สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุขสำราญ 8 4 4 16 18 10 2 1 30
2 ชุมชนบ้านคลองลาน 8 4 3 15 18 4 5 3 27
3 บ้านอุดมทรัพย์ 8 3 5 16 16 5 3 0 24
4 อนุบาลคลองลาน 7 7 5 19 21 11 6 4 38
5 บ้านปากคลองลาน 7 4 1 12 12 7 3 2 22
6 บ้านส่องตาแล 6 7 2 15 18 5 0 0 23
7 อุทิศศึกษา 6 5 2 13 12 11 0 0 23
8 บ้านบึงหล่ม 6 2 1 9 9 0 0 0 9
9 บ้านใหม่เจริญสุข 6 1 3 10 11 5 2 0 18
10 บ้านคลองลึกพัฒนา 6 0 2 8 7 1 1 0 9
11 บ้านโชคชัยพัฒนา 5 9 3 17 16 5 1 0 22
12 บ้านชายเคือง 5 4 4 13 12 4 7 4 23
13 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 5 4 2 11 11 4 5 0 20
14 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 5 2 1 8 7 6 5 1 18
15 บ้านท่าขึ้น 4 5 1 10 15 4 6 5 25
16 บ้านมอเจริญ 4 3 0 7 7 2 1 0 10
17 บ้านเพชรมงคล 4 2 2 8 9 12 2 1 23
18 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 4 1 4 9 10 1 4 3 15
19 บ้านวังบัว 4 1 1 6 6 8 7 3 21
20 อ่างทองราษฎร์วิทยา 4 1 0 5 7 7 6 3 20
21 บ้านถนนน้อย 4 0 1 5 5 1 2 3 8
22 บ้านโป่งน้ำร้อน 3 5 1 9 8 8 2 2 18
23 บ้านวังชะโอน 3 3 4 10 12 5 3 4 20
24 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 3 3 3 9 13 3 1 0 17
25 บ้านคลองสุขใจ 3 2 2 7 12 2 4 1 18
26 บ้านทุ่งหันตรา 3 2 0 5 6 2 2 1 10
27 บ้านท่าพุทรา 3 0 1 4 5 2 5 3 12
28 บ้านหนองชะแอน 2 2 2 6 14 9 11 1 34
29 บ้านหนองน้ำแดง 2 2 1 5 8 6 2 0 16
30 วัชรสหศึกษา 2 2 1 5 7 4 1 0 12
31 บ้านช้างคับ 2 2 0 4 9 3 4 0 16
32 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2 2 0 4 4 3 1 0 8
33 บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 2 2 0 4 4 0 1 1 5
34 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 2 1 3 6 8 3 1 0 12
35 รังษีวิทยา 2 1 2 5 5 2 0 0 7
36 สักงามประชาสรรค์ 2 1 1 4 10 8 4 2 22
37 วัดพรหมประดิษฐ์ 2 1 1 4 9 3 7 3 19
38 บ้านวังหันน้ำดึง 2 1 1 4 4 4 1 6 9
39 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 2 1 0 3 7 4 4 0 15
40 บ้านแปลงสี่ 2 1 0 3 4 6 3 2 13
41 อนุบาลธัญรดา 2 1 0 3 3 0 1 0 4
42 รอดนิลวิทยา 2 0 4 6 6 3 0 0 9
43 บ้านพรหมมาสามัคคี 2 0 3 5 8 3 0 0 11
44 บ้านสามขา 2 0 3 5 5 1 2 0 8
45 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 2 0 1 3 9 4 1 1 14
46 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 1 3 4 4 3 2 11
47 บ้านบึงเสือเต้น 2 0 1 3 3 2 2 0 7
48 วัดแสงอุทัย 2 0 0 2 4 3 2 0 9
49 บ้านจอมทองพัฒนา 2 0 0 2 4 2 0 2 6
50 ชุมชนบ้านสลกบาตร 2 0 0 2 3 6 1 1 10
51 หนองปรือประชาสรรค์ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
52 บ้านหนองจอก 2 0 0 2 2 3 0 1 5
53 บ้านทรัพย์มะนาว 1 5 3 9 11 6 4 1 21
54 บ้านพัดโบก 1 4 2 7 10 0 1 0 11
55 บ้านใหม่หนองยาง 1 3 4 8 6 5 2 2 13
56 อุทิศศึกษา* 1 3 3 7 8 5 3 0 16
57 บ้านวังตาช่วย 1 3 3 7 6 8 3 5 17
58 บ้านทุ่งซ่าน 1 3 2 6 7 1 2 1 10
59 บ้านท่าช้าง 1 2 1 4 4 2 2 0 8
60 อนุบาลปางศิลาทอง 1 2 0 3 5 3 1 0 9
61 บ้านหนองบอน 1 2 0 3 4 3 2 1 9
62 บ้านคลองขุด 1 2 0 3 4 2 2 3 8
63 บ้านนิคม 1 1 3 5 8 0 2 0 10
64 บ้านบึงสำราญ 1 1 2 4 6 6 3 1 15
65 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1 1 2 4 4 1 0 2 5
66 บ้านหนองผักหนาม 1 1 0 2 6 3 3 0 12
67 อนุบาลวังไทร 1 1 0 2 5 3 2 1 10
68 บ้านชุมนาก 1 1 0 2 3 4 0 1 7
69 วัดคูหาสวรรค์ 1 1 0 2 3 3 4 3 10
70 ศรีวรลักษณ์ 1 1 0 2 2 7 1 1 10
71 บ้านศรีทองสามัคคี 1 1 0 2 2 2 1 5 5
72 วรรณวัฒน์ศึกษา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
73 บ้านสามแยก 1 1 0 2 2 0 1 0 3
74 วัดพิกุลทอง 1 0 3 4 6 6 4 1 16
75 วรรณวัฒน์ศึกษา* 1 0 2 3 6 2 0 1 8
76 บ้านทุ่งทอง 1 0 2 3 3 6 1 0 10
77 บ้านโพธิ์เอน 1 0 2 3 2 3 4 6 9
78 บ้านคลองมดแดง 1 0 2 3 2 2 1 0 5
79 บ้านหัวรัง 1 0 1 2 7 3 2 2 12
80 บ้านใหม่ธงชัย 1 0 1 2 4 3 0 0 7
81 บ้านไผ่งาม 1 0 1 2 4 0 3 0 7
82 วัดอุเบกขาราม 1 0 1 2 3 7 4 0 14
83 บ้านวังโป่งพัฒนา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
84 บ้านดงเจริญ 1 0 1 2 2 2 5 2 9
85 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 0 1 2 2 2 1 0 5
86 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 1 0 1 2 2 1 1 5 4
87 คีรีวงศ์วัฒนา 1 0 0 1 4 3 3 2 10
88 บ้านคลองแขยงวิทยา 1 0 0 1 2 5 2 0 9
89 บ้านเขาน้ำอุ่น 1 0 0 1 2 2 0 2 4
90 บ้านคลองไพร 1 0 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 0 0 1 1 3 2 3 6
92 วัดคลองเจริญ 1 0 0 1 1 3 2 0 6
93 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 0 0 1 1 1 3 0 5
94 บ้านบึงหล่มสามัคคี 1 0 0 1 1 1 2 2 4
95 อนุบาลธัญรดา* 1 0 0 1 1 1 1 1 3
96 บ้านหนองช้างงาม 1 0 0 1 1 0 3 0 4
97 อนุบาลปางมะค่า 1 0 0 1 1 0 0 1 1
98 บ้านบ่อทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 รังษีวิทยา* 0 3 2 5 4 3 2 0 9
100 บ้านปางตาไว 0 3 1 4 4 3 2 0 9
101 วชิรสารศึกษา 0 3 0 3 4 1 5 2 10
102 บ้านท่ามะเขือ 0 2 1 3 3 6 0 1 9
103 บ้านดงเย็น 0 2 1 3 2 5 2 2 9
104 บ้านป่าเหียง 0 2 1 3 2 3 2 0 7
105 บ้านรังแถว 0 2 0 2 4 3 1 0 8
106 บ้านวังพลับ 0 2 0 2 4 1 1 1 6
107 อนุบาลมิ่งขวัญ* 0 2 0 2 3 4 0 0 7
108 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 0 2 0 2 3 1 1 0 5
109 บ้านท่าข้ามสามัคคี 0 2 0 2 2 0 1 0 3
110 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 0 1 3 4 4 7 3 0 14
111 บ้านหนองตะเคียน 0 1 2 3 6 3 3 4 12
112 บ้านกระโดนเตี้ย 0 1 2 3 4 2 1 1 7
113 บ้านไร่ดอนแตง 0 1 1 2 3 1 2 1 6
114 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 1 1 2 3 1 1 2 5
115 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 1 1 2 2 3 1 0 6
116 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
117 ศรีวรลักษณ์* 0 1 1 2 2 3 1 0 6
118 อนุบาลบึงสามัคคี 0 1 0 1 4 8 3 1 15
119 บ้านเกาะตาล 0 1 0 1 2 6 5 1 13
120 บ้านวังน้ำพัฒนา 0 1 0 1 2 3 0 1 5
121 วัดหนองเหมือด 0 1 0 1 2 2 4 1 8
122 บ้านสามเรือน 0 1 0 1 2 1 3 1 6
123 บ้านแม่ลาด 0 1 0 1 2 1 2 1 5
124 บ้านคลองสะพานช้าง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
125 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
126 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 0 1 0 1 1 6 0 1 7
127 บ้านถาวรวัฒนา 0 1 0 1 1 5 2 4 8
128 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 1 4 0 1 5
129 วชิรนิติโสภณ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
130 อนุบาลคลองขลุง 0 1 0 1 0 8 5 2 13
131 ประชารักษ์ศึกษา 0 1 0 1 0 7 9 7 16
132 ชุมชนประชาสามัคคี 0 0 6 6 10 9 3 2 22
133 บ้านหนองชุมแสง 0 0 2 2 5 1 5 2 11
134 บ้านไพรสวรรค์ 0 0 2 2 3 2 0 0 5
135 บ้านหนองโมก 0 0 2 2 1 4 2 1 7
136 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 0 1 1 3 1 0 0 4
137 พิบูลวิทยาคาร 0 0 1 1 2 4 2 1 8
138 บ้านคอปล้อง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
139 บ้านช่องลม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
140 บ้านระหานประชาศึกษา 0 0 1 1 2 0 1 2 3
141 บ้านโป่งแต้ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
142 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
143 บ้านวังตะล่อม 0 0 1 1 1 5 2 2 8
144 บ้านคลองเตย 0 0 1 1 1 4 0 0 5
145 บ้านร้อยไร่ 0 0 1 1 1 3 1 2 5
146 บ้านเปาะสวอง 0 0 1 1 1 2 2 0 5
147 บ้านมาบคล้า 0 0 1 1 1 1 2 3 4
148 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
149 บ้านคลองแขยง 0 0 1 1 0 4 0 1 4
150 บ้านหัวเสลา 0 0 0 0 3 4 4 4 11
151 บ้านปางลับแล 0 0 0 0 3 3 1 0 7
152 บ้านโพธิ์ทอง 0 0 0 0 3 2 2 2 7
153 บ้านสระตาพรม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
154 บ้านวังเจ้า 0 0 0 0 2 6 5 1 13
155 บ้านเขาพริกไทย 0 0 0 0 2 3 4 0 9
156 วัชรสหศึกษา* 0 0 0 0 2 3 2 0 7
157 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
158 บ้านห้วยน้อย 0 0 0 0 2 1 1 1 4
159 บ้านทะเลพัฒนา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
160 บ้านเพชรนิยม 0 0 0 0 1 3 1 1 5
161 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
162 บ้านวังนำ้แดง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
163 บ้านบึงลาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
164 บ้านตากฟ้าพัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
165 บ้านกระบวยทอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
166 บ้านคลองปลาสร้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
167 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านปางมะนาว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
170 อนุบาลมิ่งขวัญ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านหนองทองหล่อ 0 0 0 0 0 3 3 1 6
172 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 0 0 0 3 1 2 4
173 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
174 วชิรนิติโสภณ* 0 0 0 0 0 3 0 0 3
175 บ้านโคกเลาะ 0 0 0 0 0 2 7 1 9
176 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
177 บ้านศรีไพศาล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
178 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
179 บ้านวังน้ำ 0 0 0 0 0 1 3 3 4
180 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
181 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 1 3 0 4
182 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
183 สหะราษฎร์ศึกษา* 0 0 0 0 0 1 2 0 3
184 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
185 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
186 บ้านหาดชะอม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
187 สหะราษฎร์ศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
188 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 มิตรอารีวิทยาสิน* 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านโนนตารอด 0 0 0 0 0 0 0 3 0
รวม 230 191 171 592 780 566 365 197 1,711