สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังเหนือ 40 8 4 2 52
2 อนุบาลแจ้ห่ม 35 8 6 2 49
3 แจ้คอนวิทยา 26 13 11 9 50
4 ผาช่อวิทยา 22 11 6 10 39
5 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 22 6 5 1 33
6 บ้านขอวิทยา 22 5 3 2 30
7 ร่องเคาะวิทยา 19 15 2 8 36
8 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 19 13 2 8 34
9 บ้านกล้วย 19 4 1 0 24
10 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 15 14 1 7 30
11 บ้านก่อ 15 8 7 6 30
12 บ้านแม่สุขวังเหนือ 15 0 0 0 15
13 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา 14 10 5 4 29
14 ชุมชนบ้านใหม่ 13 11 3 5 27
15 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 13 6 11 10 30
16 บ้านวังใหม่ 13 4 1 0 18
17 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 11 13 11 5 35
18 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 11 9 10 4 30
19 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 11 7 5 5 23
20 บ้านห้วยก้อด 11 4 1 2 16
21 วังทองวิทยา 10 3 5 4 18
22 บ้านป่าเหว 8 5 3 2 16
23 บ้านเมืองตึง 8 3 0 0 11
24 บ้านแป้น 7 5 3 2 15
25 บ้านใหม่เหล่ายาว 7 4 1 3 12
26 บ้านทุ่งโป่ง 7 1 0 4 8
27 ชุมชนบ้านสา 6 9 7 5 22
28 บ้านแพะ 6 9 2 0 17
29 บ้านทัพป่าเส้า 6 3 0 2 9
30 บ้านวังโป่ง 5 8 3 0 16
31 บ้านแม่สุก 5 8 2 0 15
32 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 5 5 2 0 12
33 บ้านดอนแก้ว 5 4 0 0 9
34 บ้านหัวทุ่ง 5 3 2 0 10
35 บ้านต้นงุ้น 5 3 1 2 9
36 บ้านขาม 5 3 0 0 8
37 บ้านสันมะเกลือ 5 2 2 4 9
38 บ้านศรีบุญเรือง 5 2 2 1 9
39 บ้านหนองนาว 5 1 1 1 7
40 บ้านสบลี 5 1 1 0 7
41 บ้านแม่สุขใน 5 0 4 1 9
42 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 4 8 3 3 15
43 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 4 7 3 3 14
44 บ้านน้ำจำ 4 4 1 0 9
45 บ้านใหม่พัฒนา 4 3 1 1 8
46 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 4 1 6 6 11
47 บ้านทุ่ง 4 1 0 1 5
48 บ้านป่าเหมี้ยง 4 0 0 0 4
49 บ้านช่อฟ้า 3 3 2 1 8
50 บ้านปางดะ 3 2 1 2 6
51 บ้านปงคอบ 3 1 0 3 4
52 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 2 6 5 2 13
53 บ้านสาแพะ 2 5 2 0 9
54 บ้านหัวเมือง 2 4 0 2 6
55 บ้านปงถ้ำ 2 3 1 2 6
56 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 2 3 0 0 5
57 บ้านแม่พริก 2 2 2 0 6
58 บ้านสบฟ้า 2 2 1 1 5
59 บ้านทุ่งผึ้ง 2 1 1 0 4
60 บ้านไร่ 2 1 1 0 4
61 บ้านทุ่งฮี 2 1 0 0 3
62 บ้านทุ่งสะแกง 2 1 0 0 3
63 บ้านแม่สง 1 2 1 0 4
64 บ้านวังมน 1 1 2 3 4
65 บ้านฮ่องลี่ 1 1 2 0 4
66 บ้านทุ่งฮ้าง 1 1 0 2 2
67 บ้านแม่แจ๋ม 1 1 0 1 2
68 บ้านนางาม 1 1 0 0 2
69 บ้านหัวฝาย 1 1 0 0 2
70 บ้านทุ่งส้าน 1 0 0 0 1
71 บ้านเลาสู 0 2 1 0 3
72 บ้านเปียงใจ 0 1 0 0 1
รวม 558 321 172 154 1,051