สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 17 11 7 35 39 13 7 1 59
2 บ้านห้วยสิงห์ 12 3 2 17 16 3 2 1 21
3 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 9 7 5 21 22 3 2 0 27
4 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 9 2 2 13 14 4 0 0 18
5 บ้านซิวาเดอ 7 4 1 12 24 4 2 4 30
6 บ้านแม่สวด 6 4 4 14 16 17 9 4 42
7 ชุมชนแม่ลาศึกษา 6 2 0 8 10 3 4 0 17
8 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 5 4 0 9 10 3 4 2 17
9 บ้านไร่วิทยา 5 2 4 11 9 4 1 0 14
10 บ้านอมพาย 5 2 2 9 11 3 2 1 16
11 บ้านละอูบ 4 3 7 14 13 10 8 2 31
12 ไท่จง 4 3 3 10 11 1 1 0 13
13 ชุมชนบ้านผาผ่า 4 3 2 9 12 8 3 0 23
14 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 4 3 2 9 10 5 5 0 20
15 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 4 3 1 8 11 10 9 7 30
16 บ้านห้วยแห้ง 4 2 3 9 11 0 1 0 12
17 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 4 0 2 6 10 1 2 3 13
18 บ้านกลอเซโล 4 0 0 4 5 3 0 1 8
19 บ้านแพะพิทยา 3 7 5 15 13 8 4 2 25
20 บ้านห้วยโผ 3 3 2 8 6 3 2 1 11
21 บ้านแม่จ๊าง 3 2 2 7 12 5 1 1 18
22 บ้านเลโคะ 3 1 3 7 15 6 2 0 23
23 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 3 1 2 6 10 2 1 2 13
24 ล่องแพวิทยา 3 1 2 6 8 1 0 0 9
25 บ้านอุมดาเหนือ 3 1 1 5 6 6 0 2 12
26 บ้านแม่กองคา 3 0 2 5 3 2 0 0 5
27 บ้านแม่ก๋อน 3 0 0 3 4 2 2 0 8
28 บ้านแม่แลบ 2 7 0 9 12 6 1 3 19
29 บ้านกองก๋อย 2 3 2 7 9 6 3 2 18
30 บ้านแม่ขีด 2 3 1 6 9 4 2 0 15
31 บ้านโพซอ 2 3 0 5 9 6 8 0 23
32 บ้านท่าสองแคว 2 2 3 7 7 8 3 1 18
33 ดอนชัยวิทยา 2 2 1 5 12 1 2 0 15
34 บ้านห้วยทราย 2 2 1 5 5 3 1 0 9
35 บ้านสบเมย 2 1 2 5 4 7 3 0 14
36 บ้านห้วยผึ้ง 2 1 2 5 4 5 7 0 16
37 บ้านป่าหมาก 2 1 0 3 7 4 1 1 12
38 บ้านแม่เงา 2 1 0 3 5 4 2 2 11
39 ราชประชานุเคราะห์ 21 2 1 0 3 5 2 1 0 8
40 บ้านแม่ทะลุ 2 1 0 3 3 0 1 1 4
41 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 2 0 2 4 3 0 2 0 5
42 บ้านผาเยอ 2 0 1 3 7 7 2 1 16
43 บ้านขุนแม่ลา 2 0 1 3 3 5 1 0 9
44 บ้านกองแปใต้ 2 0 0 2 5 0 1 0 6
45 บ้านห้วยไม้ซาง 2 0 0 2 2 0 0 2 2
46 บ้านแม่โถ 1 4 5 10 14 5 5 5 24
47 บ้านนาดอย 1 3 1 5 8 1 0 1 9
48 บ้านห้วยห้า 1 3 0 4 7 9 3 2 19
49 บ้านแม่ต้อบเหนือ 1 2 1 4 4 4 2 1 10
50 บ้านท่าตาฝั่ง 1 1 2 4 7 2 2 1 11
51 บ้านแม่สวรรค์น้อย 1 1 2 4 4 1 0 0 5
52 บ้านแม่นาจาง 1 1 2 4 3 3 2 0 8
53 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1 1 1 3 4 1 1 0 6
54 บ้านแม่เตี๋ย 1 1 0 2 4 1 2 1 7
55 บ้านแม่หาด 1 1 0 2 4 0 1 1 5
56 บ้านแม่นาจางเหนือ 1 1 0 2 3 2 0 1 5
57 บ้านดอยงาม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
58 บ้านแม่แพหลวง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
59 บ้านแม่ตอละ 1 0 4 5 6 2 1 0 9
60 บ้านท่าผาปุ้ม 1 0 3 4 7 6 2 1 15
61 บ้านห้วยเดื่อ 1 0 3 4 4 3 1 0 8
62 บ้านแม่หลุย 1 0 2 3 2 3 0 0 5
63 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 0 1 2 3 3 3 0 9
64 บ้านห้วยม่วง 1 0 1 2 3 2 0 0 5
65 บ้านห้วยไก่ป่า 1 0 1 2 2 1 0 1 3
66 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1 0 0 1 4 3 0 0 7
67 บ้านห้วยปลากั้ง 1 0 0 1 3 1 2 1 6
68 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 0 0 1 2 4 2 1 8
69 บ้านสาม 1 0 0 1 1 3 0 0 4
70 บ้านห้วยกระต่าย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
71 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
72 บ้านดูลาเปอร 1 0 0 1 1 0 2 0 3
73 บ้านห้วยห้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 สังวาลย์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านแม่ออกเหนือ 0 4 2 6 12 4 3 0 19
76 บ้านส้มป่อย 0 3 2 5 6 5 4 3 15
77 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 0 3 1 4 1 6 8 2 15
78 บ้านแม่ปาง 0 2 1 3 4 2 1 2 7
79 บ้านห้วยน้ำใส 0 2 1 3 2 1 0 0 3
80 บ้านสันติสุข 0 2 0 2 4 0 0 0 4
81 บ้านแม่แพ 0 2 0 2 3 3 0 1 6
82 บ้านแม่อุมพาย 0 2 0 2 3 0 0 0 3
83 บ้านแม่ฮุ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
84 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 0 1 4 5 6 7 6 7 19
85 อนุบาลแม่ลาน้อย 0 1 3 4 3 5 4 1 12
86 บ้านแม่อุมลอง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
87 บ้านทุ่งแพม 0 1 1 2 2 1 1 1 4
88 บ้านกอกหลวง 0 1 1 2 2 1 0 1 3
89 บ้านหัวแม่โถ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 รัตนประทีปวิทยา 0 1 0 1 5 1 0 0 6
91 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 1 0 1 5 0 0 1 5
92 บ้านห้วยกุ้ง 0 1 0 1 4 9 5 2 18
93 บ้านป่าแก่ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
94 บ้านห้วยมะกอก 0 1 0 1 3 0 1 0 4
95 บ้านคะปวง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
96 บ้านฟักทอง 0 1 0 1 2 1 4 0 7
97 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
98 บ้านแม่ลาผาไหว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
99 บ้านแม่ลาย 0 1 0 1 1 3 2 1 6
100 บ้านอุมดาใต้ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
101 บ้านห้วยกองมูล 0 1 0 1 1 1 0 1 2
102 บ้านบุญเลอ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
103 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 บ้านปู่แก้ว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
105 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
106 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านแม่ลามา 0 1 0 1 0 1 1 0 2
108 บ้านห้วยวอก 0 0 4 4 5 6 3 4 14
109 บ้านสบหาร 0 0 3 3 1 2 1 0 4
110 บ้านผาแดงหลวง 0 0 2 2 4 4 0 0 8
111 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 1 1 4 3 1 0 8
112 บ้านต้นงิ้ว 0 0 1 1 3 4 1 1 8
113 บ้านกอมูเดอ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
114 บ้านเสาหิน 0 0 1 1 2 1 2 0 5
115 บ้านแม่กองแป 0 0 1 1 1 2 0 0 3
116 บ้านแม่แพน้อย 0 0 1 1 0 5 0 1 5
117 บ้านแม่สะปึ๋ง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
118 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
119 บ้านแม่สะเรียง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
120 บ้านทะโลงเหนือ 0 0 0 0 4 1 1 1 6
121 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
122 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 0 0 2 3 2 3 7
123 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
124 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
125 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 บ้านแม่หาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
128 บ้านแม่สามแลบ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
129 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 บ้านแม่โถใต้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 1 5 1 1 7
132 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 1 3 1 2 5
133 บ้านหัวลา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
134 บ้านแม่และ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
135 บ้านทีฮือลือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
136 บ้านกะริคี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
143 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
144 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
146 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านป่าโปง 0 0 0 0 0 4 1 0 5
148 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0 0 3 3 0 6
149 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
150 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
151 บ้านทิยาเพอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 บ้านแม่ออก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านแม่แคะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านช่างหม้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 205 169 147 521 708 397 234 110 1,339