สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 31 10 7 1 48
2 บ้านซิวาเดอ 22 4 2 4 28
3 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 21 3 2 0 26
4 บ้านห้วยสิงห์ 16 3 2 1 21
5 บ้านเลโคะ 15 6 2 0 23
6 บ้านแม่โถ 14 5 5 5 24
7 บ้านละอูบ 13 9 8 2 30
8 บ้านแพะพิทยา 13 8 4 2 25
9 บ้านแม่สวด 12 15 7 4 34
10 บ้านแม่แลบ 12 6 1 3 19
11 ดอนชัยวิทยา 12 1 2 0 15
12 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 11 9 9 7 29
13 บ้านแม่จ๊าง 11 5 1 1 17
14 บ้านแม่ออกเหนือ 11 4 3 0 18
15 ไท่จง 11 1 1 0 13
16 บ้านห้วยแห้ง 11 0 1 0 12
17 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 10 5 5 0 20
18 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 10 3 4 2 17
19 ชุมชนแม่ลาศึกษา 10 3 4 0 17
20 บ้านอมพาย 10 3 2 1 15
21 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 10 2 1 2 13
22 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 10 1 0 0 11
23 บ้านแม่ขีด 9 4 2 0 15
24 บ้านไร่วิทยา 9 4 1 0 14
25 บ้านโพซอ 8 6 8 0 22
26 บ้านกองก๋อย 8 5 3 2 16
27 ล่องแพวิทยา 8 1 0 0 9
28 บ้านห้วยห้า 7 9 3 2 19
29 ชุมชนบ้านผาผ่า 7 8 3 0 18
30 บ้านท่าสองแคว 7 8 2 1 17
31 บ้านผาเยอ 7 7 2 1 16
32 บ้านท่าผาปุ้ม 7 6 2 1 15
33 บ้านท่าตาฝั่ง 7 2 2 1 11
34 บ้านนาดอย 7 1 0 1 8
35 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 7 0 1 3 8
36 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 6 7 6 7 19
37 บ้านส้มป่อย 6 5 4 3 15
38 บ้านห้วยโผ 6 3 2 1 11
39 บ้านแม่ตอละ 6 2 1 0 9
40 บ้านห้วยวอก 5 6 3 4 14
41 บ้านป่าหมาก 5 4 1 1 10
42 บ้านแม่เงา 5 3 1 2 9
43 บ้านห้วยทราย 5 3 1 0 9
44 รัตนประทีปวิทยา 5 1 0 0 6
45 บ้านจอซิเดอเหนือ 5 0 0 1 5
46 บ้านห้วยกุ้ง 4 9 5 2 18
47 บ้านห้วยผึ้ง 4 5 6 0 15
48 บ้านผาแดงหลวง 4 4 0 0 8
49 บ้านแม่ปาง 4 2 1 2 7
50 บ้านแม่เตี๋ย 4 1 2 1 7
51 บ้านทะโลงเหนือ 4 1 1 1 6
52 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 4 1 1 0 6
53 บ้านแม่สวรรค์น้อย 4 1 0 0 5
54 บ้านแม่หาด 4 0 1 1 5
55 บ้านกองแปใต้ 4 0 1 0 5
56 บ้านสันติสุข 4 0 0 0 4
57 บ้านป่าแก่ 4 0 0 0 4
58 บ้านขุนแม่ลา 3 4 1 0 8
59 บ้านห้วยเดื่อ 3 3 1 0 7
60 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 3 3 0 0 6
61 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 3 2 3 0 8
62 บ้านแม่อุมป๊อก 3 2 1 0 6
63 บ้านแม่นาจางเหนือ 3 2 0 1 5
64 บ้านแม่กองคา 3 2 0 0 5
65 บ้านแม่ก๋อน 3 2 0 0 5
66 บ้านห้วยม่วง 3 2 0 0 5
67 บ้านแม่อุมลอง 3 2 0 0 5
68 บ้านห้วยปลากั้ง 3 1 2 1 6
69 บ้านกอมูเดอ 3 1 0 0 4
70 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 3 0 2 0 5
71 บ้านห้วยมะกอก 3 0 1 0 4
72 บ้านแม่อุมพาย 3 0 0 0 3
73 บ้านแม่ฮุ 3 0 0 0 3
74 บ้านสบเมย 2 6 3 0 11
75 บ้านอุมดาเหนือ 2 6 0 2 8
76 อนุบาลแม่ลาน้อย 2 5 3 1 10
77 บ้านต้นงิ้ว 2 4 1 1 7
78 บ้านแม่สุ 2 4 1 0 7
79 บ้านแม่สวรรค์หลวง 2 3 2 3 7
80 บ้านแม่ต้อบเหนือ 2 3 2 1 7
81 บ้านแม่แพ 2 3 0 1 5
82 บ้านแม่หลุย 2 3 0 0 5
83 บ้านแม่นาจาง 2 2 2 0 6
84 บ้านแม่สะแมง 2 2 1 0 5
85 บ้านกลอเซโล 2 2 0 1 4
86 บ้านคะปวง 2 2 0 0 4
87 บ้านฟักทอง 2 1 4 0 7
88 บ้านเสาหิน 2 1 2 0 5
89 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 2 1 2 0 5
90 บ้านทุ่งแพม 2 1 1 1 4
91 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 2 1 1 1 4
92 บ้านห้วยไก่ป่า 2 1 0 1 3
93 บ้านห้วยน้ำใส 2 1 0 0 3
94 บ้านดอยงาม 2 1 0 0 3
95 บ้านศรีมูลเมือง 2 1 0 0 3
96 บ้านแม่ลาผาไหว 2 0 1 0 3
97 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 2 0 1 0 3
98 บ้านแม่สามแลบ 2 0 1 0 3
99 บ้านห้วยไม้ซาง 2 0 0 2 2
100 บ้านหัวแม่โถ 2 0 0 0 2
101 บ้านห้วยกองก้าด 2 0 0 0 2
102 บ้านแม่หาร 2 0 0 0 2
103 บ้านแม่โถใต้ 2 0 0 0 2
104 บ้านแม่ละ 1 5 1 1 7
105 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1 4 8 2 13
106 บ้านแม่ลาย 1 3 2 1 6
107 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 1 3 1 2 5
108 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 3 1 1 5
109 บ้านสาม 1 3 0 0 4
110 บ้านสบหาร 1 2 1 0 4
111 บ้านแม่และ 1 2 1 0 4
112 บ้านแม่กองแป 1 2 0 0 3
113 บ้านหัวลา 1 2 0 0 3
114 บ้านห้วยกระต่าย 1 1 1 0 3
115 บ้านทีฮือลือ 1 1 1 0 3
116 บ้านกะริคี 1 1 1 0 3
117 บ้านดงใหม่ 1 1 1 0 3
118 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 1 0 2 2
119 บ้านห้วยกองมูล 1 1 0 1 2
120 บ้านกอกหลวง 1 1 0 1 2
121 บ้านห้วยกองเป๊าะ 1 1 0 0 2
122 บ้านปู่แก้ว 1 1 0 0 2
123 บ้านดงกู่ 1 1 0 0 2
124 บ้านเวฬุวัน 1 1 0 0 2
125 บ้านแม่อมลาน 1 1 0 0 2
126 บ้านดูลาเปอร 1 0 2 0 3
127 บ้านป่าหมากวิทยา 1 0 2 0 3
128 บ้านแม่ทะลุ 1 0 1 1 2
129 บ้านห้วยหมากหนุน 1 0 1 1 2
130 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1 0 1 0 2
131 บ้านแม่สะกั๊วะ 1 0 1 0 2
132 บ้านอุมดาใต้ 1 0 0 1 1
133 บ้านห้วยห้อม 1 0 0 0 1
134 สังวาลย์วิทยา 1 0 0 0 1
135 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 1 0 0 0 1
136 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 1 0 0 0 1
137 บ้านสุดห้วยนา 1 0 0 0 1
138 บ้านแม่แพหลวง 1 0 0 0 1
139 ราชประชานุเคราะห์ 21 1 0 0 0 1
140 บ้านแม่แพน้อย 0 5 0 1 5
141 บ้านป่าโปง 0 4 1 0 5
142 บ้านหนองม่วน 0 3 3 0 6
143 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 2 0 0 2
144 บ้านแม่กะไน 0 1 2 1 3
145 บ้านแม่ลามา 0 1 1 0 2
146 บ้านแม่สะปึ๋ง 0 1 1 0 2
147 บ้านทิยาเพอ 0 1 1 0 2
148 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 1 0 0 1
149 บ้านแม่สะเรียง 0 1 0 0 1
150 บ้านบุญเลอ 0 1 0 0 1
151 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 1 0 0 1
152 บ้านแม่ออก 0 1 0 0 1
153 บ้านแม่แคะ 0 1 0 0 1
154 บ้านช่างหม้อ 0 0 1 0 1
155 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 1 0 1
156 บ้านห้วยปางผาง 0 0 1 0 1
157 บ้านแม่จอ 0 0 1 0 1
158 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 1 0 1
159 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 1 0 1
160 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 2 0
161 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 1 0
162 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 1 0
163 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 0
164 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0
รวม 640 370 220 110 1,340