รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เกษรักษ์
2. เด็กชายทัศพล  สินสมบัติ
3. เด็กชายสุริยันต์  กำเหนิดเพชร
 
1. นางสาวกุลสตรี  แซ่หลอ
2. นางนลินี  โพธิ์ทอง
 
รวม32
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไกรทอง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุบผาสาท
4. เด็กหญิงศิริจรรยา  สิริจังเจริญ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนยาเจริญกุล
 
1. นางสาววิจิตรา  ช่ายประดิษฐ์
2. นางนวลชวี  แก้วลือ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายระกา  ทองพุ
 
1. นายสุพจน์  เฉื่อยฉ่ำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พิทักษ์บรรจง
 
1. นายสมบูรณ์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ตระกูลยั่งยืน
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  รอดพลัด
3. เด็กหญิงนัฎฐริณี  คงสิบ
4. เด็กหญิงนิชากรณ์  ยศฑะ
5. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีประทุม
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  พิลึก
7. เด็กหญิงวรรณิศา  แสงทอง
8. เด็กหญิงวริษา  พิพัฒสัตยานนท์
9. เด็กหญิงวิริศิริ  ตวงโชติชวาลกุล
10. เด็กหญิงสรีรันต์  ทุมฉิมพลี
 
1. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
2. นายทัศณรงค์  จารุเมธีชน
3. นางสาวภัทรา  สมนึก
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงฐิติพร  สุภรัตน์
2. เด็กหญิงพรกนก  อรัญคีรีไพร
3. เด็กหญิงพิณทอง  เสือเกตุ
 
1. นางสาวภัทรา  สมนึก
2. นางสายใจ  เจริญเยาว์
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายธีรภัทร  มะนูญ
2. เด็กหญิงนุชวรา  มโนมัย
3. เด็กหญิงอุรัสยา  จิตชัยเจริญกุล
 
1. นายจารึก  อัตตะชีวะ
2. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายธนนันท์  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงนวพร  กอสัมพันธ์
3. เด็กชายวราทัศ  จารุเมธีชน
 
1. นายจารึก  อัตตะชีวะ
2. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงชนารดี  ดนุสรณ์สำราญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่กือ
 
1. นายจารึก  อัตตะชีวะ
2. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
 
รวม2815
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวมนต์ธิชา  เพชรพาลี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงดารา  รักไทย
 
1. นางวิมล  ใส้พงษ์
 
รวม22
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงณิชากานต์  วนะรุจิ
2. เด็กชายสมบัติ  เจริญสุข
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มุจรินทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิริโยธา
2. นางทันตวัน  พรมสุทธิ์
 
รวม32
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กหญิงกันตยา   ธารใส
2. เด็กหญิงจีระนันท์   บุญมี
3. เด็กหญิงนันท์นลิน    ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวนฤดี    โพธิ์เสือ
2. นางสุกัญญา   มงคลศรี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กชายภูริณัฐ   โมงขุนทด
2. เด็กชายวรพล   เชื้อนุ่น
 
1. นางสาวปริญญาพร   จันทร์ศรี
2. นางสาวกฤศณา  น้อยนวล
 
รวม54
15 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 1. เด็กหญิงตะวัน  หัวบือ
2. เด็กหญิงศศลักษณ์  ชมภู
3. เด็กหญิงอาริยา  มาแจ้ง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พรรณพุ่มพฤกษ์
2. นางสาวโยพกา  ยิ้มละม้าย
 
รวม32
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรพร  ฉิมนอก
2. เด็กหญิงพิมผกา   เจิมเมือง
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำฝอย
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลีบกลาง
2. เด็กหญิงบริรักษ์  สมวงษ์
3. เด็กชายเจริญชัย  หุ่นกระโทก
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายพรชัย  มาลาไธสง
2. เด็กหญิงวิภาลักษ์  ปอสี
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ม้า
2. เด็กชายบัญชา  อ่ำกรด
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  เซ็นงาม
2. เด็กชายดนัย  ปอเงิน
3. เด็กหญิงนภสร  วังสงฆ์
4. เด็กชายวิทยา  แพงทอง
5. เด็กชายสิทธิภัทร  หลาแก้ว
 
1. นางวสี  ชนะภัย
2. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  วันชัย
2. เด็กหญิงกัลยา  ศรีนวลผ่อง
3. เด็กหญิงจันจิรา  อุ้มเพชร
4. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์แก้ว
5. เด็กหญิงนุชนารถ  สิทธิหาญ
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยาทาเปี้ย
7. เด็กหญิงสรัลพร  สิทธิ
8. เด็กหญิงสุพัฒตา   จันทะวงษ์
9. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ปั้นปลือ
10. เด็กหญิงอริสา  แก้วคำลา
 
1. นางวสี  ชนะภัย
2. นายคะนอง  เพ็ชรพูล
3. นายธราพงษ์  กรรขำ
 
รวม2513
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เหมือนหนู
2. เด็กหญิงฐิติพร  ผิวนวล
3. เด็กชายณัฐชนน   ไพบูลย์
 
1. นายภาณุวัฒน์  สมนึก
2. นายอนุวัฒน์  เงินอาจ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ชัยโสดา
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โครวัตร์
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุริวัน
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เสนาริน
2. เด็กหญิงปรียา  ผิวคำ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางทองอยู่  อันทะราสี
 
รวม76
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ  วิราพร
 
1. นายอุทัย  เพ็ชรหิน
 
รวม11
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กหญิงปริชาติ  อินไผ่
 
1. นายนพพร  ศรีเดช
 
รวม11
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1. เด็กหญิงนิชาภา  แสงรัตน์
2. เด็กหญิงมิ่งกมลรัตน์  ศรีบุญไทย
3. เด็กหญิงเกศสุดา  ผิวสว่าง
 
1. นางสาวพันภิทักษณ์  จันต๊ะตึง
2. นางสาวเพ็ญพร  ทับเอี่ยม
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ศรีบุญมา
2. เด็กชายคณานนท์  ใจแสน
3. เด็กหญิงพราวนภา   สระทองลี
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  นิมิตร
 
รวม63
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงพรพนิดา  วรฉัตร
 
1. นายรัชกฤต  อ่วมน่วม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายคุณานนท์  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นายรัชกฤต  อ่วมน่วม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงทิน ทิน เอ  หมื่นพรมมา
 
1. นางสาวเทพสิริรัตน์  เทพวัง
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อ่อนอ้วน
 
1. นางสุกานต์ดา   ชัยมงคล
 
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชูพินิจ
2. เด็กชายนพณัฐ  ศรีฑา
 
1. นางสุกานต์ดา   ชัยมงคล
2. นางขวัญฤทัย  จำปาศักดิ์
 
รวม66
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนะวรรณ
2. เด็กชายอนวัช  กระบวนบรรพต
 
1. นายสถาพร  คำเกิด
 
รวม21
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงพรกนก  จินเจา
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ม่วงมา
 
1. นางสาวกาหลง  นาคดี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ขวัญเกิด
2. เด็กหญิงมัญชลี  แซ่อุย
3. เด็กหญิงสรัลนุช  บอนไธสง
 
1. นางสาวนภากูล  ธาตุ
2. นางสาวอลิสา  มะริด
 
รวม53
37 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  เกษี
 
1. นางสุวรรณา  เหล่าทอง
 
รวม11
38 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงชุติมา  เกตุยิ้ม
 
1. นางกนกพร  นักพรานบุญ
 
รวม11
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กหญิงปานใจ  ใจแสน
 
1. นายพิษณุ  คงทิพย์ปัญญา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กหญิงสโรชา  โตไว
 
1. นายพิษณุ  คงทิพย์ปัญญา
 
รวม22
41 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กชายชลพรรษ  บุบผามาลา
 
1. นางลำเพย  ภูคลัง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  การสมบุตร
2. เด็กชายธนกร  ปะตาทะยัง
 
1. นายต่อตระกูล  ทองมูล
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กชายปฏิวัติ  ฉบับแบบ
2. เด็กชายภูมิ  ประภาวิชา
3. เด็กชายเขตตะวัน  ศรสมบูรณ์
 
1. นายต่อตระกูล  ทองมูล
 
44 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กหญิงญาณิศา  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงญาดา  มาลัยทอง
3. เด็กหญิงปพิชญา  จันทาอ่อน
 
1. นางอำพร  จิตตะ
2. นายต่อตระกูล  ทองมูล
 
รวม95
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายจักรภพ  คุ้มประดิษฐ์
2. เด็กชายจารุภัทร  ภักสุวรรณ์
3. เด็กชายชัยวิชิต  คงผ่อง
4. เด็กชายณัฐกานต์  ทองดี
5. เด็กชายทัดเทพ  ลัดลอย
6. เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว
7. เด็กชายธนธรณ์  เชียงอินทร์
8. เด็กชายธนวัฒน์  สุหงษา
9. เด็กชายธนาโชค  โตอิ้ม
10. เด็กชายธนโชติ  คงผ่อง
11. เด็กหญิงนัยนันทน์  ไชยหาญ
12. เด็กชายรัตนากรณ์  สุณาอาจ
13. เด็กชายวรพรต  ทันโคกกรวด
14. เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ทองใบใหญ๋
15. เด็กชายศิรชัย  วงสวัสดิ์
16. เด็กหญิงสุภัสสร  ชะงาศรี
17. เด็กชายอธิราช  แก้วทองดี
18. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เวียงผดุง
19. เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ชาตาคม
20. เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม
 
1. นายประยูร  คำภา
2. นายสมน้อย  ดีสม
3. นายนิมิตร์  คงประณีต
4. นางศศิธร  นุชทรวง
5. นางสาวศิริพร  โมลารักษ์
 
รวม205
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กชายธนพล  ภาคแก้ว
2. เด็กชายภูมิภัทร  เส็งประโคน
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ภู่กลัด
4. นางสาวยุธิภา  อุณหิต
5. เด็กชายศุขวัฒนา  อิ่มดี
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
2. นายวรุณ  เหล่าทอง
 
รวม52
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายธนบูรณ์  บุญทา
2. เด็กหญิงนฤมล  พลกระจาย
3. เด็กชายวีกฤษ  บุญทา
 
1. นายสุระศิลป์  โคตรประทุม
2. นายดี  มาใกล้
 
รวม32
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 1. เด็กชายตรัยคุณ  ดีพิจารณ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ชิตมนตรี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 1. เด็กชายวรินทร  เกิดลัพธ์
2. เด็กชายสหรัถ  พิมพ์มี
 
1. นายวัชระ  ุบุญจันทร์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 1. เด็กหญิงณิชาดา  ทองโพธิ์
2. เด็กหญิงปาริตา  อิ่มสอาด
3. เด็กหญิงภาวิตา  คงเม่น
 
1. นางสาวณัฐนิชา  วงศ์พูลทรัพย์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ชิตมนตรี
 
รวม64
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  กิจตะคุ
2. นายธีรัตม์  อินทโชติ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  อิ่มสมบัติ
 
1. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
2. นางสุรัตน์ดา  เชื้อศรี
 
52 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงเนตรชนก  สนธิ์สุพรรณ
 
1. นางสาวชนากานต์  เมฆยะ
 
53 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กชายชนันทร  แว่นศิลา
2. เด็กชายศุภเสกฃ์  อถมพรมราช
3. เด็กหญิงอริษา  พานทอง
 
1. นางอุบล  เหมมะณี
2. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
 
54 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กชายธีระกานต์  วงศ์โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอนิวัตติ์  ประสมจิตต์
3. เด็กชายอนุวัตร  ดีเหมือน
 
1. นางศิริรัตน์  บุญยัง
2. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
 
รวม107
55 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผิวพิมดี
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงวรวรรณ  เฉลยถ้อย
 
1. นางพิชญา  โชติช่วง
2. นางสาวณัฐถาพร  โชติช่วง
 
รวม32
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 1. เด็กหญิงชนันพร  เกตุวรณ์
2. นายณัฐนันท์  วงศ์ละม้าย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจซื่อ
4. เด็กหญิงพัทริน  พุ่มคง
5. เด็กหญิงมัณฑณา  ไพรบูลย์
6. เด็กชายวิทยา  กงศูนย์
7. เด็กชายวิทวัส  มะลิซ้อน
8. เด็กหญิงอังคณา  พูลสาริกิจ
 
1. นายจักรี  คชภูมิ
2. นางสาวรินทร์ลภัส  พลไชยเศรษฐ
3. นางสายสมร  คชภูมิ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 1. เด็กชายชลิต  แสนยาเจริญกุล
 
1. นายทรงกิต  แ่ำเพียร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 1. เด็กหญิงมนัสพร  พานิชกิจ
 
1. นายอรรถพล  ชูศรีวงศ์
 
รวม105
59 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่ปัง
2. เด็กชายธนกร  ปิดตาสังข์
3. เด็กหญิงสุพาวี  จมมา
 
1. นางเกษร  แซ่เจียม
2. นางสาวฉัตรชนก  พุ่มพวง
 
รวม32
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กชายศุภกิจ  ปานศรีลา
 
1. นางสุณี  รอบุญ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสุณี  รอบุญ
 
รวม22
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์เกษร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลิ้นทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อิทริน
 
1. นายปรีชา  สุวรรณทอง
2. นางสาวชุติมา  ตลอดภพ
 
รวม32
63 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายภัทรศัย  ศรีเลิศ
 
1. นางรวงทอง  งามประเสริฐ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  โฉมงาม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  กัลยาลือ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กัลยาลือ
4. เด็กหญิงมาลิษา  เลาคา
5. เด็กหญิงวริษา  สู่สุข
 
1. นางสุนันทา  เงินแจ่ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  ภู่ทองคำ
 
1. นางสาวขนิฐา  ทะตา
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงรสิตา  ซึดนอก
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่ห่าน
 
1. นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์โต
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ม่วงศรีเพชร
2. เด็กชายมงคล  เปี่ยมรอด
3. เด็กชายอนุสรณ์  สิงห์ลอ
 
1. นายจิรวัฒน์  ทับจาต
2. นางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกิจ
 
68 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายจักรกริช  ปิยะวงค์
 
1. นายธีระศักดิ์  เขียวปั้น
 
รวม148
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   ช่อชั้น
2. เด็กหญิงอาทิตยา  คลังนุ่ม
 
1. นายสุเทพ  ศรีม่วง
2. นายเกรียงไกร  วงษ์มณี
 
รวม22
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กชายณคุณ  โสธนะ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  อาทิตย์
3. เด็กหญิงบุญญิสา  คำสุวรรณ์
4. เด็กชายปฏิพัฒน์  โพธิแสง
5. เด็กชายภควัตร  เจริญศิลป์
6. เด็กหญิงภัทราพร  มากสาย
7. เด็กหญิงวาสนา  จวงจันทร์
8. เด็กชายสรรพร  ทองดี
9. เด็กชายสุทัศน์  น่วมยิ้ม
10. เด็กหญิงโศจิรัตน์  จวงจันทร์
 
1. นางสาวกัลยา   โสธนะ
2. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
3. นางสาวยมลพร  เส็งแดง
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  จารุศิลป์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เชื้อจิตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชั่งถิน
4. เด็กหญิงพิมพิไลพร  สาระคำ
5. เด็กหญิงวิภวาณี  อินมานพ
6. เด็กหญิงสุภัสสร  สมจิต
7. เด็กหญิงอาจรีย์  อินทโชติ
8. เด็กหญิงเมวดี  ศรีอุดม
 
1. นางสาวกัลยา   โสธนะ
2. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
3. นางสาวยมลพร  เส็งแดง
4. นางน้ำเชื่อม  แก้วอ่อน
 
รวม187
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายกิตติธัช  สุกท่าพูด
2. เด็กชายขจรศักดิ์  สิงห์คู่
3. เด็กชายทัดเทพ  สุภาเพียร
4. เด็กชายภัทรพล  สุภาเพียร
5. เด็กชายอชิระ  หวานฉ่ำ
 
1. นางจันทรัตร์  วงษ์มณี
2. นางจีรภา  แก้วปาน
 
รวม52
73 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงอินทิรา  โมลาสุข
 
1. นางอุบล  คงใหญ่
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. นายรัฐนันท์  สมหอม
2. นายสนธยา  ปรั่งดี
 
1. นางสาวตะวัน  เขตคง
2. ว่าที่ร้อยเอกวสันต์  จันโส
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  จอนลอย
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  ทุนพิรัตน์
 
1. นางถวิลวรรณ  ม่วงจันทร์สอน
2. ว่าที่ร้อยเอกวสันต์  จันโส
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนพงศ์  คล้ามบุตร
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทรายศรี
4. เด็กชายนัฐพล  เจริญลาภ
5. นางสาวพฤกษา  คำเรือง
6. เด็กชายศิวัฒน์  จันทร์สมบัติ
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. นางสาวพฤกษา  คำเรือง
 
1. นางสาวยุรดา  เดชศรี
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. นางสาวคัทลิดา  เบื้องบน
2. เด็กหญิงดาวประกาย  สุจริต
3. นายธนวัฒน์  ทุนพิรัตน์
4. นายปรเมษฐ์  อินทะจิต
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองใบ
6. นายยุฐพล  ยาตระกาศ
7. เด็กชายรพีภัทร  หมื่นพรมมา
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสูงเนิน
9. เด็กหญิงอินทิรา  โมลาสุข
10. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคสุข
 
1. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
2. นายสนอง  โพธิ์ทอง
3. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
 
รวม2311
80 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ผู้ภักดี
 
1. นางสาวจิตรา   เลี่ยมรัตน์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กชายชาคริต  สุ่มประดิษฐ
2. เด็กชายนราธิป  บัวหลวง
3. เด็กหญิงวิภาดา  เชาว์ศักดิ์ศิริ
 
1. นางสาวจิตรา   เลี่ยมรัตน์
2. นางสาวนราพร  พุ่มลัดดา
 
รวม43
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ปัททุม
 
1. นางสาวเขมิกา  คำวงค์
 
รวม11
83 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  แสงเจริญ
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายพีรพงษ์  ชาญธัญกรรม
2. เด็กชายโชคชัย  ทองเชื้อ
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางจิราวรรณ  ทองมาก
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แจ๋วแว๋ว
2. เด็กหญิงสาริกา  บุญด้วง
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางอัมพร  จันทราศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายคณิน  ใจเพชร
3. เด็กชายธนวัฒน์  ฉวีทอง
4. เด็กหญิงธัญชนก  บุญโส
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  ม่วงพิน
6. เด็กชายพัชรพล  สุขกร
7. เด็กชายภานุวัฒน์  ตรีทา
8. เด็กชายภูวนารถ  ดำดิน
9. เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนคำ
10. เด็กชายวงศกร  โตยิ่ง
11. เด็กชายวิษณุ  นิลขำ
12. เด็กชายวีรภัทร   รักษาสัตย์
13. เด็กชายวุฒิชัย   อินสุข
14. เด็กชายสงกรานต์  นาฬิกา
15. เด็กชายสรายุทธ  ประดิษฐพงศ์
16. เด็กหญิงสุชัญญา  เชื้อจีน
17. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทองดอนง้าว
18. เด็กชายเดโช  สายนวน
19. เด็กชายเพชรรัตน์   กะพงหงษ์
20. เด็กชายเอกวัฒน์  ทองดอนง้าว
 
1. นายณัฐพล  เพ็งพันธ์
2. นายสราวุธ  จักรงาม
3. นางอัมพร  จันทราศรี
4. นางสาววิริยา  แสงมณี
5. นางศิริพร  ทองก้อน
6. นางสาวกุลธรา  แก้วติ๊บ
 
รวม2511
87 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ดีรักษา
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงธัญยพร  สุริยา
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  พรมเสนา
 
1. นางอุษา  ขำหลง
2. นางสาวทัศนา  ตาคำ
 
89 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายชลชาติ  บัวแพง
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
รวม44
90 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายณัฐภัทร  ไผ่งาม
2. เด็กชายธเนตร  นวลผ่อง
 
1. นายจริพัฒน์  ยอดแก้ว
 
รวม21
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อินทรมาร
2. เด็กหญิงกนวรรณ  ลินทมาตย์
3. เด็กหญิงปาลิดา  จุมพิตร
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   อ่อนสองชั้น
5. เด็กหญิงวริยา   โสไกร
6. เด็กหญิงวลัยพรรณ   ตันธะดา
7. เด็กหญิงวิภาดา   ดอนไพรเพชร
8. เด็กหญิงอภิญญา   จำวัน
 
1. นางสุกานดา  ลอบุญ
2. นางณัฐศยากร  พรภูวเดช
3. นางทองพูน  พิลึก
4. นางอุบล  อนุสรณ์ประดิษฐ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวกัญญณัฐ  ศิริวราวาท
2. เด็กหญิงบุษกร   จำนงค์
3. นางสาวบุษบากร   โสไกร
4. นางสาวปวันรัตน์   พันธุ์ศรี
5. นางสาวมนัสวรรณ   มองล่า
6. เด็กหญิงสมศิริ   วังผือ
7. นางสาวสุภาวดี   บุญเชิญ
8. เด็กหญิงเมทการ์   เพชรรัคน์
 
1. นางสุกานดา  ลอบุญ
2. นางณัฐศยากร  พรภูวเดช
3. นางทองพูน  พิลึก
4. นางอุบล  อนุสรณ์ประดิษฐ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวปวันรัตน์   พันธุ์ศรี
 
1. นายปรมัย  เผือกเหลือง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวชลธิชา   ดอกประยงค์
2. นางสาวปราณี   สงครามยศ
3. นางสาวอรณัชฐ์   บุญหลาย
 
1. นางเบญจวรรณ  เย็นอ่อน
2. นางสังวน  พุ่มหมอก
 
รวม2011
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายวิชิตชัย  วงค์ทันยกรรม
 
1. นางมยุรีย์  หลำใจซื่อ
 
96 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายธณพล  วัฒนศิริ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ค่ำยัง
 
รวม22
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจันจิรา  แคนอินทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  ม่วงมา
3. เด็กหญิงณัฐรดา  มะวงศ์
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ทองตัน
5. เด็กหญิงนพรัตน์  คงดอนทอง
6. เด็กหญิงวาสนา  พัฒนศิริ
7. เด็กหญิงสุชานาถ  โยชน์สุวรรณ
8. เด็กหญิงอรนภา  ภิรมย์พงษ์
9. เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นก้อน
10. เด็กหญิงเยาวพา  คงเจริญ
 
1. นางอนุรักษ์  สมัครเขตรการ
2. นายสุชาติ  จันทร์บ้านโต้น
3. นายอภิศักดิ์  ยุทธอาสา
 
รวม103
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 1. เด็กชายกนก  สีนาม
2. เด็กหญิงกนกกร  ไวกสิกรณ์
3. เด็กชายกัญญารัตน์  เพียรดี
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทองมี
5. เด็กชายชณานนท์  กอนนาค
6. เด็กชายชณานนท์  กอนนาค
7. เด็กชายชยา  สิทธิไชย
8. เด็กชายชัยวัฒน์  วิกล
9. เด็กหญิงณฐมน  สิทธิบุศย์
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  อำนัคมาตย์
11. เด็กชายธนวัฒน์  ดำเนิน
12. เด็กหญิงนิชาภัค  จีนฉาย
13. เด็กหญิงนิชาภา  จีนฉาย
14. เด็กชายบอล  พันธ์ุอ้อย
15. เด็กหญิงบัญฑิตา  นนทะคำจันทร์
16. เด็กหญิงปนัดดา  ทองใส
17. เด็กหญิงปัทมา  พระยาครุฑย์
18. เด็กหญิงปูเย  พม่า
19. เด็กชายพงศกร  กอนราค
20. เด็กชายพรรษกร  คงนิล
21. เด็กหญิงพรศิริ  เพ็งเดือน
22. เด็กชายภูวดล  หารจิตร
23. เด็กหญิงมีนา  อ้อยงาม
24. เด็กชายวรภพ  โฉมงาม
25. เด็กหญิงวิการต์ดา  ศวนมีสาร
26. เด็กชายวิชาฤทธิ์  มั่งงาม
27. เด็กชายวิษณุ  ทองคำ
28. เด็กชายศรชัย  ศรีโลฟุ้ง
29. เด็กหญิงศิรดา  วิกล
30. เด็กชายสิรภพ  อินเรืองสม
31. เด็กหญิงสุภัสสรา  เอี่ยมช้อย
32. เด็กชายสุรพงษ์  ศรีจันทร์
33. เด็กหญิงสุเมษา  ชูโสด
34. เด็กชายอธิภัทร  หองทองคัด
35. เด็กหญิงอริษา  ธรรมณุวงศ์
36. เด็กชายอานนท์  บรรทัด
37. เด็กหญิงอารียา  แซ่โล้ว
38. เด็กหญิงเบญญาภา  อำนัคมาตย์
39. เด็กชายแบงค์  พม่า
40. เด็กชายโภคิน  จินนารักษ์
 
1. นายเชี่ยวชาญ  แก้วสิงห์
2. นายภาณุชิต  ชาวด่าน
3. นายนดล  ศิริเมือง
4. นายพิรัชวิชช์  อุคต
5. นางสาวเบญจรัตน์  สีลาดี
6. นางสาวชวัญรัตน์  อ้อยฉิมพลี
7. นางสุลีศิลป์  ชาวด่าน
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทาธุ
 
รวม408
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 1. เด็กชายวรวุฒิ  อิ่มเอี่ยม
2. เด็กชายเฉลิมราช  มุ่งดี
 
1. นายวรรณวินิต  จิตตะขบ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  สีแสน
 
รวม22
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจนวล
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  มีหนองแขม
3. เด็กหญิงณิชารีย์  เส็งม่วง
4. เด็กหญิงนันธิดา  วิถุนัด
5. เด็กหญิงปาริชาต  ประมูล
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยกวัด
7. เด็กหญิงศิริอารยา  ยกวัด
8. เด็กหญิงอรปรียา  สินดี
9. เด็กหญิงเรือนขวัญ  บากบั่น
10. เด็กหญิงเอ  -
 
1. นางพรทิพย์  แสนทวีสุข
2. นางพรนิภา  นรสิงห์
3. นางนิศานาถ  ม่วงเกตุ
 
101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายกาทา  -
2. เด็กชายจิรายุทธ  สราคำ
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  พวงทอง
 
1. นายขจรเดช  บุญทองเถิง
2. นายพิเชษฐ  ศรีระวัตร
 
รวม135
102 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กชายรวิพล  พิตนอก
 
1. นายประสิทธิ์พร  คำก้อน
 
รวม11
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายสุจินันท์   สระทองทา
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงพิมพ์สิริ   ศิลพันธ์
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงอรวรรณ   เมาะราษี
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงพรรณริษา  สุขสร
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงจริยา  อุนะพำนัก
2. เด็กหญิงพรรณริษา  สุขสร
3. เด็กหญิงพิมพ์สิริ   ศิลพันธ์
4. เด็กชายพิรุฬห์กร   แซ่อึ้ง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  บูรณะ
6. เด็กหญิงสุจินันท์   สระทองทา
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ฉิมรัมย์
8. เด็กหญิงอรวรรณ   เมาะราษี
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
2. นายประคอง  แจ้งไพร
3. นางสาวเทียนทิพย์  จิอู๋
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงชนัญญา   กิ่งประเสริฐ
2. เด็กหญิงชินันพร   โชคเฉลิม
3. เด็กหญิงนรีรัตน์   เสตสิทธิ์
4. เด็กหญิงปิ่นมณี   จันพิมพา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แจ้งศรี
6. เด็กหญิงวรรณดา   บุญตรี
 
1. นายสมิง  วรรณปะโพธิ์
2. นายอนงค์ลอง  วรรณปะโพธิ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายทัตพงษ์  บุญเผือก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กมุทชาติ
 
1. นางสาวเอมาพร  หวลหอม
 
110 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธนากร  ต้นสาย
 
1. นางนิภาภรณ์  ยอดคำ
 
รวม2111
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ฉิมบุรี
 
1. นายคมสัน  ชาติสุทธิ
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายอนุสรณ์  เดชด่าน
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จันทะจร
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิไกร
2. เด็กชายวีรชัย  ฟักขวัญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เนื่องนุช
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จันทะจร
2. นางสาวกาญจนา  พัฒติกะพงษ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุขแจ่มจันทร์
 
1. นายกวี  อิทธิวัฒนะ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงจันทิมา  โสขุมา
2. เด็กหญิงทับทิม  สุขเลิศสิน
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  จรูญศรี
 
1. นางพัชรินทร์  คำลา
2. นางอรพิน  อิทธิวัฒนะ
 
116 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายชัชชนน  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีน้อย
3. เด็กหญิงสายน้ำ  เถื่อนสุข
 
1. นางอรพิน  อิทธิวัฒนะ
2. นางพัชรินทร์  คำลา
 
รวม129
117 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1. เด็กหญิงการะเกด  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  สีเทา
3. เด็กหญิงไอลิสา  กาสีแพง
 
1. นางสาวณภัสรินท์  คำมัง
2. นางสาวชนันท์ธิภา  สิริภัคเดชานนท์
 
รวม32
118 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงอริษา  จันทะโรจน์
 
1. นางสาวอรณี  สุขขา
 
119 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ชุบขุนทด
 
1. นางสาวธนัญญา  จันทร์ศิริ
 
รวม22
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ใจแสน
2. เด็กชายศุภวัทน์  อินปาน
 
1. นางสาวลลนา  โหมดมา
2. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลั่นทรัพย์
2. เด็กชายกิตติธัช  กรึกฟัก
3. เด็กชายธนากร  สวัสดี
4. เด็กหญิงนิรชา  ละศรีจันทร์
5. เด็กชายปัณธร  รังสาท
6. เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์วัฒน์
7. เด็กหญิงพัชราภา  อังคะนานนท์
8. เด็กชายวิรุต  สุทธะโส
9. เด็กชายสุกฤษดิ์  กลิ่นทวี
10. เด็กหญิงสุกัญญา  นามดี
 
1. นางสาวอุไรพร  สุ่มแก้ว
2. นางสาวเพ็ญประภา  งามสันติชัย
3. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
 
รวม125
122 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างประดิษฐ์
 
1. นายวิสิทธิ์  ปันสีทอง
 
รวม11
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คงกล้า
 
1. นางกัสสุมา  ขัติศรี
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงจินตพร  วังคีรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ภู่โพธิ์
 
1. นางปวินท์รัตน์  เพชรรัตน์
2. นางสาวฐิตาภัทร์  เกิดแก้ว
 
รวม33
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงมนต์นภา  ชลพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ปกป้อง
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทะบุตร
 
รวม21
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายกฤษดา  กวางแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญา  มีพวงผล
3. เด็กหญิงกาลเกล้า  สามเถื่อน
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ฉาวบุตร
5. เด็กหญิงอัญชิสา  มงคล
 
1. สิบโทสุรกิตติ์  สุวรรณเกษการ
2. นางสาวศิรินันท์  ชิดชม
 
รวม52
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กหญิงอนัญพร  เรียนพืช
 
1. นายวศิน  อินทกาสุน
 
รวม11
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูศรันย์  ประสารศรี
2. เด็กชายสรวิชญ์  ซองผม
 
1. นางสาวนพมาส  เพ็งพันธ์
2. นางสาวศราวัสดี  สีใส
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณิฌารัตน์  เกษกุล
2. เด็กหญิงอรอินทุ์  นะวะศรี
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  กองเกิด
2. นางสาวอัญญาพร  หอมเนียม
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โพธิฤกษ์
2. เด็กหญิงธนพร  ราษีใส
3. เด็กหญิงปานวาด  จิตสันเทียะ
4. เด็กหญิงรัตนา  ไกรสีห์
5. เด็กหญิงศศิธร  โตนมา
6. เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีภักดี
 
1. นางสังวาลย์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวนพมาส  เพ็งพันธ์
3. นางสาวศราวัสดี  สีใส
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคณิสรา  เนตรรัตนา
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ขวัญมา
3. เด็กหญิงธนาพร  สาทรราช
4. เด็กหญิงนลินนิภา  พรมศิริ
5. เด็กหญิงประภัสสร  ทาสร้อย
6. เด็กหญิงพุทธชาติ  อิ่มอุไร
 
1. นางสังวาลย์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวนพมาส  เพ็งพันธ์
3. นางสาวศราวัสดี  สีใส
 
รวม1610
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงอโนชา  โสภา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงอรวรา  บุญชู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ลอดทอน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  แซ่หาง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำภิรานนท์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ประจำถิ่น
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวราตรี  แสนมุข
 
137 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ย่านสากล
 
1. นางสาวณัฐฐา  แสงเชย
 
138 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ย่านสากล
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
139 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงปานรพี  ยังสิริชล
3. เด็กหญิงเกตุกมล  แซ่พ่าน
 
1. นางศุภานี  นวนิตย์วรานนท์
2. นางสาวพนัสนันท์  บุญเกิด
 
รวม1210
140 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณฉายยา
 
1. นางสิริกานต์  สอดศรี
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายชิณธัช  วิสิกะสิวิทย์
2. เด็กชายนัทตพล  จุลมุสิ
 
1. นายภานุวัตร  พันธุ์ยี่
2. นางมุจลินท์  พันธุ์ยี่
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลณิชา  คล้ายกระจ่าง
2. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์สุทธิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทา
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสงสูงเนิน
5. เด็กหญิงธันยชนก  ตรีเพชร
6. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเกิด
7. เด็กหญิงภฤศนี  มีสูงเนิน
8. เด็กหญิงภาพิมล  ทองบุตร
9. เด็กหญิงศศิธร  แก้วคง
10. เด็กหญิงอชิรญา  ยอดรัก
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  น้อยลา
2. นางสาวรัตนา  กรอยสระน้อย
3. นางสาวณัฐภรณ์  รื่นจิตร์
 
143 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  รักแก้ว
 
1. นางสาวศิริวัน  หาญนอก
 
144 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรไนย  คล้ายทอง
 
1. นางสาวศิริวัน  หาญนอก
 
รวม158
145 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กหญิงไหมแก้ว  ศิริกำเนิด
 
1. นางสมศรี  พิศสารี
 
รวม11
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  โตเทียบ
2. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  จันทร์พุก
4. เด็กชายศุภณัฐ  คำแก้ว
5. เด็กชายศุภวิชญ์  คำแก้ว
 
1. นายณรงค์  ก้อนทอง
2. นางสาวอาจรีย์  เทพรักษ์
 
รวม52
147 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงสรัญญา  ภาชนะ
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงรัตดาวรรณ  แก้วลือ
 
1. นางปราณิศา   สมแวง
 
149 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กันนลาศ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เอี่ยมรักษา
 
รวม33
150 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  อิ่มสมบัติ
 
1. นางสาววิภาดา  คำประเสริฐ
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 1. เด็กหญิงนลัทพร  แซ่ศิล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรหมากาศ
 
รวม22
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงวรรณนิศา  สุนทร
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มารอด
2. เด็กหญิงธันยพร  สงวนงาม
3. เด็กหญิงอาทิตา  สาวะรก
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
2. นายชุมครู  เวียงสมุทร
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  ตระทอง
 
1. นางสาวชุติมา   กลิ่นรอง
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กชายวีรภัทร  อรรคฮาด
 
1. นางสาวชุติมา   กลิ่นรอง
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงกชกร  ท้าวพา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เลพล
3. เด็กหญิงกรองการณ์  นันทจันทร์
4. เด็กหญิงจรัสโฉม  ภูดอนกอย
5. เด็กชายจิรภัทร  ขวัญงาม
6. เด็กชายจิรภัทร  เมืองแมน
7. เด็กชายณัฐพล  ตระทอง
8. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หนูน้อย
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทุมแก้ว
10. เด็กชายวัชรา  กุลดารัมย์
11. เด็กชายวีรภัทร  อรรคฮาด
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
2. นางพัฒนาพร  สารทอง
3. นางสาวสุทธิราภรณ์  ทับทิมเกิด
4. นางสาวเพลินทิพย์  เสียงเย็น
 
รวม179
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกุสุมา   อ้นโต
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ   แดงแย้ม
3. เด็กหญิงอารียา   มีมุข
 
1. นายสมชาย   โคตรภูงา
2. นางเกวะรินทร์  โคตรภูงา
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กชายสุรพศ  พรมสอน
 
1. นายสรัฎฐ์  ชีวรัตน์
 
159 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ลือคำสิงห์
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงโทโพ
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  นามูลน้อย
2. เด็กชายพลวัต  ศรีทอง
3. เด็กชายวรพงศ์  ชูโฉม
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
2. นางสุกานดา  สิริ
 
รวม97
162 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงปรัญาภัทร  ชื่นเกษม
 
1. นางนิตยา  อุ่นเป็นนิจ
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายธนโชติ  มูลเขียว
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  อุ่นเป็นนิจ
 
1. นางนิตยา  อุ่นเป็นนิจ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุวรรณรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐชา  บุญมา
3. เด็กหญิงวรรณิษา  แสนสุข
4. เด็กชายวิทยา  เพิ่มอุตษา
5. เด็กหญิงอรัญญา  คงหาด
 
1. นางสาวAngieyn Banjag   Agero
2. นางกรรณิการ์  ศรีภิรมย์
 
รวม84
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 1. เด็กชายชนะพล  ฟ้าคุ้ม
2. เด็กหญิงฐิติภัทร  เอี่ยมพันธ์
3. เด็กหญิงพณิชา  เพชรทอง
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  เพชรทอง
5. เด็กหญิงภาสินี  ทองอ่อน
6. เด็กชายมงคล  บุญประคม
7. เด็กชายศิลานุวัฒน์  สภานุชาต
 
1. นางสราญรัตน์  อิสระชัยเสาวกุล
2. นางสาวสีนวล  สินดี
3. นายวรเวช  ดวงยี่หวา
 
รวม73
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ห้อยพรมราช
 
1. นายทัศนพงษ์  ไพฑูรย์
 
รวม11
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กชายนธิรินทร  สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงนภัสสร  มงคลไทร
3. เด็กหญิงนฤพร  มงคลไทร
4. เด็กชายวีรฉัตร  ทองบุญนุ่ม
5. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเจือ
 
1. นางสาวจุรีพร  ทาพวง
2. นางอุ่นเรือน  เมืองสองชั้น
 
รวม52
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงจิณณพัต  กิ่งนอก
2. เด็กชายชยพล  สมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเอมิกา  แก้วทอง
 
1. นางสาวธีราพร  เมืองแก้ว
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทิลาวงค์
2. เด็กชายประมณฑ์  จันทจร
 
1. นางสาวธีราพร  เมืองแก้ว
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงณัชชารดา  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สายอินทร์
 
1. นาง1 สุทิพย์  ศิริเรือง
2. นางสาวชลธิชา  ม่วงสังข์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุขจิตร
 
1. นาง1 สุทิพย์  ศิริเรือง
2. นางจุลนัฎ  อยู่สุขยิ่งสถพร
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. นางสาวกนกวรรณ  ใจวงศ์ก้อน
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุดี
 
1. นาง1 สุทิพย์  ศิริเรือง
2. นางจุลนัฎ  อยู่สุขยิ่งสถพร
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงนพวรรณ  สัปทน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หอมรื่น
3. เด็กชายสุรกรานต์  สุทธิประภา
 
1. นายจิรัฏฐ์  ศูนย์จันทร์
2. นางสาวสุภัคชา  วันพระคุ้ม
 
รวม1410
174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่งาม 1. เด็กชายภัทรกร  สิงห์หะ
2. เด็กชายศุภกิต  ทีน้ำคำ
 
1. นายศิลป์  วิชัยคำ
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
รวม22
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีโสภณ
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เขม้นกิจ
3. เด็กหญิงนิชา  ทองเนื้อแปด
 
1. นางเมธิวรรณ  ถ้วยอิ่ม
2. นางสาวสมประสงค์  เงินเมือง
 
รวม32
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชัชวาลย์ปรีชา
2. เด็กหญิงดวงใจ  อุ่นศรีส่ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานะ
2. นายมนตรี  สายอินทร์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กหญิงรดา  อ้อช่วย
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพิลา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานะ
2. นายมนตรี  สายอินทร์
 
รวม44
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญภา  เพ็ชรหิน
 
1. นางวรรษนันท์  ชัยวณิชย์
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงซารีมา  วงค์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  แสนรักษาราช
 
1. นางสาววรัญญา  ทิพย์วิชัย
2. นางสาวอัมพร  งิ้วลาย
 
รวม33
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1. เด็กชายชวกร  ย้อมสี
 
1. นางจุฑาทิพย์  ลันดา
 
รวม11
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 1. เด็กชายวันรัก  นวมนาค
 
1. นางสาวพนิจนาฎ  เอื้อยสันเทียะ
 
รวม11
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงฌะกามาศ  ดัดประดิษฐ์
2. เด็กชายณภัทร  แก้วอ่อง
3. เด็กหญิงธนัชชา  เตรียมพล
 
1. นางสาวสุพรรณี  เจนจบ
2. นางสาวรัตน์ดา   ศรีกำแหง
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กชายรัฐพงษ์  รักษา
 
1. นางสาวสรีพัชญ์  จันทร์สอน
 
รวม43
184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเจริญ 1. เด็กชายณัฏฐ์ภูมิ  หนองเอี่ยน
2. เด็กชายปฐวี  บัวเล็ก
 
1. นางสาววรินทร์ธร  เปียจันทร์
2. นางเสาวณี  ทองทิน
 
รวม22
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สุวรรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุริยา  งาเนียม
 
1. นางวันนา  มีมุข
2. นางวรรณวิมล  ปัญญาสุ
 
รวม22
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปั้นทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ปั้นทอง
4. เด็กหญิงศิริพร  ชมชื่น
5. เด็กหญิงสุพนิดา  กาลอินทร์
 
1. นางจามรี  กกขุนทด
2. นางสาวสุวรรณา  คงศัตรา
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปั้นทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  คงศัตรา
 
รวม63
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ฐานโพธิ์
 
1. นางสาวดารัตน์  พงษ์พันธ์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ชาญชัย
 
1. นางจินดา  พุกสุข
 
รวม22
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายพงศธร  พ่วงกองนะ
2. เด็กหญิงวิรากานต์   อัมพนันท์
 
1. นางสาวเกศรา   สุทธิ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี   ศรีเดช
 
รวม22
191 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1. เด็กหญิงพรพิมล   อรุณฉาย
 
1. นางกัลยา  วิไลมงคล
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1. เด็กหญิงอภิญญา   ปานริทธิ์
 
1. นางกัลยา  วิไลมงคล
 
รวม22
193 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทรัพย์อยู่
 
1. นางสาวอารียา  เกิดแพร
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภิญโญ  ไชยโส
2. เด็กชายเชาว์วัฒน์  ใบเนียม
 
1. นางลาวัลย์  บุตรจันทร์
2. นางสาวสาวิตรี  จีนด้วง
 
รวม33
195 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 1. เด็กชายขวัญณพงษ์   นุ่มทอง
2. เด็กชายนิรุต   ใจรัมย์
 
1. นายสินทารา   เกษแก้ว
2. นายสิทธิกร   ศรีโยธา
 
รวม22
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงอุทัย 1. เด็กชายมงคล  ไทยเมือง
 
1. นางดวงรัตน์   สัตยพันธ์
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงอุทัย 1. เด็กชายมงคล  ไทยเมือง
 
1. นางดวงรัตน์   สัตยพันธ์
 
รวม22
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อินเมฆ
2. เด็กหญิงจารวี  โชคอำนวย
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุทธศิลป์
4. เด็กหญิงณปภัสร์  เกตุสง่า
5. เด็กชายณัฐพล  เกิดนิยม
6. เด็กชายภคนันท์  ยุทธชัย
7. เด็กหญิงภัคภร  ขันกสิกรรม
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองจิตร์
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  ช้อยสูงเนิน
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ม่วงไม้
11. เด็กหญิงอริญชยา  พรหมมินทร์
12. เด็กหญิงเก้าตะวัน  ชื่นอำพัน
13. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมบูรณ์
 
1. นายปรัชญา  ปานกลิ่น
 
รวม131
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  หนูสุข
 
1. นางนพรัตน์  มาเขียว
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  โมกสากุล
 
1. นางสาวนุจรีย์  จ่อนตะมะ
 
รวม22
201 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุญรักษา  ศรีมาลัย
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  บุญรอด
3. เด็กหญิงสมฤดี  เกิดแก้ว
 
1. นางวัฒนารัตน์  ไรเกษ
2. นายสุรินทอน  บ่อถ้ำ
 
202 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงวรวรรณา  เปซี่
3. เด็กหญิงอาจรีย์  เศษกระโทก
 
1. นางวัฒนารัตน์  ไรเกษ
2. นางอรทัย  ยศนันท์
 
รวม64
203 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงเอมียาห์  จูมโสดา
 
1. นางสาวสราณี  สมไชยวงค์
 
204 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายพงษ์ฉัตร  หารวัง
2. เด็กชายพัฒนกรณ์  แสงสร้อย
3. เด็กหญิงสุจาริณี  สิงห์มณี
 
1. นายสัจจลักษม์  เนตรทอง
2. นางสาวอัจฉราพร  เมทา
 
205 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เจือจาน
2. เด็กหญิงมณินทร  นาคอร่าม
3. เด็กหญิงเมธาพร  วันแจ้ง
 
1. นางสุฑาภรณ์  พินิจทะ
2. นางสาวปรานอม  นาวิก
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายจักรพงศ์  จินาสา
2. เด็กหญิงวริศรา  กิงขุนทด
 
1. นายสุรันต์  ทอดเสียง
2. นางจันทร์ฉาย  สินธุบุญ
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงรุ่งรวาณี  บัวผัน
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงนภัสสร  นาคพงษ์
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงค์เมืองคำ
2. เด็กชายธามนิทิศ  เห็นทั่ว
3. เด็กหญิงนภัสสร  นาคพงษ์
4. เด็กชายพีรธัช  ทองคำ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  พ่อนชมภู
6. เด็กหญิงรุ่งรวาณี  บัวผัน
7. เด็กหญิงวีรอร  สมเครือ
8. เด็กชายศุภกิตต์  สีสอง
9. เด็กหญิงสุรีกานต์  สิงห์คำ
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
2. นางบุณฑริกา  พาสุทธิ
 
รวม2011
210 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กหญิงชนิตา  ประเสริฐพรศรี
2. เด็กชายณัฐภัทร  สุขอ่อน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  คำแพงศิริรัตน์
 
1. นางสาวอำพัน  ล้ำเลิศ
2. นางสาวขนิษฐา  สมเพ็ชร์
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กหญิงพิมาดา  จุนทะสี
 
1. นางสาวภาณี  แสนเสนาะ
 
รวม43
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธัญรดา* 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  หอมรื่น
 
1. นายเฉลิมพล  ชมพิกุล
 
รวม11
213 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1. เด็กหญิงรัญชิดา  รักษา
2. เด็กหญิงวรรณภา  พรมมา
3. เด็กหญิงสิริพร  พิงสระน้อย
4. เด็กหญิงสุณิสา   กลิ่นศรีสุข
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุอุ้ย
6. เด็กหญิงสุภาพร  หวังหลิม
7. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์ทอง
 
1. นางปิยนุช  อินจันทร์
2. นางสาวเด่นดาว  กุลจักร์
3. สิบโทวุฒิชัย  อินจันทร์
 
รวม73
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1. เด็กหญิง รักษิณา   คำคุณ
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ทับน้ำ
3. เด็กหญิงธนัญญา  โพรงใหญ่
4. เด็กชายภัทรจารี   ธานีเจตต๋ง
5. เด็กหญิงสาวิตรี   บดีรักษ์เดชา
6. เด็กชายเกษมทัศ   สนธนสุทธิพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  เสือสิงห์
2. นายมาโนช  คงประจักษ์
3. นายไชยวุฒิ  จันทร์กลิ่น
 
รวม63
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังไทร 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  พุ่มฉัตร
 
1. นางสาววราพร  วงค์คร้าย
 
รวม11
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายอชิตพล  แพทย์วงศ์
 
1. นางสาวศุภานัน  ศรีประทุม
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แพทย์วงศ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  บุญน้อย
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงทิพาพร  ทองเลี่ยม
2. เด็กชายปุณณพัฒน์  ปรางค์นวรัตน์
 
1. นางสาวสมหมาย  เหล่ากสิการ
 
219 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  แก้วสะแสน
2. เด็กหญิงกุลนิดา  นวนประภาส
3. เด็กหญิงชนิสรา  มะหิชาติ
4. เด็กหญิงชลิตา  สันป่าเงิน
5. เด็กหญิงทิพนาถ  อภัยภักดี
6. เด็กหญิงนภัสรพี  จันทร์จร
7. เด็กหญิงพรทิพพา  ภู่กำจัด
8. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีอนันต์
9. เด็กหญิงศศิธร  หม่วยนอก
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  ละออ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  รอดไพรี
2. นางสาวดุจเดือน  นวลจันทร์
3. นางละเมียด  อินอ่อน
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงธัญชนก  โกลา
 
1. นางมณิสรา  วงค์คร้าย
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายธีรดนย์  รอดสวัสดิ์
 
1. นางสาวรอกีเย๊าะ  เยาะนิแม
 
รวม168
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา* 1. เด็กชายสรวิชญ์  ทองมี
 
1. นายนพรุจ  บัวฉิม
 
รวม11
223 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  นาควังไทร
2. เด็กชายศรัณย์  พิลึก
3. เด็กชายอนุกูล  จันบุดสี
 
1. นายพัลลภ  เกตุวิริยะการ
2. นางสมรัก  พรมมา
 
224 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ลันดาเถาว์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สวาท
 
1. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
2. นางสาวณัฐนิชา  ใจมั่น
 
225 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายการัณย์ภาส  เอี่ยมวิจารณ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  คำแสงดี
 
1. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
2. นางสาวระหัส  ธรรมสอน
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายการัณย์ภาส  เอี่ยมวิจารณ์
2. เด็กชายกิตติธัช  ศักดิ์สม
3. เด็กชายศุภชาติ  แมมอ๊อด
 
1. นายพัลลภ  เกตุวิริยะการ
2. นางสมรัก  พรมมา
 
รวม118
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายนาวา  เสมาทอง
 
1. นายกันตภณ  รักพงษ์
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายคณาธิป  จันสำเภา
 
1. นายกันตภณ  รักพงษ์
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดแสง
 
1. นายดนัย  สิริเจดจรัสเลิศ
 
รวม33
รวมทั้งหมด670379