สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลคลองลาน 21 11 6 4 38
2 บ้านสุขสำราญ 18 10 2 1 30
3 บ้านส่องตาแล 18 5 0 0 23
4 ชุมชนบ้านคลองลาน 18 4 5 3 27
5 บ้านอุดมทรัพย์ 16 5 3 0 24
6 บ้านโชคชัยพัฒนา 16 5 1 0 22
7 บ้านท่าขึ้น 15 4 6 5 25
8 บ้านหนองชะแอน 14 9 11 1 34
9 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 13 3 1 0 17
10 อุทิศศึกษา 12 11 0 0 23
11 บ้านปากคลองลาน 12 7 3 2 22
12 บ้านวังชะโอน 12 5 3 4 20
13 บ้านชายเคือง 12 4 7 4 23
14 บ้านคลองสุขใจ 12 2 4 1 18
15 บ้านทรัพย์มะนาว 11 6 4 1 21
16 บ้านใหม่เจริญสุข 11 5 2 0 18
17 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 11 4 5 0 20
18 ชุมชนประชาสามัคคี 10 9 3 2 22
19 สักงามประชาสรรค์ 10 8 4 2 22
20 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 10 1 4 3 15
21 บ้านพัดโบก 10 0 1 0 11
22 บ้านเพชรมงคล 9 12 2 1 23
23 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 9 4 1 1 14
24 วัดพรหมประดิษฐ์ 9 3 7 3 19
25 บ้านช้างคับ 9 3 4 0 16
26 บ้านบึงหล่ม 9 0 0 0 9
27 บ้านโป่งน้ำร้อน 8 8 2 2 18
28 บ้านหนองน้ำแดง 8 6 2 0 16
29 อุทิศศึกษา* 8 5 3 0 16
30 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 8 3 1 0 12
31 บ้านพรหมมาสามัคคี 8 3 0 0 11
32 บ้านนิคม 8 0 2 0 10
33 อ่างทองราษฎร์วิทยา 7 7 6 3 20
34 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 7 6 5 1 18
35 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 7 4 4 0 15
36 วัชรสหศึกษา 7 4 1 0 12
37 บ้านหัวรัง 7 3 2 2 12
38 บ้านมอเจริญ 7 2 1 0 10
39 บ้านทุ่งซ่าน 7 1 2 1 10
40 บ้านคลองลึกพัฒนา 7 1 1 0 9
41 บ้านวังบัว 6 8 7 3 21
42 บ้านวังตาช่วย 6 8 3 5 17
43 วัดพิกุลทอง 6 6 4 1 16
44 บ้านบึงสำราญ 6 6 3 1 15
45 บ้านใหม่หนองยาง 6 5 2 2 13
46 บ้านหนองตะเคียน 6 3 3 4 12
47 บ้านหนองผักหนาม 6 3 3 0 12
48 รอดนิลวิทยา 6 3 0 0 9
49 บ้านทุ่งหันตรา 6 2 2 1 10
50 วรรณวัฒน์ศึกษา* 6 2 0 1 8
51 อนุบาลวังไทร 5 3 2 1 10
52 อนุบาลปางศิลาทอง 5 3 1 0 9
53 บ้านท่าพุทรา 5 2 5 3 12
54 รังษีวิทยา 5 2 0 0 7
55 บ้านหนองชุมแสง 5 1 5 2 11
56 บ้านถนนน้อย 5 1 2 3 8
57 บ้านสามขา 5 1 2 0 8
58 อนุบาลบึงสามัคคี 4 8 3 1 15
59 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 4 7 3 0 14
60 บ้านแปลงสี่ 4 6 3 2 13
61 วัดสว่างอารมณ์ 4 4 3 2 11
62 บ้านวังหันน้ำดึง 4 4 1 6 9
63 คีรีวงศ์วัฒนา 4 3 3 2 10
64 บ้านหนองบอน 4 3 2 1 9
65 วัดแสงอุทัย 4 3 2 0 9
66 รังษีวิทยา* 4 3 2 0 9
67 บ้านปางตาไว 4 3 2 0 9
68 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 4 3 1 0 8
69 บ้านรังแถว 4 3 1 0 8
70 บ้านใหม่ธงชัย 4 3 0 0 7
71 บ้านคลองขุด 4 2 2 3 8
72 บ้านท่าช้าง 4 2 2 0 8
73 บ้านกระโดนเตี้ย 4 2 1 1 7
74 บ้านจอมทองพัฒนา 4 2 0 2 6
75 วชิรสารศึกษา 4 1 5 2 10
76 บ้านวังพลับ 4 1 1 1 6
77 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 4 1 0 2 5
78 บ้านไผ่งาม 4 0 3 0 7
79 บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 4 0 1 1 5
80 วัดอุเบกขาราม 3 7 4 0 14
81 ชุมชนบ้านสลกบาตร 3 6 1 1 10
82 บ้านทุ่งทอง 3 6 1 0 10
83 บ้านท่ามะเขือ 3 6 0 1 9
84 บ้านหัวเสลา 3 4 4 4 11
85 บ้านชุมนาก 3 4 0 1 7
86 อนุบาลมิ่งขวัญ* 3 4 0 0 7
87 วัดคูหาสวรรค์ 3 3 4 3 10
88 บ้านปางลับแล 3 3 1 0 7
89 บ้านโพธิ์ทอง 3 2 2 2 7
90 บ้านบึงเสือเต้น 3 2 2 0 7
91 หนองปรือประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
92 บ้านไพรสวรรค์ 3 2 0 0 5
93 บ้านสระตาพรม 3 2 0 0 5
94 บ้านไร่ดอนแตง 3 1 2 1 6
95 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 3 1 1 2 5
96 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 3 1 1 0 5
97 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 3 1 0 0 4
98 อนุบาลธัญรดา 3 0 1 0 4
99 บ้านวังโป่งพัฒนา 3 0 0 0 3
100 ศรีวรลักษณ์ 2 7 1 1 10
101 บ้านเกาะตาล 2 6 5 1 13
102 บ้านวังเจ้า 2 6 5 1 13
103 บ้านดงเย็น 2 5 2 2 9
104 บ้านคลองแขยงวิทยา 2 5 2 0 9
105 พิบูลวิทยาคาร 2 4 2 1 8
106 บ้านโพธิ์เอน 2 3 4 6 9
107 บ้านเขาพริกไทย 2 3 4 0 9
108 บ้านป่าเหียง 2 3 2 0 7
109 วัชรสหศึกษา* 2 3 2 0 7
110 ทุ่งน้อยพัฒนา 2 3 1 0 6
111 บ้านคลองใหญ่ใต้ 2 3 1 0 6
112 ศรีวรลักษณ์* 2 3 1 0 6
113 บ้านหนองจอก 2 3 0 1 5
114 บ้านวังน้ำพัฒนา 2 3 0 1 5
115 บ้านดงเจริญ 2 2 5 2 9
116 วัดหนองเหมือด 2 2 4 1 8
117 บ้านศรีทองสามัคคี 2 2 1 5 5
118 บ้านคลองมดแดง 2 2 1 0 5
119 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 2 2 1 0 5
120 บ้านเขาน้ำอุ่น 2 2 0 2 4
121 บ้านหนองหิน 2 2 0 0 4
122 บ้านสามเรือน 2 1 3 1 6
123 บ้านแม่ลาด 2 1 2 1 5
124 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 2 1 1 5 4
125 บ้านคลองสะพานช้าง 2 1 1 1 4
126 บ้านห้วยน้อย 2 1 1 1 4
127 บ้านคอปล้อง 2 1 1 0 4
128 วรรณวัฒน์ศึกษา 2 1 0 0 3
129 บ้านคลองไพร 2 1 0 0 3
130 บ้านช่องลม 2 1 0 0 3
131 บ้านระหานประชาศึกษา 2 0 1 2 3
132 บ้านสามแยก 2 0 1 0 3
133 บ้านท่าข้ามสามัคคี 2 0 1 0 3
134 บ้านโป่งแต้ 2 0 1 0 3
135 บ้านทะเลพัฒนา 2 0 1 0 3
136 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 2 0 0 1 2
137 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 2 0 0 0 2
138 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 1 6 0 1 7
139 บ้านถาวรวัฒนา 1 5 2 4 8
140 บ้านวังตะล่อม 1 5 2 2 8
141 บ้านหนองโมก 1 4 2 1 7
142 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 4 0 1 5
143 บ้านคลองเตย 1 4 0 0 5
144 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 3 2 3 6
145 วัดคลองเจริญ 1 3 2 0 6
146 บ้านร้อยไร่ 1 3 1 2 5
147 บ้านเพชรนิยม 1 3 1 1 5
148 บ้านเปาะสวอง 1 2 2 0 5
149 บ้านจิตตมาสพัฒนา 1 2 1 1 4
150 บ้านวังนำ้แดง 1 2 1 0 4
151 บ้านบึงลาด 1 2 0 0 3
152 บ้านตากฟ้าพัฒนา 1 2 0 0 3
153 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 1 3 0 5
154 บ้านมาบคล้า 1 1 2 3 4
155 บ้านบึงหล่มสามัคคี 1 1 2 2 4
156 บ้านกระบวยทอง 1 1 2 0 4
157 อนุบาลธัญรดา* 1 1 1 1 3
158 บ้านคลองปลาสร้อย 1 1 1 0 3
159 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 1 1 0 0 2
160 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 0 2
161 บ้านหนองช้างงาม 1 0 3 0 4
162 บ้านปางมะนาว 1 0 1 1 2
163 วชิรนิติโสภณ 1 0 1 0 2
164 อนุบาลมิ่งขวัญ 1 0 1 0 2
165 อนุบาลปางมะค่า 1 0 0 1 1
166 บ้านบ่อทอง 1 0 0 0 1
167 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
168 อนุบาลคลองขลุง 0 8 5 2 13
169 ประชารักษ์ศึกษา 0 7 9 7 16
170 บ้านคลองแขยง 0 4 0 1 4
171 บ้านหนองทองหล่อ 0 3 3 1 6
172 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 3 1 2 4
173 บ้านโนนพลวง 0 3 0 0 3
174 วชิรนิติโสภณ* 0 3 0 0 3
175 บ้านโคกเลาะ 0 2 7 1 9
176 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 2 1 0 3
177 บ้านศรีไพศาล 0 2 1 0 3
178 บ้านวังน้ำซึม 0 2 0 1 2
179 บ้านวังน้ำ 0 1 3 3 4
180 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 1 3 0 4
181 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 3 0 4
182 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 1 2 0 3
183 สหะราษฎร์ศึกษา* 0 1 2 0 3
184 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 1 1 1 2
185 บ้านคลองยาง 0 1 1 0 2
186 บ้านหาดชะอม 0 1 1 0 2
187 สหะราษฎร์ศึกษา 0 1 1 0 2
188 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 0 1 0 0 1
189 บ้านหนองปรือ 0 1 0 0 1
190 บ้านอุดมสามัคคี 0 1 0 0 1
191 มิตรอารีวิทยาสิน* 0 1 0 0 1
192 บ้านโนนตารอด 0 0 0 3 0
รวม 780 566 365 197 1,711