จำนวนรายการกิจกรรมและสถานที่จัดการแข่งขัน
 
กลุ่มสาระฯ จำนวนรายการ สถานที่จัดแข่งขัน
1.ภาษาไทย 19 เมืองเพชรบูรณ์
2.คณิตศาสตร์       19 อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 
3.วิทยาศาสตร์      15 -อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
-บ้านสามแยกวังชมภู
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 เมืองเพชรบูรณ์
5.สุขศึกษา และพลศึกษา 8 เมืองเพชรบูรณ์
6.ศิลปะ – ทัศนศิลป์         15 อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
7.ศิลปะ – ดนตรี 51 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
8.ศิลปะ – นาฏศิลป์ 10 เมืองเพชรบูรณ์
9.ภาษาต่างประเทศ          13 อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      10 เมืองเพชรบูรณ์
11.คอมพิวเตอร์       12 อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
12.หุ่นยนต์ 8 บ้านท่าข้าม
13.การงานอาชีพ 18 เมืองเพชรบูรณ์
14.ปฐมวัย 2 อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
15.เรียนร่วม – ภาษาไทย 17 เมืองเพชรบูรณ์
16.เรียนร่วม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 เมืองเพชรบูรณ์
17.เรียนร่วม– ศิลปะ 21 เมืองเพชรบูรณ์
18.เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 เมืองเพชรบูรณ์
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 17:20 น.