สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 15 8 5 28
2 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 14 5 9 28
3 บ้านป่ายาง 12 10 8 30
4 บ้านป่าแดง 12 9 7 28
5 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 10 11 9 30
6 บ้านเวียงพาน 9 6 10 25
7 บ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 9 3 3 15
8 บ้านสันทราย 8 8 5 21
9 บ้านห้วยไคร้ 7 7 2 16
10 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 6 6 0 12
11 ดรุณราษฎร์วิทยา 6 0 0 6
12 บ้านสันติสุข 5 8 4 17
13 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 4 5 1 10
14 บ้านป่าเหมือด 4 4 3 11
15 เชียงแสนอาคาเดมี 4 4 3 11
16 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 4 3 1 8
17 บ้านเทอดไทย 3 5 3 11
18 บ้านห้วยมะหินฝน 3 4 0 7
19 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 3 3 2 8
20 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 3 3 0 6
21 บ้านเวียงแก้ว 3 2 0 5
22 บ้านจ้อง 3 1 1 5
23 เอกทวีวิทย์ 3 1 1 5
24 บ้านสันติคีรี 3 0 4 7
25 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 3 0 3 6
26 บ้านปางห้า 3 0 1 4
27 บ้านโป่ง 3 0 0 3
28 บ้านรวมใจ 2 5 2 9
29 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 2 4 1 7
30 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 2 4 8
31 บ้านผาเดื่อ 2 2 0 4
32 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 2 2 0 4
33 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 2 1 1 4
34 บ้านดอนงาม 2 1 0 3
35 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 2 1 0 3
36 บ้านแม่แพง 2 1 0 3
37 แม่แอบวิทยาคม 2 0 2 4
38 บ้านศรีกองงาม 2 0 1 3
39 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 2 0 0 2
40 บ้านแหลว-นาล้อม 2 0 0 2
41 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1 6 1 8
42 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 1 3 4 8
43 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 3 0 4
44 มานิตวิทยา 1 2 1 4
45 บ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ 1 2 1 4
46 บ้านสบรวก 1 2 1 4
47 บ้านสันถนน 1 2 0 3
48 พญาไพรไตรมิตร 1 1 3 5
49 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 2 4
50 บ้านแม่หม้อ 1 1 2 4
51 บ้านแม่ลากเนินทอง 1 1 2 4
52 บ้านมนตรีวิทยา 1 1 1 3
53 บ้านสันกอง 1 1 1 3
54 บ้านเหมืองแดง 1 1 1 3
55 บ้านจะตี 1 1 0 2
56 บ้านขุนแม่บง ตชด. 1 1 0 2
57 บ้านปางมะหัน 1 1 0 2
58 การศึกษาคนตาบอดแม่สาย 1 1 0 2
59 บ้านศรีป่าแดง 1 1 0 2
60 บ้านห้วยเกี๋ยง 1 0 2 3
61 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 0 2 3
62 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 1 0 2 3
63 บ้านปางสา 1 0 2 3
64 บ้านสันหลวง 1 0 2 3
65 บ้านสบคำ 1 0 1 2
66 บ้านฮ่องแฮ่ 1 0 1 2
67 บ้านป่าบงแม่จัน 1 0 0 1
68 บ้านใหม่สามัคคี 1 0 0 1
69 บ้านห้วยอื้น 1 0 0 1
70 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1 0 0 1
71 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1
72 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 1 0 0 1
73 บ้านสันมะนะ 1 0 0 1
74 บ้านทุ่งกวาง 1 0 0 1
75 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1 0 0 1
76 บ้านหนองแว่น 1 0 0 1
77 อนุบาลลูกรัก 1 0 0 1
78 อารียาวิทย์ 1 0 0 1
79 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 6 2 8
80 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 3 1 4
81 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 0 2 2 4
82 บ้านผาจี 0 2 2 4
83 บ้านน้ำจำ 0 2 1 3
84 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 0 2 1 3
85 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 2 0 2
86 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 1 2 3
87 สันสลีหลวง – สันนายาว 0 1 2 3
88 บ้านกลาง 0 1 1 2
89 บ้านปงของ 0 1 1 2
90 บ้านห้วยไร่ 0 1 1 2
91 บ้านแม่คำ 0 1 1 2
92 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 1 1 2
93 บ้านผาฮี้ 0 1 1 2
94 บุญพิทักษ์วิทยา 0 1 1 2
95 บ้านไร่ 0 1 0 1
96 บ้านท่าข้าวเปลือก 0 1 0 1
97 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 0 1 0 1
98 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1
99 ราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1
100 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 1 0 1
101 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 1 0 1
102 อนุบาลศรีค้ำ 0 1 0 1
103 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 0 0 4 4
104 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 0 0 3 3
105 ป่าตึงพิทยานุกูล 0 0 3 3
106 บ้านธารทอง 0 0 2 2
107 สามัคคีพัฒนา 0 0 2 2
108 บ้านสันบุญเรือง 0 0 2 2
109 ศุภปัญญา 0 0 2 2
110 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 0 2 2
111 บ้านศรีดอนมูล 0 0 1 1
112 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 0 1 1
113 รัฐราษฎร์วิทยา 0 0 1 1
114 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 0 0 1 1
115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 0 1 1
116 บ้านถ้ำปลา 0 0 1 1
117 บ้านใหม่สันติ 0 0 1 1
118 บ้านสันนา 0 0 1 1
119 บ้านหนองป่าก่อ 0 0 1 1
120 บ้านดอยจัน 0 0 1 1
121 บ้านแม่สลองใน 0 0 1 1
122 อนุบาลดอยหลวง 0 0 0 0
123 บ้านถ้ำ ตชด. 0 0 0 0
124 บ้านไทรทอง 0 0 0 0
125 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0
126 บ้านหนองแหย่ง 0 0 0 0
127 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 0 0
128 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 0 0
129 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 0 0 0 0
130 ปิยะพรพิทยา 0 0 0 0
131 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0
132 บ้านดอย 0 0 0 0
133 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 0 0
134 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 0 0
135 โยนกวิทยา 0 0 0 0
136 บ้านถ้ำ 0 0 0 0
137 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0
138 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0
139 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 0 0 0
140 บ้านแม่เต๋อ 0 0 0 0
141 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 0 0
142 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 0 0 0 0
143 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0
144 บ้านป่าซางงาม 0 0 0 0
145 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 0 0 0 0
146 บ้านกิ่วพร้าว 0 0 0 0
147 บ้านป่าลัน 0 0 0 0
148 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0
149 บ้านห้วยหก 0 0 0 0
150 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0
151 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0
152 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 0 0
153 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0
รวม 226 203 179 608

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]