การส่งเอกสารในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางสิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเหนือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โครงงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ส่งรูปเล่มในการแข่งขันโครงงาน จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น  
           * ส่งที่ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๖๑ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  เลขที่ ๕๙๘ ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  ๕๖๐๐๐
กลุ่มศิลปะ(นาฏศิลป์) รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ส่งรายงานโครงงาน รูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น
           * ส่งที่ คุณครู วรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส  ตำบลแม่ใส  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  ๕๖๐๐๐

สำหรับรายการที่มีความจำเป็นให้กับคณะกรรมการตัดสิน ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:09 น.