สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 181 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 13 27 19
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 0 0 0
3 008 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 19 38 28
4 010 โรงเรียนบ้านกกกะบก 1 1 1
5 011 โรงเรียนบ้านกกโอ 6 7 6
6 012 โรงเรียนบ้านกลาง 12 19 18
7 017 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 1 2 2
8 019 โรงเรียนบ้านจางวาง 2 2 2
9 021 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 17 29 28
10 022 โรงเรียนบ้านซำภู 16 27 23
11 023 โรงเรียนบ้านซำม่วง 5 10 8
12 024 โรงเรียนบ้านดงขวาง 12 21 12
13 025 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 4 7 6
14 026 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 4 7 7
15 027 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 16 30 23
16 028 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 6 9 7
17 029 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 12 18 17
18 030 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 20 29 25
19 032 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 8 16 13
20 031 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0 0 0
21 033 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 18 40 31
22 034 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 3 9 6
23 043 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 29 52 35
24 035 โรงเรียนบ้านท่ากกแก 0 0 0
25 038 โรงเรียนบ้านท่าขาม 18 23 18
26 037 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 2 3 2
27 039 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 20 25 25
28 040 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 3 4 4
29 041 โรงเรียนบ้านท่าผู 6 13 10
30 042 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 13 37 23
31 036 โรงเรียนบ้านท่าโก 2 10 3
32 044 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 21 36 31
33 045 โรงเรียนบ้านนครเดิด 3 3 3
34 047 โรงเรียนบ้านนาซำ 2 4 3
35 049 โรงเรียนบ้านนายาว 10 19 13
36 046 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 1 1
37 048 โรงเรียนบ้านนาแซง 0 0 0
38 050 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 13 36 21
39 053 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 3 13 6
40 054 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 11 21 16
41 055 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 11 15 15
42 056 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 8 18 12
43 057 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 7 17 9
44 059 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 1 0 0
45 060 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย 0 0 0
46 061 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก 0 0 0
47 064 โรงเรียนบ้านบึง 0 0 0
48 066 โรงเรียนบ้านบุ่ง 9 25 13
49 065 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 12 17 15
50 067 โรงเรียนบ้านปากดุก 6 20 12
51 068 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 2 3 3
52 070 โรงเรียนบ้านปากออก 3 5 3
53 073 โรงเรียนบ้านป่าบง 14 31 19
54 071 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 6 24 13
55 072 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 7 39 14
56 079 โรงเรียนบ้านฝาย 17 30 25
57 077 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 5 7 6
58 078 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 0 0 0
59 080 โรงเรียนบ้านพร้าว 0 0 0
60 081 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 3 5 3
61 083 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 2 4 3
62 084 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 7 6 6
63 085 โรงเรียนบ้านร่องดู่ 0 0 0
64 086 โรงเรียนบ้านร่องบง 0 0 0
65 088 โรงเรียนบ้านลานบ่า 2 2 2
66 090 โรงเรียนบ้านวังกวาง 9 23 13
67 089 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 0 0 0
68 092 โรงเรียนบ้านวังขอน 2 2 2
69 091 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 0 0 0
70 093 โรงเรียนบ้านวังบาล 13 25 17
71 095 โรงเรียนบ้านวังมล 6 12 11
72 096 โรงเรียนบ้านวังยาว 21 40 29
73 098 โรงเรียนบ้านวังรู 15 26 22
74 097 โรงเรียนบ้านวังร่อง 37 78 55
75 100 โรงเรียนบ้านวังเวิน 3 14 6
76 099 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 0 0 0
77 094 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 0 0 0
78 101 โรงเรียนบ้านศิลา 12 22 20
79 102 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 24 39 35
80 104 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 13 18 15
81 105 โรงเรียนบ้านสักหลง 1 1 1
82 103 โรงเรียนบ้านส้มเลา 3 7 5
83 108 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
84 111 โรงเรียนบ้านหนองคัน 0 0 0
85 113 โรงเรียนบ้านหนองบัว 13 22 16
86 112 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0
87 114 โรงเรียนบ้านหนองปลา 0 0 0
88 117 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 21 13
89 119 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1 1 1
90 121 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 3 0 0
91 109 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 0 0 0
92 118 โรงเรียนบ้านหนองเล 5 5 5
93 116 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 21 36 31
94 120 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
95 110 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 17 45 28
96 115 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
97 122 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 28 41 36
98 142 โรงเรียนบ้านหวาย 0 0 0
99 145 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 2 2
100 144 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 2 3 2
101 146 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 4 5 5
102 149 โรงเรียนบ้านหินฮาว 9 16 9
103 147 โรงเรียนบ้านหินโง่น 7 21 12
104 148 โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาสักง่า 0 0 0
105 123 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 0 0 0
106 124 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 16 30 22
107 125 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 12 27 19
108 126 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 3 8 4
109 128 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 2 5 4
110 129 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 5 27 11
111 130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 12 27 18
112 131 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 17 29 25
113 133 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 15 21 17
114 134 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 15 20 16
115 135 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 14 32 21
116 136 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 16 22 19
117 137 โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย 0 0 0
118 138 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 24 39 28
119 139 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 5 7 7
120 140 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 12 24 18
121 141 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 4 4 4
122 132 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 0 0 0
123 153 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 0 0 0
124 154 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 3 5 5
125 016 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 22 41 34
126 062 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 3 6 6
127 150 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 3 3 3
128 151 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 29 70 45
129 014 โรงเรียนบ้านแก่งยาว 0 0 0
130 013 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 18 24 16
131 018 โรงเรียนบ้านโคกมน 22 40 32
132 020 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 14 38 18
133 063 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 8 5
134 074 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 0 0 0
135 076 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 2 9 5
136 107 โรงเรียนบ้านโสก 3 5 4
137 106 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 0 0 0
138 152 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 0 0 0
139 087 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 4 11 7
140 157 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 6 19 12
141 158 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 9 16 10
142 164 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 4 6 5
143 165 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 2 4 3
144 166 โรงเรียนวัดศรีทอง 4 11 4
145 167 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 5 15 9
146 170 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 6 7 7
147 174 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 8 15 11
148 179 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 7 10 8
149 178 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 51 141 75
150 172 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 19 55 26
151 007 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 6 6 6
152 182 โรงเรียนจิตพิมล 0 0 0
153 009 โรงเรียนนราทิพย์พิทยา 0 0 0
154 155 โรงเรียนบูรณวิทยา 3 9 6
155 184 โรงเรียนปิตมาตาสิกขา 0 0 0
156 156 โรงเรียนผดุงวิทย์ 35 108 60
157 159 โรงเรียนพอจิตวิทยา 0 0 0
158 163 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1 2 0
159 168 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 0 0 0
160 169 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 10 37 14
161 171 โรงเรียนหยกฟ้า 0 0 0
162 173 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 8 14 11
163 177 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 9 12 10
164 176 โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ 1 6 1
165 160 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 13 32 20
166 161 โรงเรียนเมตตาวิทยา 5 15 6
167 162 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 7 4
168 180 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 1 1 1
169 001 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 1 2 2
รวม 1269 2573 1784
4357

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]