เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายธีรศักดิ์ สืบสุติน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุเทพ ทัพบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางอัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวจริยา ขัดแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางขวัญใจ ชะเอม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางวรี สุขรักษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายปรีชา ปันดี ประธานชมรมอำเภอแจ้ห่ม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบุญมา ไชยเมืองชื่น ประธานชมรมอำเภอเมืองปาน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายจิตภิวัฒน์ ดีงาม ประธานชมรมอำเภอวังเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางกนิษฐา สวยสด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
16 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
17 นายสุเทพ ทัพบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
18 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
19 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
20 นายสมใจ ใจวงศ์ษา ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
21 นายปรีชา แต้มคล่อง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
22 นายอดุลย์ เครือสาร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
23 นายเกรียงศักดิ์ เครือคำ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
24 นางปุณณาพัชญ์ อินปรา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
25 นางอรชร รักชาติ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
26 นายเผด็จศึก สวัสดี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
27 นายอิสระ ดีมาก ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
28 นายวัชรพงศ์ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
29 นายอำพร จานแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสงและเสียง
30 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางกนิษฐา สวยสด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายเสถียร หมายมั่น ประธานกลุ่มเครือข่ายแจ้ห่ม คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายสมชาย จิตใหญ่ ประธานกลุ่มเครือข่ายเจ้าพ่อพญาคำลือ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายยันยงค์ สูงงาม ประธานกลุ่มเครือข่ายบ้านสา คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายปงดอน คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายวัชรพงศ์ อินทรชิต ประธานกลุ่มเครือข่ายแม่สุก คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายถาวร เกษณา ประธานกลุ่มเครือข่ายทุ่งผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายสมัย ดำรงค์ ประธานกลุ่มเครือข่ายเมืองมาย คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายสมศักดิ์ ก๋าวิตา ประธานกลุ่มเครือข่ายทุ่งกว๋าว คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายเปรม คำภิระแปง ประธานกลุ่มเครือข่ายบ้านขอ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายอัษฎาวุธ ฆบูชา ประธานกลุ่มเครือข่ายเมืองปาน คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายเทพพิทักษ์ สมใจ ประธานกลุ่มเครือข่ายแจ้ซ้อน คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล ประธานกลุ่มเครือข่ายหัวเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายมนตรี ธิแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายวังเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพญาวัง คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายสิงห์แก้ว วงค์เทพ ประธานกลุ่มเครือข่ายวังใต้ทรายคำ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายมานิตย์ อวดห้าว ประธานกลุ่มเครือข่ายร่องเคาะ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางขวัญใจ ชะเอม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางวราภรณ์ พานธงรักษ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางสาวเกศสุดา ศรีใจ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางสาววิมลวรรณ เมืองจันทร์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายเอกพงษ์ แต้มคล่อง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางปุณณาพัชญ์ อินปรา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางขวัญใจ ชะเอม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
59 นางรุ่งกานต์ สีเหลือง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
60 นางภัคภิญญา จอมวิญญาณ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
61 นางอรชร รักชาติ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
62 นางวราภรณ์ พานธงรักษ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
63 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
64 นางสาวจริยา ขัดแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
65 นางอัมพร มั่งมูล นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
66 นางธารทิพย์ ชัยมูลชืื่น นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
67 นางสาวบุญทิวา บุญเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
68 นางกนกวรรณ อวดกล้า ลูกจ้างชั่่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
69 นางสุภาพร วรรณรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
70 นางสาวภัทรพร แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
71 นางศิริจันทร์ ธงไชย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
72 นางพิมพ์พิศา พรหมกิ่งแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นางสาวเฉลิมขวัญ เหลี่ยมวานิช ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นางภัคภิญญา จอมวิญญาณ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นายเกรียงศักดิ์ เครือคำ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นายนิยม ทิเก่ง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นางสาวนุชรี ผ่านภพ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
79 นายธีรศักดิ์ สืบสุติน ผู้อำนวยการลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
80 นางวรี สุขรักษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
81 นางพยอม รัตนอภิรักษ์กุล นักวิเคราะห์นโยบานและแผน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
82 นางสาวสุวาริณี โยยานะ นักวิเคราะห์นโยบานและแผน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
83 นางสาวเสาวรีย์ ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นางสาวภาณีณี ใจธรรม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นายประสงค์ ปาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นายกิตติพงษ์ เมืองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นายเสถียร หมายมั่น ประธานกลุ่มเครือข่ายแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นายสมชาย จิตใหญ่ ประธานกลุ่มเครือเจ้าพ่อพญาคำลือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นายยันยงค์ สูงงาม ประธานกลุ่มเครือบ้านสา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายปงดอน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นายวัชรพงศ์ อินทรชิต ประธานกลุ่มเครือแม่สุก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นายถาวร เกษณา ประธานกลุ่มเครือข่ายทุ่งผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นายสมัย ดำรงค์ ประธานกลุ่มเครือข่ายเมืองมาย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นายสมศักดิ์ ก๋าวิตา ประธานกลุ่มเครือข่ายทุุ่งกว๋าว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายเปรม คำภิระแปง ประธานกลุ่มเครือข่ายบ้านขอ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นายอัษฎาวุธ ฆบูชา ประธานกลุ่มเครือข่ายเมืองปาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นายเทพพิทักษ์ สมใจ ประธานกลุ่มเครือข่ายแจ้ซ้อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
98 นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล ประธานกลุ่มเครือข่ายหัวเมือง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
99 นายมนตรี ธิแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายวังเหนือ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
100 นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพญาวัง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
101 นายสมคิด สืบแจ้ ประธานกลุ่มเครือข่ายวังแก้ว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
102 นายสิงห์แก้ว วงค์เทพ ประธานกลุ่มเครือข่ายวังใต้ทรายคำ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
103 นายมานิตย์ อวดห้าว ประธานกลุ่มเครือข่ายร่องเคาะ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
104 นางณัฐกานต์ แข็งแรง ครูโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
105 นางสุภาพร มีธรรม ครูโรงเรียนบ้านก่อ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
106 นายนัทธ์นรงค์ กันทะเสน รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
107 นางอรทัย ณัฏฐากร ครูโรงเรียนบ้านดอนแก้ว (วังเหนือ) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
108 นายปัญญา ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งข่วง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
109 นายวิราช รักเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
110 นางนริศรา พันโสดา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
111 นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียน ครูโรงเรียนบ้านกล้วย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
112 นางสุวิมล คันธวังอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านนางาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
113 นางกนิษฐา สวยสด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทส ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
114 นางสาวสุดากานต์ ไชยรุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
115 นายนพดล ด้วงธิวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
116 นายจีรภัทร วังที ครูโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
117 นางสาวปิยะดา นาสี ครูโรงเรียนบ้านขาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
118 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมวินิจฉัยข้อร้องเรียนผลการแข่งขัน
119 นางกนิษฐา สวยสด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมวินิจฉัยข้อร้องเรียนผลการแข่งขัน
120 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมวินิจฉัยข้อร้องเรียนผลการแข่งขัน
121 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมวินิจฉัยข้อร้องเรียนผลการแข่งขัน
122 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมวินิจฉัยข้อร้องเรียนผลการแข่งขัน
123 นายปรีชา ปันดี ประธานชมรมอำเภอแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมวินิจฉัยข้อร้องเรียนผลการแข่งขัน
124 นายบุญมา ไชยเมืองชื่น ประธานชมรมอำเภอเมืองปาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมวินิจฉัยข้อร้องเรียนผลการแข่งขัน
125 นายจิตภิวัฒน์ ดีงาม ประธานชมรมอำเภอวังเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมวินิจฉัยข้อร้องเรียนผลการแข่งขัน
126 นางขวัญใจ ชะเอม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมวินิจฉัยข้อร้องเรียนผลการแข่งขัน
127 นายพิทักษ์ ทาระณะ นิติกร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมวินิจฉัยข้อร้องเรียนผลการแข่งขัน
128 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
129 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
130 นางไพลิน ศิลปะชัย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
131 นางจันทร์ฉาย รูปงาม ครูโรงเรียนบ้านแป้น คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
132 นางสร้อย หมุดดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
133 นางศิริจันทร์ ธงไชย ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
134 นางพิมพ์พิศา พรหมกิ่งแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
135 นางสาวเฉลิมขวัญ เหลี่ยมวานิช ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
136 นางภัคภิญญา จอมวิญญาณ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
137 นางปุณณาพัชญ์ อินปรา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
138 นางสาวณิชาภัทร์ ธนาศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านต้นงุ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
139 นางอัปสร สุรินทร์โท ครูโรงเรียนบ้านแป้น คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
140 นางสุวิสาข์ ประสม ครูโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
141 นายสิริวัฒน์ หลู่โน ครูโรงเรียนไผ่งามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
142 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
143 นางโชติกา ใจเฉียบ นักจัดการทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
144 นายสุรัตน์ บุตรปะสะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสบลี คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
145 นางวิไล คนฟู ครูศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
146 นางสาวภัทรภร แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
147 นายสุเทพ ทัพบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
148 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
149 นายเสถียร หมายมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบฟ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
150 นายพิทักษ์ ธาระณะ นิติกร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
151 นายสมบูรณ์ ใจวงศ์ษา ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
152 นายปรีชา แต้มคล่อง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
153 นายอดุลย์ เครือสาร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
154 นายเกรียงศักดิ์ เครือคำ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
155 นางปุณณาพัชญ์ อินปรา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
156 นางอรชร รักชาติ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
157 นายเผด็จศึก สวัสดี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
158 นายวัชรพงศ์ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
159 นายอำพร จานแก้ว ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวก
160 นางกนิษฐา สวยสด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
161 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
162 นายนพดล ด้วงธิวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
163 นายอิสระ ดีมาก ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
164 นางสาวธนันดา ปินใจกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
165 นางดวงเดือน จิตรกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
166 นางสาวธัญชนก นามรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
167 นายวรพันธ์ วรรณศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
168 นางสาวนราทิพย์ ขัดแข็งแรง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
169 นางสาวอภิญญา ทิเก่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
170 นางสาวมัทนา กาละ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
171 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
172 นางปุณณาพัชญ์ อินปรา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและบันทึกผลการแข่งขัน
173 นายสุเทพ ทัพบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นายนพดล ด้วงธิวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นางภัคภิญญา จอมวิญญาณ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นายศิฤาพงษ์ มีธรรม ครูโรงเรียนบ้านวังโป่ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นายธนธรณ์ ธรรมะเดชะ ครูโรงเรียนผาช่อวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นายมนตรี สุรินทร์ ครูโรงเรียนผาช่อวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นายยุทธชัย บุดดีคำ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นางโชติกา ใจเฉียบ นักจัดการทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นางปุณณาพัชญ์ อินปรา ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
182 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
183 นายคฑาวุธ แข็งแรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
184 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
185 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
186 นายสาคร ทิพย์เนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
187 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
188 นางกนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
189 นายสมเกียรติ สิงหกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
190 นางผ่องพรรณ จูงาม ครูโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
191 นายนคร แก้วจันทร์หล้า ครูโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
192 นายเกียรติพงษ์ รักมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
193 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
194 นางอัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
195 นางรุ่งทิพย์ จิณาจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
196 นางภรณ์ทิพย์ พุ่มน้อย นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
197 นางสาวภัทรภร แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
198 นางสาวศศิภา บุญเรือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
199 นางเบญจวรรณ ปันดี นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]