แจ้งการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
สถานที่แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ
(ประชานุเคราะห์)  วันเสาร์ ที่  10 พฤศจิกายน  2561 (แข่งขันระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6)
ห้องตันปัน(Com2)
(
22 เครื่อง)
ห้อง SP2(Com3)
 (
23 เครื่อง)
ห้องมฟล(Com1)
(22) เครื่อง)
ห้อง Smart Classroom (Com4)
(
15 เครื่อง)
Windows 7 64 bit
Intel Pentium 4  2.9 GHz
MS-Office 2010 Ram 4 GB
Adobe Master CS3
Windows 7 64 bit
AMD Athlon 3.0 GHz
MS-Office 2007 Ram 4 GB
Adobe Master CS3
Windows 7  64bit
Intel Core2 Duo 2.2 GHz
MS-Office 2007 Ram 2 GB
Adobe Master CS3
Windows 7 64 bit
Intel Core i3 2.4 GHz
MS-Office 2010 Ram 4 GB
Adobe Master CS3/Filezilla 3.3.80
9.00-12.00 น. 9.00-14.00 น. 9.00-16.00 น. 9.00-12.00 น.
1.การแข่งขันการใช้งานนำเสนอ
ชั้น ป.4-6 (20ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
 
2.การแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
(Comic Scrip) ป.4-6 (9ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
3.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 (14ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-14.00 น
4.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชั้น ป.1-3 (21ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
5.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-6
เด็กพิเศษทุกประเภท(13ทีม)
เวลาแข่งขัน 13.00-16.00 น.
6.การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6
 (13 ทีม) เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
 
7.โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3
 (3ทีม)แข่งขันบริเวณหน้าห้องคอม4
เวลาแข่งขัน 13.00-16.00 น.
 
นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายบรรเจิด อินสุพรรณ
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
หมายเหตุ *** ให้ทุกโรงเรียนที่แข่งขันเตรียมหูฟังที่มีเครื่องบันทึกเสียง(HeadPhone)ไปด้วยในรายการแข่งขันที่มีการบันทึกเสียง/หรือใช้หูฟัง
             *** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD/DVD  ด้วยตนเองเท่านั้น(หากมีปัญหาการติดตั้งให้ติดต่อผู้ดูแลห้องหรือคณะกรรมการ)
             ** ห้ามนำ Flash Drive หรือ External Harddisk  มาติดตั้งโปรแกรมโดยเด็ดขาด
             *** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันมาก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมงเพื่อลงทะเบียน/จับฉลากหมายเลขเครื่องและติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ในการแข่งขัน
                *** โครงงานทุกประเภทที่แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่คำประชานุเคราะห์ให้เตรียมโต๊ะแข่งขันโครงงานมาด้วย
สถานที่แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ
(ประชานุเคราะห์)  วันอาทิตย์ ที่  11 พฤศจิกายน  2561  (แข่งขันระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ห้องตันปัน(Com2)
(
22 เครื่อง)
ห้อง SP2(Com3)
 (
23 เครื่อง)
ห้องมฟล(Com1)
(22) เครื่อง)
ห้อง Smart Classroom (Com4)
(
15 เครื่อง)
Windows 7 64  bit
Intel Pentium 4  2.9 GHz
MS-Office 2010  Ram 4 GB
Adobe Master CS3
Windows 7 64 bit
AMD Athlon 3.0 GHz 
MS-Office 2007 Ram 4 GB
Adobe Master CS3
Windows 7 64bit
Intel Core2 Duo 2.2 GHz
MS-Office 2007 Ram 2 GB
Adobe Master CS3
Windows 7 64 bit
Intel Core i3 2.4 GHz
MS-Office 2010  Ram 4 GB
Adobe Master CS3/Filezilla 3.3.80
9.00-12.00 น. 9.00-14.00 น. 9.00-12.00 น. 9.00-12.00 น.
1.การแข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
(Comic Scrip) ชั้น ม.1-3 (5ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
2.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ม.1-3
เด็กพิเศษทุกประเภท(7ทีม)
เวลาแข่งขัน 13.00-16.00 น.
3.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3 (7ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-14.00 น
4.การสร้างการ์ตูน 2D Animations
ชั้น ม.1-3 (3 ทีม)
เวลาแข่งขัน 9.00-14.00 น
5.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3 (8ทีม) เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.


 
6.การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ชั้น ม.1-3
(10ทีม) เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
7.การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ชั้น ม.1-3
(2ทีม) เวลาแข่งขัน 9.00-12.00 น.
นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายบรรเจิด อินสุพรรณ
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
นายพงษ์นรินทร์ เกิดกูล
(คณะกรรมการผู้ดูแลห้อง)
หมายเหตุ *** ให้ทุกโรงเรียนที่แข่งขันเตรียมหูฟังที่มีเครื่องบันทึกเสียง(HeadPhone)ไปด้วยในรายการแข่งขันที่มีการบันทึกเสียง/หรือใช้หูฟัง
             *** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD/DVD  ด้วยตนเองเท่านั้น(หากมีปัญหาการติดตั้งให้ติดต่อผู้ดูแลห้องหรือคณะกรรมการ)
             *** ห้ามนำ Flash Drive หรือ External Harddisk  มาติดตั้งโปรแกรมโดยเด็ดขาด
             *** ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันมาก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมงเพื่อลงทะเบียน/จับฉลากหมายเลขเครื่องและติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ในการแข่งขัน
                 *** โครงงานทุกประเภทที่แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่คำประชานุเคราะห์ให้เตรียมโต๊ะแข่งขันโครงงานมาด้วย
 
วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:35 น.