สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 0 0 0
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 0 0 0
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 0 0 0
4 006 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 0 0 0
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 0 0 0
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 0 0
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 0 0 0
8 010 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0
9 013 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0
10 025 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0
11 024 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0
12 068 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 0 0 0
13 070 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 0 0 0
14 029 โรงเรียนบ้านคลองตางาว 0 0 0
15 030 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 0 0 0
16 035 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 0 0 0
17 036 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 0 0 0
18 037 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0
19 034 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 0 0 0
20 038 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 0 0 0
21 039 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 0 0 0
22 044 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 0 0 0
23 045 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น ทศอุปถัมภ์ 0 0 0
24 046 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 0 0 0
25 047 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 0 0 0
26 049 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 0 0 0
27 051 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 0 0 0
28 053 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 0 0
29 054 โรงเรียนบ้านวังบงค์ 0 0 0
30 055 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 0 0 0
31 052 โรงเรียนบ้านวังแดง 0 0 0
32 056 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 0 0 0
33 057 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 0 0 0
34 059 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0
35 060 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 0 0 0
36 061 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
37 063 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
38 058 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
39 062 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 0 0 0
40 064 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 0 0 0
41 026 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 0 0 0
42 027 โรงเรียนบ้านเขาพระ 0 0 0
43 028 โรงเรียนบ้านเขาโล้น 0 0 0
44 041 โรงเรียนบ้านเนินทราย 0 0 0
45 043 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 0 0 0
46 040 โรงเรียนบ้านเนินแค 0 0 0
47 042 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 0 0 0
48 066 โรงเรียนบ้านแหลมรัง ราษฎร์บำรุง 0 0 0
49 048 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 0 0 0
50 067 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 0 0 0
51 031 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 0 0 0
52 032 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0
53 033 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 0 0 0
54 073 โรงเรียนวังก้านเหลือง 0 0 0
55 075 โรงเรียนวัดขวาง 0 0 0
56 079 โรงเรียนวัดคงคาราม 0 0 0
57 080 โรงเรียนวัดคลองข่อย 0 0 0
58 082 โรงเรียนวัดคลองคูณ 0 0 0
59 083 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 0 0 0
60 084 โรงเรียนวัดชัยศรี 0 0 0
61 087 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 0 0 0
62 088 โรงเรียนวัดทับทิม 0 0 0
63 089 โรงเรียนวัดทับปรู 0 0 0
64 090 โรงเรียนวัดทับหมัน 0 0 0
65 091 โรงเรียนวัดท่าปอ 0 0 0
66 092 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 0 0 0
67 094 โรงเรียนวัดบางเบน 0 0 0
68 108 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 0 0 0
69 095 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 0 0 0
70 096 โรงเรียนวัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 0 0 0
71 097 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 0 0 0
72 098 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 0 0 0
73 099 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 0 0 0
74 100 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 0 0 0
75 102 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 0 0 0
76 101 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 0 0 0
77 103 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 0 0 0
78 104 โรงเรียนวัดบ้านบึงลี 0 0 0
79 105 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 0 0 0
80 106 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 0 0 0
81 107 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 0 0 0
82 110 โรงเรียนวัดป่าเรไร 0 0 0
83 109 โรงเรียนวัดป่าแดง 0 0 0
84 111 โรงเรียนวัดพร้าว 0 0 0
85 115 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 0 0 0
86 116 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 0 0 0
87 118 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 0 0 0
88 117 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 0 0 0
89 119 โรงเรียนวัดวังกระชัน 0 0 0
90 123 โรงเรียนวัดวังตะกู 0 0 0
91 125 โรงเรียนวัดวังสำโรง 0 0 0
92 126 โรงเรียนวัดวังหว้า 0 0 0
93 127 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 0 0 0
94 128 โรงเรียนวัดวังหินแรง 0 0 0
95 124 โรงเรียนวัดวังเรือน 0 0 0
96 122 โรงเรียนวัดวังแดง 0 0 0
97 120 โรงเรียนวัดวังไคร้ 0 0 0
98 129 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 0 0 0
99 130 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 0 0 0
100 131 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 0 0 0
101 132 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 0 0 0
102 134 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 0 0 0
103 135 โรงเรียนวัดหนองง้าว 0 0 0
104 136 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 0 0 0
105 137 โรงเรียนวัดหนองสนวน 0 0 0
106 138 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 0 0 0
107 139 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 0 0 0
108 076 โรงเรียนวัดเขาทราย 0 0 0
109 077 โรงเรียนวัดเขารวก 0 0 0
110 078 โรงเรียนวัดเขาส้าน 0 0 0
111 112 โรงเรียนวัดโพทะเล 0 0 0
112 114 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 0 0 0
113 142 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 0 0 0
114 143 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 0 0 0
115 144 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 0 0 0
116 086 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 0 0 0
117 145 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
118 146 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 0 0 0
119 148 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 0 0 0
120 149 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 0 0 0
121 159 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) 0 0 0
122 152 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 0 0 0
123 153 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 0 0 0
124 154 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 0 0 0
125 155 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 0 0 0
126 158 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 0 0 0
127 156 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 0 0 0
128 001 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 0
129 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 0 0 0
130 002 โรงเรียนจันทวิทยา 0 0 0
131 011 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 0 0 0
132 023 โรงเรียนนรบุตรศึกษา 0 0 0
133 069 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 0 0
134 072 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 0 0 0
135 161 โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 0 0 0
136 147 โรงเรียนสิริวัฒนา 0 0 0
137 150 โรงเรียนหัวเฉียว 0 0 0
138 157 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 0 0 0
139 014 โรงเรียนเทพประทาน 0 0 0
140 071 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 0 0 0
141 012 โรงเรียนโถงจื้อ 0 0 0
142 015 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
143 016 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 0 0 0
144 017 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
145 018 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
146 019 โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 0 0 0
147 020 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 0 0 0
148 021 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทศพล พูลพุฒ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]