การเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
ขอให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ประกาศ( คลิกที่นี่ )
๑๑-๑๗ ก.ย. ๖๑ -เปลี่ยนตัวนักเรียนคลิกที่นี่  ครูผู้ฝึกสอน
  คลิกที่นี่พร้อมแนบหลักฐานในระบบของ ร.ร.
-กรณีที่ชื่อ-นามสกุล สะกดผิด ให้แก้ไข
 ในระบบของ ร.ร. ไม่ต้องแนบหลักฐาน
-เพิ่มรูปนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
๑๘ ก.ย.๖๑ - admin ของระบบการแข่งขันตรวจสอบ
และอนุมัติการขอเปลี่ยนตัว
การแก้ไขชื่อ-นามสกุล สะกดผิด
๑๙-๒๑ ก.ย.๖๑ -พิมพ์บัตรนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
แสดงบัตรเข้าแข่งขันต่อกรรมการ
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08:42 น.