สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 12 9 5 26 31 10 7 1 48
2 บ้านห้วยสิงห์ 12 3 2 17 16 3 2 1 21
3 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 9 6 5 20 21 3 2 0 26
4 บ้านซิวาเดอ 6 4 0 10 22 4 2 4 28
5 ชุมชนแม่ลาศึกษา 6 2 0 8 10 3 4 0 17
6 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 5 4 0 9 10 3 4 2 17
7 บ้านไร่วิทยา 5 2 4 11 9 4 1 0 14
8 บ้านอมพาย 5 1 2 8 10 3 2 1 15
9 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 5 1 1 7 10 1 0 0 11
10 บ้านละอูบ 4 3 6 13 13 9 8 2 30
11 บ้านแม่สวด 4 3 3 10 12 15 7 4 34
12 ไท่จง 4 3 3 10 11 1 1 0 13
13 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 4 3 2 9 10 5 5 0 20
14 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 4 3 0 7 11 9 9 7 29
15 บ้านห้วยแห้ง 4 2 3 9 11 0 1 0 12
16 บ้านแพะพิทยา 3 7 5 15 13 8 4 2 25
17 บ้านห้วยโผ 3 3 2 8 6 3 2 1 11
18 บ้านเลโคะ 3 1 3 7 15 6 2 0 23
19 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 3 1 2 6 10 2 1 2 13
20 ล่องแพวิทยา 3 1 2 6 8 1 0 0 9
21 บ้านแม่กองคา 3 0 2 5 3 2 0 0 5
22 บ้านแม่ก๋อน 3 0 0 3 3 2 0 0 5
23 บ้านแม่แลบ 2 7 0 9 12 6 1 3 19
24 บ้านกองก๋อย 2 3 2 7 8 5 3 2 16
25 บ้านแม่ขีด 2 3 1 6 9 4 2 0 15
26 บ้านโพซอ 2 3 0 5 8 6 8 0 22
27 บ้านแม่จ๊าง 2 2 2 6 11 5 1 1 17
28 ดอนชัยวิทยา 2 2 1 5 12 1 2 0 15
29 ชุมชนบ้านผาผ่า 2 2 1 5 7 8 3 0 18
30 บ้านห้วยทราย 2 2 1 5 5 3 1 0 9
31 บ้านท่าสองแคว 2 1 3 6 7 8 2 1 17
32 บ้านห้วยผึ้ง 2 1 2 5 4 5 6 0 15
33 บ้านแม่เงา 2 1 0 3 5 3 1 2 9
34 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 2 0 2 4 7 0 1 3 8
35 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 2 0 2 4 3 0 2 0 5
36 บ้านผาเยอ 2 0 1 3 7 7 2 1 16
37 บ้านขุนแม่ลา 2 0 1 3 3 4 1 0 8
38 บ้านห้วยไม้ซาง 2 0 0 2 2 0 0 2 2
39 บ้านแม่โถ 1 4 5 10 14 5 5 5 24
40 บ้านห้วยห้า 1 3 0 4 7 9 3 2 19
41 บ้านนาดอย 1 2 1 4 7 1 0 1 8
42 บ้านท่าตาฝั่ง 1 1 2 4 7 2 2 1 11
43 บ้านแม่สวรรค์น้อย 1 1 2 4 4 1 0 0 5
44 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1 1 1 3 4 1 1 0 6
45 บ้านแม่เตี๋ย 1 1 0 2 4 1 2 1 7
46 บ้านแม่หาด 1 1 0 2 4 0 1 1 5
47 บ้านแม่นาจางเหนือ 1 1 0 2 3 2 0 1 5
48 บ้านแม่ตอละ 1 0 4 5 6 2 1 0 9
49 บ้านท่าผาปุ้ม 1 0 3 4 7 6 2 1 15
50 บ้านห้วยเดื่อ 1 0 2 3 3 3 1 0 7
51 บ้านสบเมย 1 0 2 3 2 6 3 0 11
52 บ้านแม่หลุย 1 0 2 3 2 3 0 0 5
53 บ้านห้วยม่วง 1 0 1 2 3 2 0 0 5
54 บ้านห้วยไก่ป่า 1 0 1 2 2 1 0 1 3
55 บ้านป่าหมาก 1 0 0 1 5 4 1 1 10
56 บ้านกองแปใต้ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
57 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1 0 0 1 3 3 0 0 6
58 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 0 0 1 3 2 3 0 8
59 บ้านห้วยปลากั้ง 1 0 0 1 3 1 2 1 6
60 บ้านอุมดาเหนือ 1 0 0 1 2 6 0 2 8
61 บ้านกลอเซโล 1 0 0 1 2 2 0 1 4
62 บ้านสาม 1 0 0 1 1 3 0 0 4
63 บ้านห้วยกระต่าย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
64 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
65 บ้านดูลาเปอร 1 0 0 1 1 0 2 0 3
66 บ้านแม่ทะลุ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
67 บ้านห้วยห้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 สังวาลย์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านแม่ออกเหนือ 0 3 2 5 11 4 3 0 18
70 บ้านส้มป่อย 0 3 2 5 6 5 4 3 15
71 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 0 3 1 4 1 4 8 2 13
72 บ้านแม่ปาง 0 2 1 3 4 2 1 2 7
73 บ้านห้วยน้ำใส 0 2 1 3 2 1 0 0 3
74 บ้านสันติสุข 0 2 0 2 4 0 0 0 4
75 บ้านแม่อุมพาย 0 2 0 2 3 0 0 0 3
76 บ้านแม่ฮุ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
77 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 0 1 4 5 6 7 6 7 19
78 อนุบาลแม่ลาน้อย 0 1 2 3 2 5 3 1 10
79 บ้านแม่อุมลอง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
80 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 1 1 2 2 3 2 1 7
81 บ้านทุ่งแพม 0 1 1 2 2 1 1 1 4
82 บ้านหัวแม่โถ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
83 รัตนประทีปวิทยา 0 1 0 1 5 1 0 0 6
84 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 1 0 1 5 0 0 1 5
85 บ้านห้วยกุ้ง 0 1 0 1 4 9 5 2 18
86 บ้านป่าแก่ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
87 บ้านห้วยมะกอก 0 1 0 1 3 0 1 0 4
88 บ้านแม่แพ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
89 บ้านคะปวง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
90 บ้านฟักทอง 0 1 0 1 2 1 4 0 7
91 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
92 บ้านดอยงาม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
93 บ้านแม่ลาผาไหว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
94 บ้านแม่ลาย 0 1 0 1 1 3 2 1 6
95 บ้านห้วยกองมูล 0 1 0 1 1 1 0 1 2
96 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
97 บ้านปู่แก้ว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
98 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
99 บ้านอุมดาใต้ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
100 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านแม่ลามา 0 1 0 1 0 1 1 0 2
102 บ้านห้วยวอก 0 0 4 4 5 6 3 4 14
103 บ้านสบหาร 0 0 3 3 1 2 1 0 4
104 บ้านผาแดงหลวง 0 0 2 2 4 4 0 0 8
105 บ้านแม่นาจาง 0 0 2 2 2 2 2 0 6
106 บ้านกอมูเดอ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
107 บ้านเสาหิน 0 0 1 1 2 1 2 0 5
108 บ้านแม่กองแป 0 0 1 1 1 2 0 0 3
109 บ้านกอกหลวง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
110 บ้านแม่แพน้อย 0 0 1 1 0 5 0 1 5
111 บ้านแม่สะปึ๋ง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
112 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
113 บ้านแม่สะเรียง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
114 บ้านทะโลงเหนือ 0 0 0 0 4 1 1 1 6
115 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 0 0 3 2 1 0 6
116 บ้านต้นงิ้ว 0 0 0 0 2 4 1 1 7
117 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
118 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 0 0 2 3 2 3 7
119 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
120 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
121 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
123 บ้านแม่สามแลบ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
124 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านแม่หาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านแม่โถใต้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 1 5 1 1 7
128 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 2 5
129 บ้านแม่ต้อบใต้ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
130 บ้านแม่และ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
131 บ้านหัวลา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
132 บ้านทีฮือลือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 บ้านกะริคี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
134 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
139 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
140 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านแม่แพหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 ราชประชานุเคราะห์ 21 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านป่าโปง 0 0 0 0 0 4 1 0 5
146 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0 0 3 3 0 6
147 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
148 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
149 บ้านทิยาเพอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านบุญเลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านแม่ออก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านแม่แคะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านช่างหม้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 148 133 453 640 370 220 110 1,230