สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังเหนือ 37 8 3 2 48
2 อนุบาลแจ้ห่ม 35 8 6 1 49
3 แจ้คอนวิทยา 25 13 9 9 47
4 ผาช่อวิทยา 22 11 6 10 39
5 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 22 6 5 1 33
6 ร่องเคาะวิทยา 19 14 1 8 34
7 บ้านขอวิทยา 19 2 3 2 24
8 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 17 13 2 8 32
9 บ้านกล้วย 16 4 1 0 21
10 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 15 13 1 7 29
11 บ้านก่อ 14 8 7 5 29
12 ชุมชนบ้านใหม่ 13 11 3 5 27
13 ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา 13 10 5 4 28
14 บ้านแม่สุขวังเหนือ 12 0 0 0 12
15 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 11 12 10 5 33
16 บ้านห้วยก้อด 11 4 1 2 16
17 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 10 9 10 4 29
18 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 10 6 9 10 25
19 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 10 6 5 4 21
20 บ้านวังใหม่ 9 4 1 0 14
21 วังทองวิทยา 8 2 4 4 14
22 บ้านใหม่เหล่ายาว 7 4 1 3 12
23 บ้านทุ่งโป่ง 7 1 0 4 8
24 บ้านแพะ 6 9 2 0 17
25 ชุมชนบ้านสา 6 8 7 5 21
26 บ้านแป้น 6 4 3 2 13
27 บ้านทัพป่าเส้า 6 3 0 2 9
28 บ้านเมืองตึง 6 2 0 0 8
29 บ้านวังโป่ง 5 8 2 0 15
30 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 5 5 2 0 12
31 บ้านแม่สุก 5 5 2 0 12
32 บ้านป่าเหว 5 4 3 2 12
33 บ้านดอนแก้ว 5 4 0 0 9
34 บ้านสันมะเกลือ 5 2 2 4 9
35 บ้านสบลี 5 1 1 0 7
36 บ้านหนองนาว 5 1 0 1 6
37 บ้านแม่สุขใน 5 0 4 1 9
38 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 4 8 3 3 15
39 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 4 4 3 2 11
40 บ้านหัวทุ่ง 4 3 2 0 9
41 บ้านใหม่พัฒนา 4 3 1 1 8
42 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 4 1 5 6 10
43 บ้านช่อฟ้า 3 3 2 1 8
44 บ้านขาม 3 3 0 0 6
45 บ้านศรีบุญเรือง 3 2 2 1 7
46 บ้านปางดะ 3 2 1 2 6
47 บ้านปงคอบ 3 1 0 3 4
48 บ้านทุ่ง 3 1 0 0 4
49 บ้านป่าเหมี้ยง 3 0 0 0 3
50 ศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 2 6 5 2 13
51 บ้านสาแพะ 2 5 2 0 9
52 บ้านหัวเมือง 2 4 0 2 6
53 บ้านปงถ้ำ 2 3 1 1 6
54 บ้านน้ำจำ 2 3 1 0 6
55 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 2 3 0 0 5
56 บ้านแม่พริก 2 2 2 0 6
57 บ้านต้นงุ้น 2 2 1 2 5
58 บ้านสบฟ้า 2 2 1 1 5
59 บ้านไร่ 2 1 1 0 4
60 บ้านทุ่งฮี 2 1 0 0 3
61 บ้านทุ่งสะแกง 2 1 0 0 3
62 บ้านแม่สง 1 2 1 0 4
63 บ้านวังมน 1 1 2 3 4
64 บ้านฮ่องลี่ 1 1 2 0 4
65 บ้านทุ่งผึ้ง 1 1 1 0 3
66 บ้านทุ่งฮ้าง 1 1 0 2 2
67 บ้านแม่แจ๋ม 1 1 0 1 2
68 บ้านนางาม 1 1 0 0 2
69 บ้านหัวฝาย 1 1 0 0 2
70 บ้านทุ่งส้าน 1 0 0 0 1
71 บ้านเลาสู 0 2 1 0 3
72 บ้านเปียงใจ 0 1 0 0 1
รวม 511 301 161 148 1,121