หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 243 1.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
2 247 1.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
3 757 2.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
4 758 2.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
5 755 3.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 756 3.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 250 4.100 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 251 4.200 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจรัญ จากยางโทน
2 นายสุขวัฒน์ ฟักผล
3 นายสันทัด สัมฤทธิ์รินทร์
4 นางทัศนา จันทร์ลา
5 นายอดิศร โค้วประเสริฐ
6 นายธีระ ขจรศักดิ์ว่องไว
7 นายรัฐชัย สินประเสริฐ
8 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]