เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษำร์อุทิศ" และโรงเรียนบางมูลนาก(ราษำร์อุทิศ)
ระหว่าง วันที่ 8,9,11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายประวิตร วิริยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางมณลักษณ์ ภักดีชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวสมปอง ม่วงกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางปองรัตน์ มณีสุขสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเชาว์ มัชฌิมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวประไพ โสแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางนันท์นภัส บุญจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางประเสริฐ สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายเชษฐ เทียมวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายแลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสุพีย์ บุญเสริม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายประเทือง เข็มเพชร หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางสิริเพ็ญ แพงศรี หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายทวี หาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกันฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายยงยุทธ สินสวาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายกฤษณ์ จันทมาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางสาวอัญชลี ศรเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายเชษฐ เทียมวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายทศพล พูลพุฒ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
34 นางสาวสรญา ซื่อสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก“ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
35 นางฐิตินันท์ สมบูรณ์สงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
36 นางสาวบุญญิศา อินอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
37 นางพรทิพา สังข์เมือง ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก“ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
38 นางปณิดา สมจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
39 นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
40 นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
41 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
42 นายประเทือง เข็มเพชร หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/เกียรติบัตร
43 นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
44 นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
45 นางมณลักษณ์ ภักดีชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
46 นางสาวสมปอง ม่วงกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
47 นางสาวสรญา ซื่อสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก“ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
48 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
49 นายยุพา เชื้อแฉ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
50 นางสมิตา ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
51 นางนภาพร เด็จใจ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
52 นางลัคณา ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
53 นายแสน ยาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
54 นางระวีวรรณ สุวรรณทอง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
55 นางเฉลียว ปิ่นสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
56 นางสุพัตรา วรเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
57 นางณิชกมล ขุนเพ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
58 นายสันติพงษ์ นิลสนธิ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
59 นางณฐิตา นันทะเสน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
60 นางณัฏฐ์ปภัส พรมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
61 นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
62 นายบรรพจน์ หงษ์ฤทัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
63 นายอนวัทย์ ฤกษนันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
64 นางธวัลรัตน์ ธรรมรังสรรค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
65 นางฉวีวรรณ์ โพธิ์พุก ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
66 นางรจนา ทรัพย์สม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
67 นางสาวสิริวิมล รอดส้ม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
68 นายวงศกร เปียศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
69 นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
70 นางสุพีย์ บุญเสริม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
71 นางจันทนา น้อยเอี่ยม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
72 นายวัชรศักดิ์ วุฒยากร ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
73 นางประภาภรณ์ สมิเปรม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
74 นางจิรภัทร์ หะทะยัง ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
75 นางวัชรีย์ ขาวหนู ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
76 นางวิสมล สรลักษณ์ลิขิต ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
77 นางมาลา อิทธิวันทยะกูล ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
78 นางปวีร์กัญญ์ เชื้อสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
79 นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
80 นางคัชรินทร์ มะโนสา ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
81 นายพิเชษฐ์ ศรีสนธิ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
82 นางนิตยา ด้วงมั่น ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
83 นางสาวจิดาภา เลือดทหาร ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
84 นางสาวเจนจิรา ปานแอ๊ต ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
85 นางสุรีย์พร พิพัฒน์บุณยารัตน์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
86 นางชัชรีย์ วุฒยากร ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
87 นางสาวลัดดาวัลย์ วุฑฒยากร ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
88 นางลภาฎา แพงกัน ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
89 นางสาวปัณณธร เกษี ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
90 นางสาวณัฐพร คำสม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
91 นางสาวสุธารัตน์ สังข์สุข ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
92 นายอมเรศ เจริญภาพ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
93 นายบัณฑิต อินทร์ใหญ่ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
94 นางสาวชลิตา จิอู๋ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
95 นางสาวรัตนา คุ้มทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
96 นางนงเยาว์ อินทฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
97 นางสาวกุลศิริ นิยมไทย ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
98 นายประดิษฐ์ เอมจั่น ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
99 นางวิไลพร ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
100 นางสาวนริศรา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
101 นางมานิจ สิงห์ลอ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
102 นายนิวัฒิ คงบุญวาส ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
103 นางภัทธิรา ยิ้มวาย ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
104 นางสาวอมราวดี พงษ์เจริญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
105 นางสาวทรงศิริ ผะดาวัน ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
106 นางสาวณัฐติยา คงทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
107 นางสาวศรัณยา ทองงามขำ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
108 นางพรทิพา สังข์เมือง ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
109 นายสุชาติ อุดมรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
110 นายนาวิน ภูศรี พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
111 นายองค์เอก ครุฑโท พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
112 นายเล็ก ลือวิชานา พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
113 นางสำเริง ทับแสง พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
114 นายพยงค์ คงคะชาติ ช่างไม้ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
115 นายสมศักดิ์ แย้มครวญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
116 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
117 นางสุพีย์ บุญเสริม ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
118 นายณัฐวุฒิ ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
119 นางนันทวดี ทสะสังคินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
120 นางบุษบงก์ บัวพิมพ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
121 นางสาวกฤตพร หงษ์อร่าม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
122 นางสาวสิยาภรณ์ เพชรหมู่ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
123 นางกัลยากร บุญตา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
124 นางธนุตรา พึ่งสลุด ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
125 นางสาวปริศนา ขาวสอาด ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
126 นางสาวสายรุ้ง เรืองจิตชัชวาลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
127 นางพรรณรัตน์ นันทฤชัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
128 นางธวัลรัตน์ อินทร์แป้น ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
129 นางสาวศรัณย์รัตน์ แคล้วโยธา ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
130 นางสาวสิริวิมล รอดส้ม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
131 นางสาวอาภาวรรณ จักร์เขื่อน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
132 นางสาววิภาดา จันทร์หอม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
133 นางสาวจันทนา บุญก่อน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
134 นางสาวนพรัตน์ เพ็ชรเภรี ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
135 นางสาวณัฐวรรณ พุ่มสาหร่าย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
136 นางสาวหทัยชนก ยอดอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
137 นางสาวประภาวัลย์ พันธ์เพ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
138 นางสาวสุภัค อินทรมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
139 นางสาวกัลยกร ระบายเพ็ชร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
140 นางสาวชุติมา รัตนาแพง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
141 นางสาวสุปรียา จุลพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
142 นางฐิตินันท์ สมบูรณ์สงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
143 นางสาวณัฐณิฌา ภู่กัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
144 นางวิมล หุ่นวัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
145 นางมัญชุสา อิ่มสิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
146 นางนภาพร เด็จใจ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
147 นางเพ็ญพิชชา ชินโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
148 นางฐิตาภรณ์ เสือโต ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
149 นางลัคณา ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
150 นางสมศรี นิลนาก ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
151 นางสาวเนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
152 นางพรรณรัตน์ นันทฤชัย ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
153 นางประนอม ภูศรี คนงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
154 นางพรรณี อุดมรักษ์ คนงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
155 นางบรรจง วิเชียรปูน คนงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
156 นางวิภาดา เนียมสุวรรณ คนงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
157 นางวันเพ็ญ เรืองเวชร์ คนงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
158 นางสุพัตรา โตมี คนงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
159 นางสาวจรุงกลิ่น แต้มทอง คนงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
160 นางชลธิชา วิเชียรปูน คนงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
161 นางสมจิตร ทองพานิช คนงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
162 นางนลินี อ่องเภา คนงาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
163 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
164 นางจงนภา เจริญภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
165 นางสมิตา ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
166 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
167 นางนงลักษณ์ ผลดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
168 นางสาวศรีประภา ฉิมพลีศิริ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
169 นายฉลวย ราชคฤห์ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
170 นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
171 นางสายพิณ ลีที ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
172 นายสมบูรณ์ อินทนิล ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
173 นางสาวบุญญิศา อินอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
174 นายพงษ์พันธ์ เมืองวัน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
175 นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
176 นางทิศานาถ ขุนนาถ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
177 นางสาววาริน โพพันธ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
178 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
179 นางจินตนา สุบินมารัตนชัย ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องคอมพิวเตอร์
180 นายทศพล พูลพุฒ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
181 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
182 นายประพันธ์ พานแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
183 นางพรทิพา สังข์เมือง ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก“ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
184 นางสาวรัตนา คุ้มทอง ครูธุรการ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
185 นางสาวจีระนันท์ กลิ่นถือศิล ครูธุรการ โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
186 นางสาวอนัญญา ยอดเพชร ครูธุรการ โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
187 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
188 นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
189 นายยงยุทธ สินสวาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
190 นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
191 นายจักรกฤช เชื้อโพล้ง ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
192 นายวัชรศักดิ์ วุฒยากร ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
193 นายประดิษฐ์ เอมจั่น ครู โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
194 นายพิเชษฐ์ ศรีสนธิ์ ครู โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
195 นายเริงศักดิ์ ชูกำลัง พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
196 นางสาวอัญชลี ศรเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
197 นายกฤษณ์ จันทมาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายติดประกาศผลการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน
198 นางสาวประไพ โสแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
199 นางนันท์นภัส บุญจิตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
200 นางจินตนา อัตถโกศล เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
201 นางสาวอภิญญา ไพรวัลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
202 นางสาวธนพร ชุ่มมั่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
203 นางสาวกรรณิกา อินทรทัศน์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
204 นางสาวมอญรา สังข์สีห์ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
205 นางสาวพิชชาพร อินกองงาม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
206 นางเอกอนงค์ เจตเขตกรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
207 นางเอกอนงค์ เจตเขตกรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
208 นายสกุล หุ่นวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
209 นางอังคนา ตั้งปัญญาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
210 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
211 นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
212 นางสาวอาภาภรณ์ ท้าวไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
213 นางสาวจันทร์ทิพย์ สายสวาท เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
214 นางสาวอัญชลี ศรเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
215 นางสาวอัญชลี ศรเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
216 นายกฤษณ์ จันทมาส ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
217 นายสกุล หุ่นวัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
218 นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
219 ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
220 นายประเทือง เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
221 นายยงยุทธ สินสวาท ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
222 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
223 นายทวี หาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
224 นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
225 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
226 นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
227 นางสาวรุ่งนภา บุญสิงห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
228 นางสุวรรณา ไพรี ครูธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน
229 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการประกวดและแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทศพล พูลพุฒ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]