สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 1 1 1
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 33 61 33
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 28 37 35
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 9 11 11
5 006 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 18 28 18
6 009 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 19 77 39
7 011 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 7 12 10
8 012 โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0
9 010 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 17 40 26
10 013 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 5 13 9
11 022 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 13 25 18
12 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 40 63 56
13 024 โรงเรียนบ้านกลาง 18 35 27
14 025 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 2 3 2
15 026 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 0 0 0
16 027 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 12 18 15
17 028 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 11 23 18
18 030 โรงเรียนบ้านจะตี 16 36 26
19 029 โรงเรียนบ้านจ้อง 13 26 18
20 031 โรงเรียนบ้านดอนงาม 20 36 31
21 034 โรงเรียนบ้านดอย 11 15 15
22 032 โรงเรียนบ้านดอยจัน 2 4 2
23 033 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 4 4 4
24 035 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 12 27 20
25 038 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 7 6
26 036 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 5 11 9
27 037 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 10 17 15
28 039 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 6 14 10
29 041 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 9 23 12
30 043 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 2 5 4
31 042 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง 0 0 0
32 040 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 8 14 12
33 046 โรงเรียนบ้านธารทอง 21 37 28
34 047 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 13 27 19
35 048 โรงเรียนบ้านปงของ 17 32 20
36 052 โรงเรียนบ้านปางมะหัน 17 41 30
37 053 โรงเรียนบ้านปางสา 5 10 9
38 054 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 2 3 3
39 055 โรงเรียนบ้านปางห้า 5 21 11
40 049 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 31 48 40
41 051 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย 0 0 0
42 056 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 11 27 14
43 057 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 6 13 11
44 058 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 13 22 17
45 060 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 12 34 19
46 061 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 6 15 10
47 062 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 13 22 19
48 065 โรงเรียนบ้านป่ายาง 64 180 104
49 067 โรงเรียนบ้านป่าลัน 2 4 2
50 063 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 7 9 8
51 068 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 20 74 30
52 059 โรงเรียนบ้านป่าแดง 38 79 62
53 064 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 14 36 27
54 066 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 8 12 11
55 071 โรงเรียนบ้านผาจี 7 9 9
56 073 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 5 9 6
57 072 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 10 24 17
58 074 โรงเรียนบ้านพญาไพร 0 0 0
59 075 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 6 12 7
60 076 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 21 35 29
61 077 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 0 0 0
62 092 โรงเรียนบ้านรวมใจ 17 34 21
63 093 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ 17 33 27
64 096 โรงเรียนบ้านวังลาว 0 0 0
65 099 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 7 13 7
66 100 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 13 22 15
67 101 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 2 6 4
68 102 โรงเรียนบ้านสบคำ 12 27 20
69 103 โรงเรียนบ้านสบรวก 17 42 28
70 104 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 5 5 5
71 105 โรงเรียนบ้านสันกอง 15 29 23
72 110 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 25 61 41
73 111 โรงเรียนบ้านสันติสุข 35 76 55
74 108 โรงเรียนบ้านสันต้นธง 0 0 0
75 109 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1 2 1
76 112 โรงเรียนบ้านสันถนน 16 24 22
77 114 โรงเรียนบ้านสันทราย 51 115 78
78 113 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 34 59 50
79 115 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 1 1
80 116 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่จัน) 0 0 0
81 117 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(แม่สาย) 0 0 0
82 118 โรงเรียนบ้านสันนา 4 8 6
83 119 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 6 12 9
84 121 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 3 6 4
85 120 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด 0 0 0
86 122 โรงเรียนบ้านสันยาว – สันลิดไม้ 0 0 0
87 123 โรงเรียนบ้านสันหลวง 8 15 12
88 106 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 7 13 7
89 107 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 6 13 7
90 124 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด 0 0 0
91 125 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 3 10 6
92 126 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 2 2 2
93 127 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 6 12 9
94 128 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน 0 0 0
95 131 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 21 28 26
96 132 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 25 60 42
97 133 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 22 38 27
98 136 โรงเรียนบ้านห้วยหก 3 5 4
99 137 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 1 1 1
100 138 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 8 21 9
101 129 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 27 56 42
102 130 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 55 121 77
103 135 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 14 35 24
104 134 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 0 0 0
105 145 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 7 11 9
106 044 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 46 118 74
107 098 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 50 113 84
108 097 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 10 18 16
109 140 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 11 24 18
110 139 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 0 0 0
111 081 โรงเรียนบ้านแม่คำ 10 24 14
112 078 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 8 11 9
113 079 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 71 173 121
114 080 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 4 8 7
115 082 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 4 7 6
116 083 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 80 187 135
117 086 โรงเรียนบ้านแม่มะ 0 0 0
118 087 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 0 0 0
119 088 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 21 36 33
120 089 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 1 6 3
121 090 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 15 73 27
122 091 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 2 2 2
123 084 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 2 2 2
124 085 โรงเรียนบ้านแม่แพง 11 19 18
125 141 โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 3 7 6
126 069 โรงเรียนบ้านโป่ง 8 31 15
127 070 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 21 40 27
128 142 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 19 31 20
129 143 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 9 14 13
130 144 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 7 8 8
131 045 โรงเรียนบ้านไทรทอง 8 12 9
132 095 โรงเรียนบ้านไร่ 14 29 16
133 147 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 0 0 0
134 148 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 16 29 20
135 151 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 12 22 16
136 152 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 13 20 16
137 153 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 29 61 40
138 158 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 15 36 25
139 159 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 52 98 72
140 160 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 12 19 17
141 164 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 22 42 24
142 165 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 10 19 16
143 166 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 15 28 24
144 168 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 4 8 7
145 170 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 21 43 24
146 175 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 3 3 3
147 172 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 11 17 14
148 173 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 51 162 89
149 169 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 31 58 46
150 002 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 7 17 12
151 156 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 45 97 60
152 157 โรงเรียนโยนกวิทยา 6 9 7
153 021 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 15 23 18
154 182 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย 2 2 2
155 008 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 18 56 32
156 146 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 2 13 5
157 149 โรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา 0 0 0
158 150 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 3 3 3
159 155 โรงเรียนมานิตวิทยา 14 34 21
160 161 โรงเรียนศิวิไลพิทยา 0 0 0
161 163 โรงเรียนศุภปัญญา 5 5 5
162 171 โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่ 0 0 0
163 174 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 2 2 2
164 176 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 0 0 0
165 177 โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ 0 0 0
166 179 โรงเรียนอนุบาลอำพร 0 0 0
167 183 โรงเรียนอารียาวิทย์ 1 1 1
168 007 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 21 58 37
169 154 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 3 5 3
170 181 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 6 7 7
171 167 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0
172 178 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 2 19 6
173 180 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 8 16 10
174 014 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 0 0 0
175 015 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 18 63 30
176 016 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 22 45 34
177 017 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง 0 0 0
178 018 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 8 16 13
179 019 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 1 1 1
180 020 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 10 14 13
181 162 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 7 20 11
รวม 2203 4721 3254
7975

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]