2. นายเกรียงไกร โนชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)กรรมการ
3. นายวัลลภ เตชะปิตุโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ใจลาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
4. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ใจลาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
4. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ใจลาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
4. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ใจลาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
4. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางิจิตราภรณ์ ใจลาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
4. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ใจลาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
4. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ใจลาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
4. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ หมื่นโฮ้งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขากรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ใจลาโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพยรัตน์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนสามัคคีพัฒนากรรมการ
4. นายธนาวุฒิ ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านผาเดื่อกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางทัณฑิมา ไชยสุโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169กรรมการ
2. นางวัฒจนาพร จีระกาศโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางฑัณฑิกา คำเงินโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
4. นายสุนทร รู้แข็งแรงโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวอัญชลี เทพาโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
2. นางอรทัย วงค์เขียวโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางขวัญจิตร จันทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
4. นางระพีพรรณ กองมงคลโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)กรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสกาวรัตน์ อีวาดโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
2. นางสภารัตน์ โพธิ์ชอุ่มโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรำไพ สุประการโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสกาวรัตน์ อีวาดโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
2. นางสภารัตน์ โพธิ์ชอุ่มโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรำไพ สุประการโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสกาวรัตน์ อีวาดโรงเรียนบ้านจ้องกรรมการ
2. นางสภารัตน์ โพธิ์ชอุ่มโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)กรรมการ
3. นางรำไพ สุประการโรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)กรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]