สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 39 13 7 1 59
2 บ้านซิวาเดอ 24 4 2 4 30
3 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 22 3 2 0 27
4 บ้านแม่สวด 16 17 9 4 42
5 บ้านห้วยสิงห์ 16 3 2 1 21
6 บ้านเลโคะ 15 6 2 0 23
7 บ้านแม่โถ 14 5 5 5 24
8 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 14 4 0 0 18
9 บ้านละอูบ 13 10 8 2 31
10 บ้านแพะพิทยา 13 8 4 2 25
11 ชุมชนบ้านผาผ่า 12 8 3 0 23
12 บ้านแม่แลบ 12 6 1 3 19
13 บ้านแม่จ๊าง 12 5 1 1 18
14 บ้านแม่ออกเหนือ 12 4 3 0 19
15 ดอนชัยวิทยา 12 1 2 0 15
16 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 11 10 9 7 30
17 บ้านอมพาย 11 3 2 1 16
18 ไท่จง 11 1 1 0 13
19 บ้านห้วยแห้ง 11 0 1 0 12
20 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 10 5 5 0 20
21 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 10 3 4 2 17
22 ชุมชนแม่ลาศึกษา 10 3 4 0 17
23 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 10 2 1 2 13
24 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 10 1 2 3 13
25 บ้านโพซอ 9 6 8 0 23
26 บ้านกองก๋อย 9 6 3 2 18
27 บ้านแม่ขีด 9 4 2 0 15
28 บ้านไร่วิทยา 9 4 1 0 14
29 บ้านนาดอย 8 1 0 1 9
30 ล่องแพวิทยา 8 1 0 0 9
31 บ้านห้วยห้า 7 9 3 2 19
32 บ้านท่าสองแคว 7 8 3 1 18
33 บ้านผาเยอ 7 7 2 1 16
34 บ้านท่าผาปุ้ม 7 6 2 1 15
35 บ้านป่าหมาก 7 4 1 1 12
36 บ้านท่าตาฝั่ง 7 2 2 1 11
37 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 6 7 6 7 19
38 บ้านอุมดาเหนือ 6 6 0 2 12
39 บ้านส้มป่อย 6 5 4 3 15
40 บ้านห้วยโผ 6 3 2 1 11
41 บ้านแม่ตอละ 6 2 1 0 9
42 บ้านห้วยวอก 5 6 3 4 14
43 บ้านแม่เงา 5 4 2 2 11
44 บ้านห้วยทราย 5 3 1 0 9
45 บ้านกลอเซโล 5 3 0 1 8
46 ราชประชานุเคราะห์ 21 5 2 1 0 8
47 รัตนประทีปวิทยา 5 1 0 0 6
48 บ้านกองแปใต้ 5 0 1 0 6
49 บ้านจอซิเดอเหนือ 5 0 0 1 5
50 บ้านห้วยกุ้ง 4 9 5 2 18
51 บ้านสบเมย 4 7 3 0 14
52 บ้านห้วยผึ้ง 4 5 7 0 16
53 บ้านแม่ต้อบเหนือ 4 4 2 1 10
54 บ้านผาแดงหลวง 4 4 0 0 8
55 บ้านห้วยเดื่อ 4 3 1 0 8
56 บ้านแม่อุมป๊อก 4 3 1 0 8
57 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 4 3 0 0 7
58 บ้านแม่ก๋อน 4 2 2 0 8
59 บ้านแม่ปาง 4 2 1 2 7
60 บ้านแม่เตี๋ย 4 1 2 1 7
61 บ้านทะโลงเหนือ 4 1 1 1 6
62 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 4 1 1 0 6
63 บ้านแม่สวรรค์น้อย 4 1 0 0 5
64 บ้านแม่หาด 4 0 1 1 5
65 บ้านสันติสุข 4 0 0 0 4
66 บ้านป่าแก่ 4 0 0 0 4
67 อนุบาลแม่ลาน้อย 3 5 4 1 12
68 บ้านขุนแม่ลา 3 5 1 0 9
69 บ้านต้นงิ้ว 3 4 1 1 8
70 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 3 3 3 0 9
71 บ้านแม่นาจาง 3 3 2 0 8
72 บ้านแม่แพ 3 3 0 1 6
73 บ้านแม่นาจางเหนือ 3 2 0 1 5
74 บ้านแม่กองคา 3 2 0 0 5
75 บ้านห้วยม่วง 3 2 0 0 5
76 บ้านแม่อุมลอง 3 2 0 0 5
77 บ้านห้วยปลากั้ง 3 1 2 1 6
78 บ้านดอยงาม 3 1 0 0 4
79 บ้านกอมูเดอ 3 1 0 0 4
80 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 3 0 2 0 5
81 บ้านแม่ทะลุ 3 0 1 1 4
82 บ้านห้วยมะกอก 3 0 1 0 4
83 บ้านแม่แพหลวง 3 0 0 0 3
84 บ้านแม่อุมพาย 3 0 0 0 3
85 บ้านแม่ฮุ 3 0 0 0 3
86 บ้านแม่ต้อบใต้ 2 4 2 1 8
87 บ้านแม่สุ 2 4 1 0 7
88 บ้านแม่สวรรค์หลวง 2 3 2 3 7
89 บ้านแม่หลุย 2 3 0 0 5
90 บ้านแม่สะแมง 2 2 1 0 5
91 บ้านคะปวง 2 2 0 0 4
92 บ้านฟักทอง 2 1 4 0 7
93 บ้านเสาหิน 2 1 2 0 5
94 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 2 1 2 0 5
95 บ้านทุ่งแพม 2 1 1 1 4
96 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 2 1 1 1 4
97 บ้านห้วยไก่ป่า 2 1 0 1 3
98 บ้านกอกหลวง 2 1 0 1 3
99 บ้านห้วยน้ำใส 2 1 0 0 3
100 บ้านศรีมูลเมือง 2 1 0 0 3
101 บ้านแม่หาร 2 1 0 0 3
102 บ้านแม่ลาผาไหว 2 0 1 0 3
103 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 0 1 0 3
104 บ้านแม่สามแลบ 2 0 1 0 3
105 บ้านห้วยไม้ซาง 2 0 0 2 2
106 บ้านหัวแม่โถ 2 0 0 0 2
107 บ้านห้วยกองก้าด 2 0 0 0 2
108 บ้านแม่โถใต้ 2 0 0 0 2
109 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1 6 8 2 15
110 บ้านแม่ละ 1 5 1 1 7
111 บ้านแม่ลาย 1 3 2 1 6
112 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1 3 1 2 5
113 บ้านสาม 1 3 0 0 4
114 บ้านหัวลา 1 2 2 0 5
115 บ้านสบหาร 1 2 1 0 4
116 บ้านแม่และ 1 2 1 0 4
117 บ้านแม่กองแป 1 2 0 0 3
118 บ้านห้วยกระต่าย 1 1 1 0 3
119 บ้านทีฮือลือ 1 1 1 0 3
120 บ้านกะริคี 1 1 1 0 3
121 บ้านดงใหม่ 1 1 1 0 3
122 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 1 0 2 2
123 บ้านอุมดาใต้ 1 1 0 1 2
124 บ้านห้วยกองมูล 1 1 0 1 2
125 บ้านบุญเลอ 1 1 0 0 2
126 บ้านห้วยกองเป๊าะ 1 1 0 0 2
127 บ้านปู่แก้ว 1 1 0 0 2
128 บ้านดงกู่ 1 1 0 0 2
129 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 1 1 0 0 2
130 บ้านเวฬุวัน 1 1 0 0 2
131 บ้านแม่อมลาน 1 1 0 0 2
132 บ้านดูลาเปอร 1 0 2 0 3
133 บ้านป่าหมากวิทยา 1 0 2 0 3
134 บ้านห้วยหมากหนุน 1 0 1 1 2
135 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1 0 1 0 2
136 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1 0 1 0 2
137 บ้านแม่สะกั๊วะ 1 0 1 0 2
138 บ้านห้วยห้อม 1 0 0 0 1
139 สังวาลย์วิทยา 1 0 0 0 1
140 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 1 0 0 0 1
141 บ้านสุดห้วยนา 1 0 0 0 1
142 บ้านแม่แพน้อย 0 5 0 1 5
143 บ้านป่าโปง 0 4 1 0 5
144 บ้านหนองม่วน 0 3 3 0 6
145 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 2 0 0 2
146 บ้านแม่กะไน 0 1 2 1 3
147 บ้านแม่ลามา 0 1 1 0 2
148 บ้านแม่สะปึ๋ง 0 1 1 0 2
149 บ้านทิยาเพอ 0 1 1 0 2
150 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 1 0 0 1
151 บ้านแม่สะเรียง 0 1 0 0 1
152 บ้านแม่ออก 0 1 0 0 1
153 บ้านแม่แคะ 0 1 0 0 1
154 บ้านช่างหม้อ 0 0 1 0 1
155 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 1 0 1
156 บ้านห้วยปางผาง 0 0 1 0 1
157 บ้านแม่จอ 0 0 1 0 1
158 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 1 0 1
159 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 1 0 1
160 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 2 0
161 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 1 0
162 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 1 0
163 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 0
164 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0
รวม 708 397 234 110 1,339