สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 17 11 7 35
2 บ้านห้วยสิงห์ 12 3 2 17
3 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 9 7 5 21
4 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 9 2 2 13
5 บ้านซิวาเดอ 7 4 1 12
6 บ้านแม่สวด 6 4 4 14
7 ชุมชนแม่ลาศึกษา 6 2 0 8
8 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 5 4 0 9
9 บ้านไร่วิทยา 5 2 4 11
10 บ้านอมพาย 5 2 2 9
11 บ้านละอูบ 4 3 7 14
12 ไท่จง 4 3 3 10
13 ชุมชนบ้านผาผ่า 4 3 2 9
14 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 4 3 2 9
15 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 4 3 1 8
16 บ้านห้วยแห้ง 4 2 3 9
17 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 4 0 2 6
18 บ้านกลอเซโล 4 0 0 4
19 บ้านแพะพิทยา 3 7 5 15
20 บ้านห้วยโผ 3 3 2 8
21 บ้านแม่จ๊าง 3 2 2 7
22 บ้านเลโคะ 3 1 3 7
23 ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 3 1 2 6
24 ล่องแพวิทยา 3 1 2 6
25 บ้านอุมดาเหนือ 3 1 1 5
26 บ้านแม่กองคา 3 0 2 5
27 บ้านแม่ก๋อน 3 0 0 3
28 บ้านแม่แลบ 2 7 0 9
29 บ้านกองก๋อย 2 3 2 7
30 บ้านแม่ขีด 2 3 1 6
31 บ้านโพซอ 2 3 0 5
32 บ้านท่าสองแคว 2 2 3 7
33 ดอนชัยวิทยา 2 2 1 5
34 บ้านห้วยทราย 2 2 1 5
35 บ้านสบเมย 2 1 2 5
36 บ้านห้วยผึ้ง 2 1 2 5
37 บ้านป่าหมาก 2 1 0 3
38 บ้านแม่เงา 2 1 0 3
39 ราชประชานุเคราะห์ 21 2 1 0 3
40 บ้านแม่ทะลุ 2 1 0 3
41 อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 2 0 2 4
42 บ้านผาเยอ 2 0 1 3
43 บ้านขุนแม่ลา 2 0 1 3
44 บ้านกองแปใต้ 2 0 0 2
45 บ้านห้วยไม้ซาง 2 0 0 2
46 บ้านแม่โถ 1 4 5 10
47 บ้านนาดอย 1 3 1 5
48 บ้านห้วยห้า 1 3 0 4
49 บ้านแม่ต้อบเหนือ 1 2 1 4
50 บ้านท่าตาฝั่ง 1 1 2 4
51 บ้านแม่สวรรค์น้อย 1 1 2 4
52 บ้านแม่นาจาง 1 1 2 4
53 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1 1 1 3
54 บ้านแม่เตี๋ย 1 1 0 2
55 บ้านแม่หาด 1 1 0 2
56 บ้านแม่นาจางเหนือ 1 1 0 2
57 บ้านดอยงาม 1 1 0 2
58 บ้านแม่แพหลวง 1 1 0 2
59 บ้านแม่ตอละ 1 0 4 5
60 บ้านท่าผาปุ้ม 1 0 3 4
61 บ้านห้วยเดื่อ 1 0 3 4
62 บ้านแม่หลุย 1 0 2 3
63 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 0 1 2
64 บ้านห้วยม่วง 1 0 1 2
65 บ้านห้วยไก่ป่า 1 0 1 2
66 บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1 0 0 1
67 บ้านห้วยปลากั้ง 1 0 0 1
68 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 0 0 1
69 บ้านสาม 1 0 0 1
70 บ้านห้วยกระต่าย 1 0 0 1
71 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1 0 0 1
72 บ้านดูลาเปอร 1 0 0 1
73 บ้านห้วยห้อม 1 0 0 1
74 สังวาลย์วิทยา 1 0 0 1
75 บ้านแม่ออกเหนือ 0 4 2 6
76 บ้านส้มป่อย 0 3 2 5
77 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 0 3 1 4
78 บ้านแม่ปาง 0 2 1 3
79 บ้านห้วยน้ำใส 0 2 1 3
80 บ้านสันติสุข 0 2 0 2
81 บ้านแม่แพ 0 2 0 2
82 บ้านแม่อุมพาย 0 2 0 2
83 บ้านแม่ฮุ 0 2 0 2
84 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 0 1 4 5
85 อนุบาลแม่ลาน้อย 0 1 3 4
86 บ้านแม่อุมลอง 0 1 1 2
87 บ้านทุ่งแพม 0 1 1 2
88 บ้านกอกหลวง 0 1 1 2
89 บ้านหัวแม่โถ 0 1 1 2
90 รัตนประทีปวิทยา 0 1 0 1
91 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 1 0 1
92 บ้านห้วยกุ้ง 0 1 0 1
93 บ้านป่าแก่ 0 1 0 1
94 บ้านห้วยมะกอก 0 1 0 1
95 บ้านคะปวง 0 1 0 1
96 บ้านฟักทอง 0 1 0 1
97 ทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 0 1 0 1
98 บ้านแม่ลาผาไหว 0 1 0 1
99 บ้านแม่ลาย 0 1 0 1
100 บ้านอุมดาใต้ 0 1 0 1
101 บ้านห้วยกองมูล 0 1 0 1
102 บ้านบุญเลอ 0 1 0 1
103 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 1 0 1
104 บ้านปู่แก้ว 0 1 0 1
105 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 1 0 1
106 บ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 1 0 1
107 บ้านแม่ลามา 0 1 0 1
108 บ้านห้วยวอก 0 0 4 4
109 บ้านสบหาร 0 0 3 3
110 บ้านผาแดงหลวง 0 0 2 2
111 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 1 1
112 บ้านต้นงิ้ว 0 0 1 1
113 บ้านกอมูเดอ 0 0 1 1
114 บ้านเสาหิน 0 0 1 1
115 บ้านแม่กองแป 0 0 1 1
116 บ้านแม่แพน้อย 0 0 1 1
117 บ้านแม่สะปึ๋ง 0 0 1 1
118 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 1 1
119 บ้านแม่สะเรียง 0 0 1 1
120 บ้านทะโลงเหนือ 0 0 0 0
121 บ้านแม่สุ 0 0 0 0
122 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 0 0 0
123 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 0
124 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 0 0 0
125 บ้านศรีมูลเมือง 0 0 0 0
126 บ้านแม่หาร 0 0 0 0
127 บ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 0 0 0 0
128 บ้านแม่สามแลบ 0 0 0 0
129 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0
130 บ้านแม่โถใต้ 0 0 0 0
131 บ้านแม่ละ 0 0 0 0
132 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0
133 บ้านหัวลา 0 0 0 0
134 บ้านแม่และ 0 0 0 0
135 บ้านทีฮือลือ 0 0 0 0
136 บ้านกะริคี 0 0 0 0
137 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0
138 บ้านดงกู่ 0 0 0 0
139 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 0 0 0 0
140 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0
141 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0
142 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0
143 บ้านห้วยหมากหนุน 0 0 0 0
144 ป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 0 0 0 0
145 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0
146 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0
147 บ้านป่าโปง 0 0 0 0
148 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0
149 บ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0 0
150 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0
151 บ้านทิยาเพอ 0 0 0 0
152 บ้านแม่ออก 0 0 0 0
153 บ้านแม่แคะ 0 0 0 0
154 บ้านช่างหม้อ 0 0 0 0
155 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0
156 บ้านห้วยปางผาง 0 0 0 0
157 บ้านแม่จอ 0 0 0 0
158 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 0 0 0 0
159 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0
160 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0
161 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0
162 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0
163 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0
164 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0
รวม 205 169 147 521

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]