สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 27 52 41
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 7 15 10
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 6 16 10
4 006 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 23 45 30
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 5 20 10
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 7 13 9
7 162 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 23 50 31
8 010 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 19 32 28
9 013 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0
10 025 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 17 34 25
11 024 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 11 14 14
12 068 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 1 3 2
13 070 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 27 54 35
14 029 โรงเรียนบ้านคลองตางาว 0 0 0
15 030 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 4 17 9
16 035 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1 1 1
17 036 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 28 75 47
18 037 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 5 12 7
19 034 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 9 18 13
20 038 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 25 65 36
21 039 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 0 0 0
22 044 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 2 3 3
23 165 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 30 69 49
24 046 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 7 10 10
25 047 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 8 12 11
26 049 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 16 41 27
27 051 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 2 3 3
28 053 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 2 11 4
29 054 โรงเรียนบ้านวังบงค์ 0 0 0
30 055 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 4 7 7
31 052 โรงเรียนบ้านวังแดง 9 11 9
32 056 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 11 19 16
33 057 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 1 1 1
34 059 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0
35 060 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 6 11 11
36 061 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 7 7
37 063 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 1 1
38 058 โรงเรียนบ้านหนองแขม 16 34 24
39 062 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 4 11 8
40 064 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 6 6 6
41 026 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 6 8 8
42 027 โรงเรียนบ้านเขาพระ 8 12 12
43 028 โรงเรียนบ้านเขาโล้น 0 0 0
44 041 โรงเรียนบ้านเนินทราย 3 4 3
45 043 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 0 0 0
46 040 โรงเรียนบ้านเนินแค 1 1 1
47 042 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 1 3 2
48 166 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 12 34 20
49 048 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 38 82 50
50 067 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 16 34 25
51 031 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 9 19 15
52 032 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 8 19 11
53 033 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 20 47 25
54 073 โรงเรียนวังก้านเหลือง 44 87 68
55 075 โรงเรียนวัดขวาง 3 6 3
56 079 โรงเรียนวัดคงคาราม 7 8 7
57 080 โรงเรียนวัดคลองข่อย 2 6 4
58 082 โรงเรียนวัดคลองคูณ 11 11 11
59 083 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 0 0 0
60 084 โรงเรียนวัดชัยศรี 14 30 24
61 087 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 3 5 3
62 088 โรงเรียนวัดทับทิม 0 0 0
63 089 โรงเรียนวัดทับปรู 5 10 6
64 090 โรงเรียนวัดทับหมัน 17 32 23
65 091 โรงเรียนวัดท่าปอ 0 0 0
66 092 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 7 11 8
67 094 โรงเรียนวัดบางเบน 3 4 4
68 108 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 21 42 27
69 095 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 0 0 0
70 096 โรงเรียนวัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" 2 5 4
71 097 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 5 8 7
72 098 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 11 23 20
73 099 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 6 6 6
74 100 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 21 32 26
75 102 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 14 33 21
76 101 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 3 6 5
77 103 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 6 16 12
78 104 โรงเรียนวัดบ้านบึงลี 2 2 2
79 105 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 3 12 7
80 106 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 0 0 0
81 107 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 13 23 14
82 110 โรงเรียนวัดป่าเรไร 6 6 6
83 109 โรงเรียนวัดป่าแดง 15 32 24
84 111 โรงเรียนวัดพร้าว 21 40 31
85 115 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 9 16 13
86 116 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 6 8 6
87 118 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 5 11 8
88 117 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 7 10 9
89 119 โรงเรียนวัดวังกระชัน 6 12 8
90 123 โรงเรียนวัดวังตะกู 2 8 4
91 125 โรงเรียนวัดวังสำโรง 22 41 34
92 126 โรงเรียนวัดวังหว้า 16 29 23
93 127 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 4 9 7
94 128 โรงเรียนวัดวังหินแรง 0 0 0
95 124 โรงเรียนวัดวังเรือน 19 47 32
96 122 โรงเรียนวัดวังแดง 10 46 22
97 120 โรงเรียนวัดวังไคร้ 12 21 20
98 129 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 1 1 1
99 130 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 6 10 6
100 131 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 0 0 0
101 132 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 13 23 20
102 134 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 0 0 0
103 135 โรงเรียนวัดหนองง้าว 0 0 0
104 136 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 15 25 20
105 137 โรงเรียนวัดหนองสนวน 4 7 7
106 138 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 17 11
107 139 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 0 0 0
108 076 โรงเรียนวัดเขาทราย 17 34 26
109 077 โรงเรียนวัดเขารวก 15 41 21
110 078 โรงเรียนวัดเขาส้าน 0 0 0
111 112 โรงเรียนวัดโพทะเล 35 80 56
112 114 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 0 0 0
113 142 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 20 40 29
114 143 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 15 43 27
115 144 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 0 0 0
116 086 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 7 28 14
117 145 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 19 31 29
118 146 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 16 28 18
119 148 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 22 30 28
120 149 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 7 28 12
121 164 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 4 8 5
122 152 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 0 0 0
123 153 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 12 20 16
124 163 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 57 128 90
125 155 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 11 30 19
126 158 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 26 95 48
127 156 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 35 68 50
128 001 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 4 4 4
129 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 9 34 15
130 002 โรงเรียนจันทวิทยา 4 8 7
131 011 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 28 47 30
132 023 โรงเรียนนรบุตรศึกษา 0 0 0
133 069 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 10 3
134 072 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 0 0 0
135 161 โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 0 0 0
136 147 โรงเรียนสิริวัฒนา 3 6 3
137 150 โรงเรียนหัวเฉียว 9 15 13
138 157 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 0 0 0
139 014 โรงเรียนเทพประทาน 7 8 7
140 071 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 18 62 34
141 012 โรงเรียนโถงจื้อ 3 5 4
142 015 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
143 016 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 61 163 84
144 017 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
145 018 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
146 019 โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 6 10 7
147 020 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 0 0 0
148 021 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 6 14 11
รวม 1404 3011 2061
5072

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทศพล พูลพุฒ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]