สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 28 49 34
2 009 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 25 46 39
3 010 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 17 76 35
4 011 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 16 48 30
5 012 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 19 35 26
6 013 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 5 12 9
7 016 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 9 9 9
8 017 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 4 9 5
9 018 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 23 35 26
10 019 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 6 6 6
11 020 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 4 8 7
12 021 โรงเรียนบ้านกะริคี 3 4 4
13 025 โรงเรียนบ้านขุนวง 0 0 0
14 024 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1 1 1
15 022 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0
16 023 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 12 26 18
17 026 โรงเรียนบ้านคะปวง 5 14 7
18 028 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 6 12 11
19 029 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 64 99 87
20 030 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 3 9 5
21 031 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 34 83 56
22 032 โรงเรียนบ้านดงกู่ 4 7 3
23 033 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 3 4 4
24 034 โรงเรียนบ้านดอยงาม 4 5 5
25 035 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 0 0 0
26 036 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 3 6 5
27 038 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 9 21 16
28 037 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 6 2
29 039 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 7 16 12
30 043 โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 2 3 3
31 044 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 4 9 5
32 045 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 5 6 5
33 040 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 12 19 15
34 041 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 16 23 17
35 042 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 20 46 29
36 046 โรงเรียนบ้านนาดอย 10 16 13
37 047 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 6 20 11
38 052 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 2 2 2
39 050 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 13 20 17
40 051 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 3 3 3
41 048 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 5 8 6
42 049 โรงเรียนบ้านป่าโปง 5 11 8
43 054 โรงเรียนบ้านผาเยอ 17 46 24
44 053 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 8 20 15
45 055 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 1 3 2
46 056 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 1 1 1
47 059 โรงเรียนบ้านฟักทอง 9 19 8
48 122 โรงเรียนบ้านละอูบ 35 66 45
49 125 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 3 6 5
50 127 โรงเรียนบ้านสบหาร 4 14 7
51 126 โรงเรียนบ้านสบเมย 14 38 27
52 129 โรงเรียนบ้านสันติสุข 5 6 6
53 130 โรงเรียนบ้านสาม 7 11 7
54 131 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 2 2 3
55 128 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 21 39 30
56 133 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 6 7 6
57 165 โรงเรียนบ้านหัวลา 5 9 7
58 164 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 2 4 2
59 134 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 4 4 4
60 135 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 2 4 4
61 139 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 3 4 4
62 137 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 7 16 11
63 138 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 3 4 3
64 136 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 4 14 5
65 140 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 25 40 34
66 141 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 5 6 6
67 145 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11 26 17
68 146 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 4 4 4
69 147 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 8 15 8
70 148 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 1 1 1
71 149 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 18 27 24
72 150 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 41 77 57
73 153 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 4 14 8
74 152 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 6 9 8
75 155 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 22 37 32
76 156 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 29 72 42
77 157 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 5 10 5
78 158 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 4 15 6
79 159 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 2 3 2
80 160 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 22 39 25
81 163 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 4 11 7
82 162 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 18 27 25
83 144 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 8 16 12
84 161 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 12 17 16
85 151 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 12 34 19
86 143 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 4 5 4
87 142 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 7 13 9
88 154 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 5 16 8
89 166 โรงเรียนบ้านอมพาย 17 51 34
90 168 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 14 23 18
91 167 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 5 10 8
92 169 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 1 1 1
93 027 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 0 0 0
94 123 โรงเรียนบ้านเลโคะ 24 40 24
95 124 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 2 4 2
96 132 โรงเรียนบ้านเสาหิน 5 13 9
97 057 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 34 73 49
98 061 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 0 0 0
99 060 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 0 0 0
100 062 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 5 11 8
101 063 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 3 4 4
102 065 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 4 4 4
103 064 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 8 18 14
104 068 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 15 35 27
105 069 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 2 4 2
106 071 โรงเรียนบ้านแม่งะ 0 0 0
107 073 โรงเรียนบ้านแม่จอ 1 3 2
108 075 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 23 43 33
109 074 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 9 16 8
110 078 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 9 12 11
111 077 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 11 18 15
112 076 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 10 13 13
113 082 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 7 17 9
114 083 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 9 19 14
115 084 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 9 21 14
116 085 โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 0 0 0
117 086 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 10 33 14
118 087 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 1 1 1
119 091 โรงเรียนบ้านแม่ละ 8 8 8
120 092 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 3 7 6
121 093 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 2 2 2
122 094 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 7 9 8
123 095 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 0 0 0
124 098 โรงเรียนบ้านแม่สวด 49 77 64
125 099 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 5 9 8
126 100 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 13 16 15
127 101 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 2 2 2
128 102 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 0 0 0
129 103 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 2 6 2
130 104 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1 1 1
131 107 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 1 3 2
132 106 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 1 3 2
133 105 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 5 7 6
134 108 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 4 14 7
135 109 โรงเรียนบ้านแม่สุ 8 10 9
136 110 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 5 11 8
137 111 โรงเรียนบ้านแม่หาด 6 25 9
138 112 โรงเรียนบ้านแม่หาร 3 3 3
139 113 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 2 4 3
140 114 โรงเรียนบ้านแม่ออก 1 1 1
141 115 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 19 32 23
142 116 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 8 18 12
143 117 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 4 15 7
144 118 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 5 11 6
145 119 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 0 0 0
146 120 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 3 7 6
147 067 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 0 0 0
148 066 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 1 1 1
149 072 โรงเรียนบ้านแม่เงา 16 34 21
150 079 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 9 15 9
151 070 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 1 3 2
152 089 โรงเรียนบ้านแม่แพ 7 10 10
153 088 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 6 8 7
154 090 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 3 7 5
155 096 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 23 41 25
156 097 โรงเรียนบ้านแม่และ 4 6 5
157 081 โรงเรียนบ้านแม่โถ 31 63 36
158 080 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 2 3 3
159 058 โรงเรียนบ้านโพซอ 25 45 33
160 121 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 14 28 20
161 170 โรงเรียนป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 5 16 7
162 173 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 6 13 11
163 177 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 0 0 0
164 176 โรงเรียนล่องแพวิทยา 9 30 19
165 178 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 27 40 34
166 179 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1 3 2
167 187 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 17 29 21
168 185 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 13 21 14
169 186 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 6 9 9
170 188 โรงเรียนอุมโละ สาขาล่องแพวิทยา 0 0 0
171 007 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 9 14 12
172 171 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 20 38 28
173 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 28 67 42
174 180 โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 0 0 0
175 184 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 0 0 0
176 172 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 15 26 20
177 181 โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ 0 0 0
178 182 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 5 10 5
179 183 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 2 6 4
180 014 โรงเรียนไท่จง 13 19 13
181 174 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 8 17 11
182 001 โรงเรียน ตชด.แม่ลางิ้ว 0 0 0
183 003 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านจอปราคี 0 0 0
184 004 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านปอหมื้อ 0 0 0
185 006 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านวาทู 0 0 0
186 005 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านแม่เหลอ 0 0 0
187 002 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านโกแประ 0 0 0
188 175 โรงเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านตูน 0 0 0
รวม 1589 3113 2188
5301

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]