เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกฤษฎิ์อธิป ชุติธนากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 นายรังสรรค์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3 นายเสรี ยอดฉัตร ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4 นางสาวรินทร์ลภัส พลไชยเศรษ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5 นายลายุ วรเจริญ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6 นางนงลักษณ์ นุสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8 นายจักรี คชภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10 นายเมธี นาคบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13 นางจิรภาส กล้ากสิการ ข้าราชการบำนาญ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14 นางวิลาวัณย์ นุชทรวง ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาด กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
15 นางสาวจีระภา จงจิตร ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16 นางอรวรรณ ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 นางสาวปิยวรรณ วงษ์ปู่ ครู โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18 นายสมหมาย หวังทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบึงลาด กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19 นายรังสรรค์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพุทรา ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
20 นางพัชรินทร์ ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสามัคคี กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
21 นางอนุธิดา กาญจนะ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
22 นางสายสมร คชภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
23 นางสาวนันทนภัส นิยมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
24 นายนเรศ คชฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
25 นายมงคล ชาญรังสฤษดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโมก กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
26 นายฉัตรเพชร ชัยพิกุล ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
27 นายสุพรรณ แสงประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
28 นายรณชต โชคศรี ธุรการ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
29 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
30 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31 นางสาวพัชรินทร์ สมัครกสิกรรม ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
32 นายนวพล สุขศิริ พนักราชการ โรงเรียนบ้านมาบคล้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
33 นายสุรชัย ใบเนียม ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
34 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
35 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
36 นายเมธี นาคบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
37 นายเมธี นาคบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
38 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
39 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40 นายเอนก ธรรมเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
41 นางปานทิพย์ บุญโกมล ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
42 นางสาวปารณีย์ นิยม ธุรการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
43 นางสาวชาลิสา ปัญญา ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
44 นายชูชาติ มณีเขียว ช่างไม้ชำนาญการ 4 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45 นางสาวรัชฎาพร เนียมรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
46 นางรัชนี สุดใจ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
47 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
48 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางณิชากร สุขพิธี ผู้อำนวยการงานกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางฤดี พลูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางธัญลักษณ์ น้อมนิล รก.อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายสายชล แร่ดี รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี และการสื่อสาร คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายอรรษนัย ภู่สุวรรณ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
59 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นางสาวฐิติวรดา ศิริคง ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นางสาวพรศิริ ปล้องมาก ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นายทรงศักดิ์ นิมิตธรรมโสภณ ครู โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นางรัตนา ธงชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นายชัยพฤกษ์ ครุฑานุช เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นายณฐกฤต แก้วเจริญผล ธุรการโรงเรียนบ้านเพชรมงคล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
83 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
84 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
85 นางรัตนา ธงชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
86 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
87 นายชัยพฤกษ์ ครุฑานุช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
88 นายทรงศักดิ์ นิติธรรมโสภณ ครู โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
89 นางสาวปรียภัสสร์ อุปชิต ครู โรงเรียนวัดหนองเหมือด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
90 นายวัชระ ปาวงศ์สร้อย พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
91 นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศ ช่างไม้ชั้น ๓ สพป.กพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
92 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า ๔ สพป.กพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
93 นายภูเมธ สุวรรชิติกุล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
94 นายภาธร ดวงรัตน์ ช่างไม้ชั้น ๔ รร.บ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
95 นายสุทัน เนยมา ช่างไม้ชั้น ๔ รร.บ้านไพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
96 นายลำดวล ร่มโพธิ์ พนักงานธุรการ ๔ สพป.กพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
97 นายสมเดช ช้างแก้ว ช่างสีชั้น ๓ สพป.กพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
98 นายปัญญา เกาะน้ำใส ช่างไม้ชั้น ๔ รร.พิบูลวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
99 นายสุพจน์ โพธิ์พฤกษ์ ช่างไม้ชั้น ๔ รร.บ้านร้อยไร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
100 นายวิรัตน์ วิเศษ ช่างไม้ชั้น ๓ รร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
101 นายวนัสนันต์ เหม็งสามเรือน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
102 นายเมธัส เขม้นเขตการ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
103 นางอรพิน มั่นเขตวิทย์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
104 นายวัชระ ปาวงศ์สร้อย พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
105 นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศ ช่างไม้ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
106 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
107 นายสุทัน เนยมา ช่างไม้ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
108 นายสมเดช ช้างแก้ว ช่างสีชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
109 นายสุพจน์ โพธิ์พฤกษ์ ช่างไม้ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
110 นายถาวร ยิ้มสวน ช่างไม้ชั้น 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
111 นายวนัสนันท์ เหม็งสามเสน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
112 นางอรพิน มั่นเขตวิทย์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
113 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
114 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
115 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
116 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
117 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
118 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
119 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
120 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
121 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
122 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
123 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
124 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
125 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
126 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
127 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
128 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
129 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
130 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
131 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
132 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
133 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
134 นางธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
135 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
136 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
137 นายสุวัฒน์ ทองก้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
138 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
139 นายรังสรรค์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
140 นางปุณยนุช ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
141 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
142 นางสุกานดา รอบุญ ครู โรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
143 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
144 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
145 นางรัตนา ธงชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
146 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
147 นายสุวัฒน์ ทองก้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
148 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
149 นางสุกานดา รอบุญ ครู โรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
150 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
151 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
152 นางสาวปราณี ไชยผุย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
153 นายสมมาตร อยู่สุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
154 นายสถาพร คำเกิด ครู โรงเรียนบ้านชุมนาก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
155 นายวทัญญู เหล่าทอง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
156 นายปรีชา ทะวะวงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
157 นายนวพล สุขศิริ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
158 นายอดิศักดิ์ วิชัย พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
159 นายชัยพฤกษ์ ครุฑานุช เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
160 นายศิริชัย มิ่งแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
161 นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
163 นายสิทธิชัย เอี่ยมเลิศ พนักงานราชการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
164 นายสิทธิชัย เอี่ยมเลิศ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
165 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
166 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
167 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
168 นางสาวธัญญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
169 นางสาวพรศิริ ปล้องมาก ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
170 นายเฉลิมพงษ์ ยอดฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
171 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
172 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
173 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
174 นายสามาถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
175 นางสาวพรศิริ ปล้องมาก ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
176 นางสาวปราณี ไชยผุย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
177 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
178 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
179 นายเดช ปราสาททอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
180 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
181 นายอำนวย ชูปัน ผอ.รร.อนุบาลคลองขลุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
182 นายเมธี นาคบัณฑิตย์ ผอ.รร.ชุมชนประชาสามัคคี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
183 นายรังสรรค์ แสงแก้ว ผอ.รร.บ้านท่าพุทรา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
184 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผอ.รร.อนุบาลวังไทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
185 นายเมธี นาคบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
186 นายรังสรรค์ แสงแก้ว ผู็อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพุทรา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
187 นางพิศมัย แก้วเจริญผล ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
188 นางอรวรรณ ธรรมเจริญ ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
189 นายจักรี คชภูมิ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
190 นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอด ครู รร.อนุบาลวังไทร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
191 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
192 นายบุญเลิศ อินทะจันทร์ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
193 นางวัชรียา วิจิตรพัชราภรณ์ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
194 นางปรานี พูลพันธ์ชู ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
195 นางสาวมารินทร์ ประชาชน ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
196 นางเพ็ญรุ่ง ดีภา ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
197 นางศศิธร วันคำ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
198 นางอัญชลี วงค์วิภาค ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
199 นางพิชชาภา ศรีสุข ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
200 นางราตรี ยาวีระ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
201 นางสาวจีระภา พึ่งกริม ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
202 นางประภาพันธ์ สัจจาศิลป์ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
203 นางนภาพร แพรพันธ์ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
204 นางวิภาวี ชมภูศรี ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
205 นางจิราณี ใจบุญ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
206 นางจันทิมา มาด้วง ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
207 นางสาวอัชฌานันทน์ นิยม ธุรการ รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
208 นางสานันท์ น้อยสาย ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
209 นางรัชนี สุดใจ ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
210 นายสมเกียรติ พรหมวิมุต ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
211 นายเอนก ธรรมเจริญ ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
212 นางสุวรรณา สมทรัพย์ ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
213 นางปานทิพย์ บุญโกมล ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
214 นางสวิง สายสุทธิ์ ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
215 นางอัมพร อ่อนวัน ครู รร.บ้านห้วยน้อย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
216 นายชูชาติ มณีเขียว ช่างไม้ 4 รร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
217 นางปาระณีย์ นิยม ธุรการ รร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
218 นางสายสมร คชภูมิ ครู รร.บ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
219 นางสาวนันทนภัส นิยมพงษ์ ครู รร.บ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
220 นายเสรี ยอดฉัตร ครู รร.บ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
221 นายลายุ วรเจริญ ครู รร.บ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
222 นางนงลักษณ์ นุสนธิ์ ครู รร.บ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
223 นางอนุธิดา กาญจนะ ครู รร.บ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
224 นายกามนิด ใจไวย์ ลูกจ้าง รร.บ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
225 นายนพดล สืบวงษ์รอด ครู รร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
226 นางน้ำผึ้ง พิลึก ครู รร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
227 นางรสสุคนธ์ พงษ์สกัด ครู รร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
228 นางสมคิด โคยามา ครู รร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
229 นายเกรียงศักดิ์ ตาปัน ครู รร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
230 นายทรงฤทธิ์ ศรีวิชัย ครู รร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
231 นางสาวปิ่นลักษณ์ อยู๋สุ่ม ครู รร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
232 นางวราพร วงค์คล้าย ครู รร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
233 นายศุภนัฐ สืบวงษ์รอด ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
234 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชากาาร
235 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
236 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
237 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
238 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
239 นายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
240 นางสาวชาลิสา ปัญญา ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
241 นางสาวรินทร์ลภัส พลไชยเศรษฐ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
242 นายราชวัฒน์ ทองนวม ครู รร.อนุบาลวังไทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
243 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
244 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
245 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
246 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
247 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานฝ่ายการเงิน
248 นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัส พนักงานราชการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
249 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
250 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
251 นางฤดี พูลเขียว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
252 นางธัญลักษณ์ น้อมนิล รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
253 นางสาวโสภาวดี สิงห์อิศรางค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
254 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
255 นางเรณา สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
256 นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
257 นางสาวพิชชาพร นันท์ตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
258 นางสาวพรประสิทธิ์ แก่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
259 นางสาวปราณี ไชยผุย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
260 นางสาวสมใจ เหมบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
261 นายพชรศิลป์ สิงห์สม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
262 นายอรรษนัย ภู่สุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
263 นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
264 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ศรีเดช พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
265 นางสาวขนิษฐา นาคพันสังข์ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
266 นางสาวกิ่งดาว ยอดศีรี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
267 นางสาวชุติมนต์ ชุตินธรากร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
268 นางณภัทร เอี่ยมเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
269 นางสาวสาวิตรี บุญเหลือ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
270 นางสาวเรือนทัย บุญมี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
271 นางสาวถาวร ทิณมาศ แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
272 นางณิชากร สุขพิธี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
273 นางณิชากร สุขพิธี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
274 นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ รก.ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
275 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว ผู้ดูแลระบบการรายงานข้อมูลโรงเรียน (admin) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
276 นายรณชต โชคศรี ธุรการ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา ผู้ดูแลระบบการรายงานผลการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
277 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
278 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
279 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
280 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
281 นางณิชากร สุขพิธี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
282 นางฤดี พูลเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
283 นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
284 นางธัญลักษณ์ น้อมนิล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
285 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
286 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
287 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
288 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
289 นายเดช ปราสาททอง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน
290 นายภาธร ดวงรัตน์ ช่างไม้ชั้น 4 คณะกรรมการการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน
291 นายลำดวล ร่มโพธิ์ พนักงานธุรการ 4 คณะกรรมการการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน
292 นายวิรัตน์ วิเศษ ช่างไม้ชั้น 3 คณะกรรมการการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน
293 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
294 นางสาวปราณี ไชยผุย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
295 นางสาวชุติมนต์ ชุตินธรากร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
296 นางณภัทร เอี่ยมเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
297 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
298 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
299 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
300 นายเฉลิมพงษ์ ยอดฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
301 นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
302 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
303 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
304 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
305 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
306 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
307 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
308 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
309 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดการแข่งขัน
310 นางพิสมัย แก้วเจริญผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดการแข่งขัน
311 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังไทร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การจัดการแข่งขัน
312 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
313 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน
314 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
315 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
316 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
317 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
318 นางวิไลวรรณ สารียัง ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายผูกผ้าตกแต่งเวที
319 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
320 นายสุธีร์ วิชาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างคับ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
321 นายสายชล แร่ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
322 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
323 นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
324 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
325 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
326 นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัส พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสามเรือน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
327 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
328 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
329 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
330 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
331 นางศิรินันท์ เกตุเกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการฝ่ายผูกผ้าตกแต่งเวที
332 นางสาวศรัญยา วีระบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการฝ่ายผูกผ้าตกแต่งเวที
333 นางสาคร ตั้งโต ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการฝ่ายผูกผ้าตกแต่งเวที
334 นายจันทร์ฉาย ตั้งโต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผูกผ้าตกแต่งเวที
335 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
336 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
337 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
338 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
339 นายบุญเลิศ อินทะจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
340 นางวัชรียา วิจิตรพัชราภรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
341 นางปราณี พูลพันธ์ชู ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
342 นางสาวมารินทร์ ประชาชน ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
343 นางเพ็ญรุ่ง ดีภา ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
344 นางศศิธร วันคำ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
345 นางอัญชลี วงค์วิภาค ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
346 นางพชชาภา ศรีสุข ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
347 นางราตรี ยาวีระ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
348 นายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
349 นางสาวจีระภา พึ่งกริม ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
350 นางประภาพันธ์ สัจจาศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
351 นางจิรภาส กล้ากสิการ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
352 นางอรวรรณ ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
353 นายชูชาติ เขียวมณี ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
354 นางรุ่งนภา กล้าเขตวิทย์ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
355 นายสวิง สายสุทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
356 นางสาวสตรีรัตน์ สุขเรือง ธุรการ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
357 นางสาวปารณีย์ นิยม ธุรการ โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
358 นายจักรี คชภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
359 นางสายสมร คชภูมิ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
360 นางสุนิศา กาจธัญญการ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
361 นางสาวรินทร์ลภัส พลไชยเศรษฐ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
362 นายลายุ ยอดเจริญ ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
363 นายสมเจตน์ รามัญแพง ครู โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
364 นายนภดล สืบวงษ์รอด ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
365 นายราชวัฒน์ ทองนวม ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
366 นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอด ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
367 นายศุภนัฐ สืบวงษ์รอด ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
368 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รองประธานคณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
369 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
370 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการคณะการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
371 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
372 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการ การดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
373 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
374 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
375 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพเชร เขต 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
376 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิขาการกิจกรรมเรียนรวม
377 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
378 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
379 นางเบญจพรรณ ศิริพันธ์ ข้าราชการบำนาญ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
380 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง.ผอ.สพป.กำแพงเพชรเขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
381 นางภาวินี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
382 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
383 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
384 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
385 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
386 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
387 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
388 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
389 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
390 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
391 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
392 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
393 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
394 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
395 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
396 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
397 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
398 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
399 นางสาวธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
400 นางรัตนา ธงชัย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
401 นางสาวทวีพร จันเนย พนักงานราชการ คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
402 นายสมเดช ช้างแก้ว ช่างสี 4 คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
403 นายลำดวน ร่มโพธิ์ พนักงานธุรการ 4 คณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
404 นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
405 นายเมธี นาคบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
406 นายนฤดล เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
407 นางกนิษฐา มณฑาเทศ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
408 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
409 นายสมศักดิ์ รอบุญ ครูโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
410 นางสุจินดา เหล่าทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
411 นางสาววัฒนา ศรีตะลา ครูโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
412 นายนรเชษฐ รักษ์ไพรสณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านพัดโบก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
413 นายสำอางค์ ทองอ้น ครูโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ ๘๘ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
414 นางสาวพิมพ์ประไพ ชาตินัด ครูโรงเรียนบ้านมาบคล้า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
415 นางมารินทร์ พลอาจ ครูโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
416 นางสาวนภากูล ธาตุ ครูโรงเรียนบ้านช้างคับ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
417 นางสานันท์ น้อยสาย ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
418 นางสาวรุ่งนภา เรืองหิรัญวนิช ครูโรงเรียนรอดนิลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
419 นายรังสรรค์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพุทธา รองประธานกรรมการ การดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
420 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
421 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
422 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
423 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
424 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
425 นายศักดิ์ชาย กมขุดทด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังไทร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
426 นายนพดล แก้วประสิทธิ์ ผอ.รร.บ้านไร่ดอนแตง ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
427 นายจักรี คชภูมิ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
428 นางสายสมร คชภูมิ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
429 นางสาวรินทร์ลภัส พลไชยเศรษฐ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
430 นางสาวเครือวรัญ แสนมูล ครู รร.บ้านท่าข้ามสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
431 นางถนอมขวัญ อยู่ปาน ครู โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
432 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
433 นางสาวอมรรัตน์ มั่นศักดิ์ ครู รร.บ้านพัดโบก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ แข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
434 นายสมชาย แรมไธสง ครูโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
435 นางสังวน พุ่มหมอก ครูโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
436 นางสมใจ กันทะชมพู ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
437 นางพัชรินทร์ คำลา ครู โรงเรียนบ้านส่องตาแล คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
438 นายประหยัด ขันกสิกรรม ครู โรงเรียนวัดอุเบกขาราม คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
439 นายรณชต โชคศรี ธุรการ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
440 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน ครู โรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
441 นางสายสมร คชภูมิ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทธา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
442 นางสาวนันทนภัส นิยมพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทธา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
443 นายเสรี ยอดฉัตร ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทธา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
444 นายลายุ วรเจริญ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทธา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
445 นางนงลักษณ์ นุสนธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทธา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
446 นางอนุธิดา กาญจนะ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทธา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
447 นายกามนิด ใจไวย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทธา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
448 นายจักรี คชภูมิ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทธา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
449 นางสาวรินทร์ลภัส พลไชยเศรษฐ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทธา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
450 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
451 นางพิสมัย แก้วเจริญผล ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
452 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
453 นางนันทะพร ทวยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำซึม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
454 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
455 นางสาวจีระภา พึ่งกริม ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
456 นางประภาพันธ์ สัจจาศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
457 นางสาวอรณี สุขขา ครู โรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
458 นางสาวณัฐชาภา ผือโย ครู โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
459 นางสาวจิตราภรณ์ ปันวารี ครู โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
460 นางสาวอัชฌานันทน์ นิยม ธุรการ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
461 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
462 นายอารีย์ ฉิมพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเลาะ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
463 นางสาวกลองทิพย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
464 นายสมพงษ์ แป้นพุดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
465 นายชูศักดิ์ ศุภนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
466 นายธงชัย เลิศหงิม ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
467 นางสาวรินทร์ด้า นันตา ผู้อำนวยโรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
468 นายพรชัย เขม้นกิจ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านรังแถว กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
469 นางสาววิภา บานเย็น ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านมอเจริญ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
470 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ การดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
471 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ การดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
472 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
473 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
474 นางสาววาสนา พันมหา ธุรการ โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
475 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ ประธานกรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
476 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
477 นางศศิธร วันคำ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
478 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
479 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
480 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
481 นายสราวุธ จักรงาม ครู โรงเรียนบ้านมอเจริญ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
482 นางสาวฐิติวรดา ศิริคง ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
483 นางสาวณธีร์รัตน เมฆสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านสระตาพรม กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
484 นางสาววรวรรณ อินทร์ชู ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
485 นางสาวชาลี อินทรฉัตร ธุรการ โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
486 นางสาวณัฐธิดา อุทกัง ครู โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
487 นางสาวลลนา โหมดมา ครู โรงเรียนหนองชะแอน กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
488 นางสาวรุจิรา วิทยาเรืองศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
489 นางสาวณัฐฐกา มั่นเขตต์วิทย์ ครู โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ ๒๗ กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
490 นางปรานี พูลพันธ์ชู ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
491 นายอุทัย พินิจทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตย รองประธานกรรมการ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
492 นางพิสมัย แก้วเจริญผล ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง รองประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
493 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการกลางและเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
494 นายนริศร์ ยอดวันดี ครูโรงเรียนบ้านวังตาช่วย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
495 นางสมพร เก่งกิจการ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
496 นางสาวทิวาวรรณ์ คำแจง ครูโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
497 นางสาวจารุมาศ มีเสือทอง ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
498 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
499 นางศศิธร วันคำ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
500 นางประภาพันธ์ สัจจาศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
501 นางบุญเกิด คำทูม ครู โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
502 นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษา ครู โรงเรียนบ้านเพชรมงคล กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
503 นางฉลวย ปกเกษ ครู โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
504 นายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
505 นางรัตนา ยอดวันดี ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
506 นางบุษบา เย้ยโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
507 นายคะนอง เพ็ชรพูล ครู โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
508 นางสุกานต์ดา ชัยมงคลล ครู โรงเรียนบ้านชายเคือง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
509 นางสาวฐิติวรดา ศิริคง ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
510 นางจันทิมา มาด้วง ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
511 นางเพ็ญรุ่ง ดีพา ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
512 นางสาวกมลพรรณ ตามะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
513 นางอินธิพร ใจมณี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
514 นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
515 นางสาวบุญประคอง อำมาตร์ทัศน์ ครู โรงเรียนบ้านดงเย็น กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
516 นางสาวขวัญชนก จันทร์ทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
517 นายอลงกรณ์ โพธิ์เหมือน ธุรการ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม กรรมการกลางและผู้ช่วยเลขานุการ การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
518 นางสาวสีนวล สินดี ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
519 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
520 นางสาวนพรรณพ ศรีสวัสดิ์ ธุรการ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
521 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
522 นายวันชัย หอมรื่น ครู โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
523 นายธรรมประจักษ์ เอื้อทองขาว ธุรการ โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
524 นางสาวพักตร์เพียงเพ็ญ ดิษสละ ครู โรงเรียนบ้านวังตาช่วย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
525 นางอำพร อ่อนวัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้อย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
526 นายณฐกฤต แก้วเจริญผล ธุรการโรงเรียนบ้านเพชรมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
527 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
528 นางอำพร อ่อนวัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมเรียนรวม
529 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษากำแพงเพชรเขต ๒ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
530 นายสิทธืชัย เอี่ยมเลศ พนักงานราชการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
531 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
532 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุทักษะวิชาการระดับปฐมวัย
533 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
534 นายอำนวย ชูปัน ผอ.รร.อนุบาลคลองขลุง รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
535 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
536 นางสาวจีระภา พึ่งกริม ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
537 นายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
538 นางวัชรียา วิจิตรพัชราภรณ์ ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
539 นางสาวจีระภา พึ่งกริม ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
540 นางศศิธร วันคำ ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
541 นางพิสมัย แก้วเจริญผล ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
542 นายทองอาน จ่าทอง ผอ.ร.ร.บ้านท่าขึ้น ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
543 นายสุชิน ช้างจั่น ครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
544 นางสาวเขมิกา คำวงค์ ครู ร.ร.บ้านพัดโบก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
545 นายสมหมาย หวังทรัพย์ ครู ร.ร.บ้านบึงลาด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
546 นายเดช สุวรรณนำปน ครู ร.ร.รอดนิลวิทยา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
547 นายจิระ โตมะนิตย์ ครู ร.ร.วัดปรีชาราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
548 นางสาวนลัท ตันติกุล ครู ร.ร.วัดแสงอุทัย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
549 นางรุ่งทิพย์ พิลึก ครู ร.ร.บ้านคลองน้ำไหลใต้ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
550 นายพีระ เดชะผล ครู ร.ร.บ้านคลองมดแดง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
551 นางลลิตภัทร พะยอม ครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
552 นางสิราณี สนิทมาก ครู ร.ร.บ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
553 นางศศิประภา แก่งอินทร์ ครู ร.ร.อนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
554 นางสาวพันภิทักษณ์ จันต๊ะตึง ครู ร.ร.บ้านจอมทองพัฒนา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
555 นางอำไพ ท่าพริก ครู ร.ร.บ้านปางตาไว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
556 นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์ ครู ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
557 นายเอนก ธรรมเจริญ ครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
558 นางนิรมล สุขบุรี ครู ร.ร.บ้านพัดโบก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
559 นางสมศรี โอสา ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
560 นางสุภาพรรณ แก้วคำแสน ครู ร.ร.บ้านวังชะโอน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
561 นางสาวเสาวลักษณ์ เดชัย ครู ร.ร.บ้านเพชรมงคล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
562 นางสาวรวิชา จันทร์พุ่ม ครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ฯ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระศิลปะ
563 นายภาณุวัฒน์ บุญเยีย พนักงานราชการ ร.ร.วัดแสงอุทัย กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
564 นางสาวณัฐธิดา อุทกัง พนักงานราชการ ร.ร.บ้านตากฟ้าพัฒนา กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
565 นายธีรพล จาดดำ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองหิน กรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
566 นางสุขวิมล ขุนเทียนเขมชาติ ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
567 นางสาวธีราพร เมืองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
568 นางสาวศิรินาฎ โอสาร ครูโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
569 นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น ครูโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
570 นางปรานอม นาวิก ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
571 นางปาณิสรา ศิลาพล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งทอง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
572 นางสาวเฉลาลักษณ์ นารอต ครูโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
573 นางสาวตะวัน เขตคง ครูโรงเรียนบ้านปากคลองลาน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
574 นางสาวอมร มารเขตวิธี ครูโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
575 นางสาวนุจิฬา ฤทธิ์กระจาย ครูโรงเรียนบ้านชายเคือง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
576 นายชาญวิทย์ ไชยธงรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
577 นางกุลพัชร ยศบุตร ครูโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
578 นางเกวะรินทร์ โคตรภูงา ครูโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
579 นางศุภนิดา ไวเชียงค้า ครูโรงเรียนบ้านพัดโบก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
580 นางปัญจา ขันกสิกรรม ครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
581 นางธวัลรัตน์ สังข์แสง ครูโรงเรียนบ้านถนนงาม(มิตรภาพที่ ๒๗) คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
582 นายอนันต์ สีลาดี ครูโรงเรียนบ้านปางตาไว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
583 นางกัสสุมา ขัติศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
584 นางนันทวัน แก้วสว่าง ครูโรงเรียนบ้านชุมนาก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
585 นางสาวเสาวรส สมัครธัญญกิจ ครูโรงเรียนบ้านเพชรนิยม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
586 นายพิทยา เขม้นเขตวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านคอปล้อง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
587 นางสุฑาภรณ์ พินิจทะ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
588 นางสุดใจ พิลึก ครูโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
589 นางอารีรัตน์ จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
590 นางสาวสุนันทินี ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านชุมนาก คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
591 นางสิรินทิพย์ จันทร์บ้านโต้น ครูโรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
592 นางเกษสุนีย์ ตู้สุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
593 นายกิตติชัย ไชยเมืองชื่น ครูโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
594 นางศุวดี ชมพูวณิชกุล ครูโรงเรียนบ้านบึงหล่ม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
595 นางพนารัตน์ ยอดสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านบ้านโป่งน้ำร้อน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
596 นายจงรักษ์ จูเปรมปรี ครูโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
597 นายสันติ ขำสกล ครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
598 นางสมัย บุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
599 นายชำนาญ กันรี ครูโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
600 นางยุพา ศรีบัวคำ ครูโรงเรียนประชารักษ์ศึกษา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
601 นายภานุวัตร พันธุ์ยี่ ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
602 นายมารุต มินทร์เสน ครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้น คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
603 นายอุทัย เพ็ชรหิน ครูโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
604 นายประสาน จริยภิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
605 นายชลอ เงินเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
606 นายสุรพงษ์ กันทะชมภู ครูโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
607 นางสาวพรศิริ ปล้องมาก ครูโรงเรียนบ้านแปลงสี่ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
608 นายลภัส เอ็นดู ครูโรงเรียนบ้านคลองไพร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
609 นางสาวเข็มทิศ นาคสวาสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
610 นายอาทิตย์ ราชรี ครูโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
611 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
612 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
613 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
614 นายสิทธิชัย เอี่ยมเลิศ พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
615 นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัส พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
616 นางสาวรุ่งนภา ประทีบแก้ว ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
617 นางสาวจารุมาศ มีเสือทอง ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
618 นางสาวทิวาวรรณ์ คำแจง ครูโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
619 นายณฐกฤต แก้วเจริญผล ธุรการโรงเรียนบ้านเพชรมงคล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
620 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]