ประกาศ!!!!
หัวข้อกิจกรรมเกณฑ์การแข่งขันงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

1.  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 – 6
     1.1 ความพอเพียง
     1.2 ศาสตร์พระราชา
     1.3 อาเซียน
2.  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1 – 3
     2.1 การ์ตูนพอเพียง
     2.2 ลอยกระทง
3.  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  ม.1 – 3
     3.1 เด็กดีมีวินัย
     3.2 ฉันเป็นคนไทย
4.  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์  ม.1 – 3
     4.1 โต๊ะทำงาน
     4.2. ตู้กับข้าว
     4.3 โต๊ะหมู่บูชา
5.  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.1 – 3
     5.1 การละเล่นไทย
     5.2 แหล่งท่องเที่ยว
    หมายเหตุ  ทรัพยากรคณะกรรมการจะเตรียมให้
6.  การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation)  ป.4 – 6
     6.1 เด็กไทยรู้ทัน IT
     6.2 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร
     6.3 สมุนไพรไทยน่ารู้
7.  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor   ป.4 – 6,  ม.1 – 3
     7.1 ท่องเที่ยวภาคเหนือ
     7.2 พระอัจฉริยะภาพ รัชกาลที่ 9
**ให้ผู้แข่งขันนำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วยในวันแข่งขัน และให้มำมาติดตั้งก่อนเวลา 08.00 น.
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:12 น.