สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 12 19 18
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 30 85 52
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 12 13 12
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 4 5 4
5 005 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 24 32 29
6 006 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 7 14 12
7 010 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 4 9 7
8 009 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 8 14 12
9 017 โรงเรียนบ้านคลองขุด 11 19 16
10 021 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 15 27 24
11 022 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 3 10 5
12 023 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 8 8 8
13 027 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 5 10 8
14 025 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 1 3 2
15 026 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 3 6 5
16 028 โรงเรียนบ้านคลองยาง 2 3 3
17 029 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 9 39 20
18 030 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 3 5 4
19 031 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 5 6 6
20 032 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 21 42 33
21 020 โรงเรียนบ้านคลองเตย 5 7 6
22 019 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 5 11 8
23 018 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 10 19 14
24 033 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 6 29 13
25 024 โรงเรียนบ้านคลองไพร 3 4 4
26 034 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 4 4 4
27 036 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 8 16 10
28 037 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 8 13 12
29 040 โรงเรียนบ้านชายเคือง 28 56 44
30 041 โรงเรียนบ้านชุมนาก 8 14 10
31 038 โรงเรียนบ้านช่องลม 3 5 5
32 039 โรงเรียนบ้านช้างคับ 16 23 19
33 043 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 4 5 5
34 045 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 5 10 8
35 044 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 11 27 17
36 046 โรงเรียนบ้านดงเย็น 11 26 17
37 047 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 0 0 0
38 048 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 3 4 3
39 049 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 6 8 7
40 050 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 11 19 12
41 051 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 12 18 16
42 052 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 24 68 42
43 053 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 3 7 6
44 059 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 11 27 17
45 060 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 10 16 15
46 061 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 11 29 19
47 055 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 31 54 44
48 054 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 3 8 6
49 056 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 8 12 10
50 057 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 18 29 23
51 058 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 10 25 16
52 062 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 0 0 0
53 063 โรงเรียนบ้านนิคม 13 28 18
54 069 โรงเรียนบ้านบึงลาด 4 14 8
55 070 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 13 20 16
56 071 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 18 27 24
57 073 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 9 17 11
58 074 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 6 9 8
59 072 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 9 37 20
60 067 โรงเรียนบ้านบ่อกระบาก 0 0 0
61 068 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 5 2
62 075 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 24 56 39
63 076 โรงเรียนบ้านปางตาไว 9 20 12
64 077 โรงเรียนบ้านปางมะนาว 3 5 4
65 078 โรงเรียนบ้านปางลับแล 7 13 11
66 079 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 7 18 13
67 087 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 12 27 19
68 088 โรงเรียนบ้านพัดโบก 11 26 18
69 097 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 15 26 23
70 095 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 10 44 22
71 094 โรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 0 0 0
72 096 โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 0 0 0
73 098 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 7 9 9
74 101 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 5 9 7
75 102 โรงเรียนบ้านรังแถว 8 15 11
76 100 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 7 10 7
77 107 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 25 48 36
78 108 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 10 20 12
79 109 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 23 37 30
80 111 โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 5 7 7
81 113 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 7 8 8
82 110 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 3 7 4
83 112 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 6 13 8
84 114 โรงเรียนบ้านวังบัว 25 52 41
85 116 โรงเรียนบ้านวังพลับ 7 9 9
86 117 โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0
87 118 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 16 22 21
88 119 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 2 10 4
89 120 โรงเรียนบ้านวังหามแห 0 0 0
90 106 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 14 21 21
91 105 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 8 13 10
92 115 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 3 16 7
93 122 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 10 50 18
94 124 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 9 19 14
95 125 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0
96 121 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 2 6 4
97 123 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 3 6 5
98 126 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 5 13 9
99 128 โรงเรียนบ้านสามขา 11 30 18
100 130 โรงเรียนบ้านสามเรือน 7 22 9
101 129 โรงเรียนบ้านสามแยก 4 10 7
102 131 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 37 73 45
103 127 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 23 44 34
104 132 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 8 8
105 133 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 5 11 8
106 134 โรงเรียนบ้านหนองจอก 6 16 9
107 135 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 39 77 60
108 137 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 14 25 21
109 136 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 4 10 6
110 138 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 17 25 23
111 139 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 7 19 11
112 140 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 16 27 21
113 141 โรงเรียนบ้านหนองบอน 11 15 12
114 142 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 1 1
115 143 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 0 0 0
116 144 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 12 28 18
117 148 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 4 4
118 146 โรงเรียนบ้านหนองโมก 11 13 12
119 145 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 6 4
120 151 โรงเรียนบ้านหัวรัง 14 23 20
121 152 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 15 26 23
122 153 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 2 4 3
123 154 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 19 45 34
124 150 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 5 9 8
125 149 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 0 0
126 158 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 24 45 38
127 159 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 1 3 2
128 012 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 15 29 21
129 013 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 0 0 0
130 011 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 21 55 34
131 014 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 6 15 8
132 016 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 8 18 11
133 015 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 9 11 11
134 080 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 5 11 8
135 089 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 6 20 11
136 090 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 24 45 28
137 081 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 15 17 15
138 099 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 6 14 11
139 035 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 11 15 14
140 042 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 24 51 36
141 064 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 3 3 3
142 065 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) 0 0 0
143 066 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 3 11 5
144 082 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 19 44 32
145 084 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 20 50 28
146 083 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 3 7 6
147 091 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 9 11 10
148 092 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 15 30 17
149 156 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 7 16 11
150 157 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 21 44 30
151 155 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 18 40 25
152 085 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 7 14 13
153 086 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 9 15 13
154 093 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 5 7 6
155 103 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 8 9 9
156 104 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 0 0 0
157 162 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 23 47 39
158 163 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 6 8 7
159 164 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 9 24 16
160 167 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 9 23 17
161 172 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 13 24 21
162 177 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 6 14 12
163 178 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 13 19 17
164 179 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 3 5 5
165 180 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 15 33 20
166 181 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 23 35 29
167 182 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 5 11 9
168 183 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 17 30 25
169 184 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 8 13 10
170 185 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 13 23 18
171 187 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 10 14 11
172 188 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 18 33 29
173 186 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 9 13 11
174 193 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 25 55 37
175 194 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 6 19 12
176 195 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 4 7 6
177 196 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 17 34 26
178 197 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 42 97 65
179 201 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 6 8 7
180 202 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 0 0 0
181 205 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 16 40 26
182 206 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 2 9 4
183 207 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 11 26 19
184 210 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 13 25 17
185 211 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 24 44 36
186 165 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0
187 166 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน* 1 2 1
188 168 โรงเรียนรังษีวิทยา 7 11 9
189 169 โรงเรียนรังษีวิทยา* 9 30 11
190 170 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 2 13 4
191 171 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ* 3 11 4
192 174 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 3 8 4
193 173 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 9 19 15
194 175 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 12 20 17
195 176 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 7 13 8
196 190 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 11 33 11
197 189 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 6 21 7
198 192 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา 2 11 4
199 191 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา* 3 8 6
200 198 โรงเรียนอนุบาลจิตรวี 0 0 0
201 199 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร 0 0 0
202 200 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร* 0 0 0
203 203 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 4 8 7
204 204 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา* 5 12 8
205 209 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 4 10 6
206 208 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ* 7 13 11
207 212 โรงเรียนอุทิศศึกษา 23 63 31
208 213 โรงเรียนอุทิศศึกษา* 16 30 20
209 008 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 17 51 26
210 007 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* 5 18 9
211 160 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 0 0 0
212 161 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา* 0 0 0
รวม 1998 4133 2927
7060

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]