ลำดับที่การแข่งขันของรายการที่ต้องมีการแข่งขัน/แสดงตามลำดับ
ที่ กลุ่มโรงเรียน ลำดับที่แสดง
1 เอกชนและนอกสังกัด 1
2 เพชรวังโป่ง 2
3 เอราวัณตาดหมอก 3
4 ดงขุย 4
5 ท่าพลนางั่ว 5
6 ลาดแค 6
7 บ้านโตกนายมชอนไพร 7
8 วังชมภู 8
9 ห้วยใหญ่ 9
10 บ้านโคกดงมูลเหล็ก 10
11 ท้ายดงวังหิน 11
12 เพชรชนแดน 12
13 ท่าข้าม 13
14 ในเมือง 14
15 ห้วยสะแก-ระวิง 15
 
 
 
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13:21 น.