เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายอนันต์ นามทองต้น รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายวรพล อุทัยรัตน์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางชื่นจิต เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางมลธิรา จันทร์มูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางสาวนงนุช ลาคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางศรีชา คำพา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางพรยุพิน กาศเกษม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายกันตภณ เบญจานุกรม ประธานศูนย์เครือข่ายฯอำเภอหล่มสัก คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายอภิชาต ภักดีสาร ประธานศูนย์เครือข่ายฯอำเภอหล่มเก่า คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายวิโรจน์ แสงพวง ประธานศูนย์เครือข่ายฯอำเภอน้ำหนาว คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายภัทรพล พรกนกวรกมล ประธานศูนย์เครือข่ายฯอำเภอเขาค้อ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายรุ่งศักดิ์ สุภสิริ ประธานศูนย์เครือข่ายฯหลักเมือง คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายนิรศักดิ์ นารี ประธานศูนย์เครือข่ายฯเมืองราด คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายบัวทอง บุบผา ประธานศูนย์เครือข่ายฯพ่อขุนผาเมือง คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายฉลอม ลอดทอน ประธานศูนย์เครือข่ายฯฝายบุญหลง คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายกิตติชัย ด้วงธรรม ประธานศูนย์เครือข่ายฯบ้านกลางช้างตะลูด คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายสุเทพ ศรียา ประธานศูนย์เครือข่ายฯหินฮาวนาซำ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายจเร บัวหลวง ประธานศูนย์เครือข่ายฯศิลาตาดกลอย คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายสรรชัย แก้วกก ประธานศูนย์เครือข่ายฯหล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายสมยศ พรหมพล ประธานศูนย์เครือข่ายฯวังกวางหลักด่าน คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายสุทธิรักษ์ ผ้ายผา ประธานศูนย์เครือข่ายฯน้ำหนาว คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายวีรพล ธิกะ ประธานศูนย์เครือข่ายฯทุ่งสนเข็ก คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางกรองแก้ว อินแนน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายอนันต์ นามทองต้น รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
35 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
36 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
37 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
38 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
39 นางสาวกันตนา บุญณรงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
40 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
41 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
42 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญ คณะกรรมการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
43 นางสาวรินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
44 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
45 นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
46 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
47 นายพิชิตพล โสประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
48 นางสาวนภัสสร แป้นแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
49 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / นักบินน้อย สพฐ.  
50 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / นักบินน้อย สพฐ.  
51 นางสาวจิราพร ศรีนุต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / นักบินน้อย สพฐ.  
52 นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / นักบินน้อย สพฐ.  
53 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
54 นางแพรวพรรณ แก้วยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
55 นางเสาวณิต กองเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
56 นายสมทรง ศรีอุดกัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
57 จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตร นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
58 นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
59 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์)  
60 นางสาวเปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์)  
61 นางสุกัญญา ชุมวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์)  
62 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์)  
63 นางสาวศุภลักษณ์ ใจจะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์)  
64 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์)  
65 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
66 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
67 นางสาวกนกชณก มาทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
68 นางเบญจมาศ ทองจา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
69 นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
70 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
71 นางศิวากร คำสนิท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
72 นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
73 ร.ท.มนตรี หนูทอง นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
74 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/ หุ่นยนต์ สพฐ./ การงานอาชีพ)  
75 นางกชนันท์ โนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/ หุ่นยนต์ สพฐ./ การงานอาชีพ)  
76 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.กลุ่ม DLICT คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/ หุ่นยนต์ สพฐ./ การงานอาชีพ)  
77 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/ หุ่นยนต์ สพฐ./ การงานอาชีพ)  
78 นางวิลาวัณย์ พูลทอง ลูกจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/ หุ่นยนต์ สพฐ./ การงานอาชีพ)  
79 นางวราภรณ์ ใบภัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
80 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
81 นางปาณชีพ เกษามูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
82 นางสาวยมลพร หมื่นสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
83 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
84 นายเทิดชาย สุขโทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์การแข่งขัน มีหน้าที่ ดูแลเว็บไซต์การแข่งขัน  
85 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์การแข่งขัน มีหน้าที่ ดูแลเว็บไซต์การแข่งขัน  
86 นายสามารถ ใจกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์การแข่งขัน มีหน้าที่ ดูแลเว็บไซต์การแข่งขัน  
87 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์การแข่งขัน มีหน้าที่ ดูแลเว็บไซต์การแข่งขัน  
88 นางวิลาวัณย์ พูลทอง ลูกจ้าง คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์การแข่งขัน มีหน้าที่ ดูแลเว็บไซต์การแข่งขัน  
89 นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้าง คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์การแข่งขัน มีหน้าที่ ดูแลเว็บไซต์การแข่งขัน  
90 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์การแข่งขัน มีหน้าที่ ดูแลเว็บไซต์การแข่งขัน  
91 นายสำราญ บุตรอามาตย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่การแข่งขัน  
92 นางชื่นจิต เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่การแข่งขัน  
93 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่การแข่งขัน  
94 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาสถานที่การแข่งขัน  
95 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
96 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธงวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
97 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
98 นางเจริญ จันทนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
99 นางสาวสินีนาฏ กรมกอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
100 นางสาวสุธิดา ไคร้ทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
101 นางพรยุพิน กาศเกษม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
102 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
103 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
104 นางศรีชา คำพา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ  
105 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ  
106 นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ  
107 นางสาวกัลตนา บุญณรงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ  
108 นายสุรกานต์ อุดพ้วย ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ  
109 นายวรพล อุทัยรัตน์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
110 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
111 นายนราศักดิ์ จันทร์บุญมี ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
112 นางสาวพิชญ์สินี แก้วแสน ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
113 นางเกื้อกูล ทองขาน ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
114 นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
115 นางสาวกาญจนาวดี บุญณรงค์ ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
116 นางอริศรา โตสงคราม ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
117 นายสุรการต์ อุดพ้วย ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
118 นางสมร เกียรติดำรงค์ ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
119 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
120 นางสาวอิสสรียา สีอ่อน ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
121 นายวุฒิพงศ์ เพชรกันหา รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
122 นางมลธิรา จันทร์มูล ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
123 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.กลุ่ม DLICT คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
124 นางวิลาวัลย์ พูลทอง ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
125 นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
126 นางสาวอิสสรียา สีอ่อน ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
127 นางเนตรนภา สีอ่อน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
128 นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
129 นางมลธิรา จันทร์มูล ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป  
130 นายมนัส เพชรกันหา ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป  
131 นายเสริมศักดิ์ บัวโรย ช่างไม้ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป  
132 นายชัยยศ ศรีสุวรรณ พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป  
133 นายบุญเทียน สิงห์ทอง ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป  
134 นายสุชาติ บุญณงค์ ช่างไม้ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป  
135 นายเฉลิมชัย ขันทสอน ช่างไม้ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป  
136 นายพรรณศรี อุดพ้วย ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป  
137 นายนิกร บุญชื่น ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป  
138 นางสาวนภัสสณ์ แป้นแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป  
139 นายอนันต์ นามทองต้น รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะกรรมการประเมินผล  
140 นางสาวนงนุช ลาคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล  
141 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล  
142 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประเมินผล  
143 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล  
144 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ สพป.พช.2 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  
145 รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ สพป.พช.2 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  
146 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพป.พช.2 คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  
147 นายกันตภณ เบญจานุกรรม ประธานศูนย์อำเภอหล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  
148 นายอภิชาต ภักดีสาร ประธานศูนย์อำเภอหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  
149 นายวิโรจน์ แสงพวง ประธานศูนย์อำเภอน้ำหนาว คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  
150 นายภัทรพล พรกนกวรกมล ประธานศูนย์อำเภอเขาค้อ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  
151 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  
152 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  
153 นายสมพงษ์ พวงคำ ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
154 นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
155 นางทิพรัตน์ จำนงค์วัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
156 นางเตือนใจ กินูญ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
157 นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
158 นางสำรวล คำยิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
159 นางวิมลพร จันทร์มี ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
160 นายธวัช บุญกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
161 นางสาวสุมนา ผิวสานต์ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
162 นายพิเชฐ ชาประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
163 นายประชัน จันทร์แปลก ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
164 นางสมจิตร ภู่ทองดี ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.อนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
165 นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
166 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
167 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
168 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.กลุ่ม DLICT คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
169 นางกชนันท์ โนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
170 นางประภาพรรณ ผมเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
171 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
172 นายสามารถ ใจกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
173 นายขันติ เนาว์แก้ว ครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
174 นางวิลาวัณย์ พูลทอง ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า  
175 นายสวาท สร้อยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
176 นายวิจิตร ขันยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องบง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
177 นายอานันท์ หงส์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
178 นายนภกัญจน์ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
179 นายทองใหม่ แก้วหล้า ครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
180 นายวีรศักดิ์ ชัยสา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
181 นางอมรา เดชรักษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
182 นางสาวเพ็ญรัตน์ กายา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
183 นางทัศนีย์ หงส์พันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
184 นางเนตรนภา บุดดาคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
185 นายสุนทร คำมา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
186 นายบุญสอน มาอาจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
187 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
188 นางศิวากร คำสนิท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว  
189 นายสรศักดิ์ ผิวสานต์ ผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
190 นางธิดา มาสีจันทร์ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
191 นายสงกรานต์ พรมทอง ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
192 นางอมรลักษณ์ บุญมา ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
193 นางมาลี ลาคำ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
194 นายมนัส ไสลภูมิ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
195 นายชำนาญ จันมา ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
196 นายวิศณุ ลาคำ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
197 นางปพิชญา รักษาศรี ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
198 นางกานต์กมล สังข์ทอง ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
199 นางดวงใจ ชมกลาง ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
200 นางวศินี อุ่นเรือน ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
201 นางสาวนารี ปรีดี ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
202 นางดอกเกต โภคาเพชร ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
203 นางสาววริศรา เรืองน้อย ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
204 นายจำรัส วงศรีรักษ์ ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
205 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
206 นางสาวศุภลักษณ์ ใจจะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  
207 นายสถิตย์ จีนประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
208 นายสรุธอม พาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
209 นายปริศร อิเหลา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
210 นายสัมฤทธิ์ คงมา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
211 นางวิไล วันเมือง ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
212 นายเขมธนภิรัฐ อัครธัญณ์สิน ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
213 นางสาวณัฏฐ์ศศิ ภวบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
214 นายนพฤทธิ์ ไวว่อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ร.ร.บ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
215 นางสาวอมรรัตน์ ลาภทวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ร.ร.บ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
216 นางสาวจิราภรณ์ จำนงค์ภู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ร.ร.บ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
217 นางสาววิศรุตา พรมเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ร.ร.บ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
218 นายสมยศ บุตรแก้ว ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
219 นายสมจิตร จงไทย ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
220 นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
221 นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  
222 นางสังวาลย์ จันดาหอม ผอ.โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
223 นางสาวนิภา ไตรรักษ์ ครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
224 นางณัฐนิช บุญจรัส ครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
225 นางสุมาลี ทองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
226 นายขันติ เนาว์แก้ว ครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
227 นางกรองแก้ว ถองทอง ครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
228 นายประกอบ สารีคำ ครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
229 นางสาวเสาร์วะลี แก้ววิไล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
230 นางสาวเกษราภรณ์ แสนศึก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
231 นางสาวปาริชาต อุมาลี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
232 ร.ท.มนตรี หนูทอง นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก  
233 นางมลธิรา จันทร์มูล ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันหอประชุมอรุณญาเขต  
234 นายบุญเทียน สิงห์ทอง ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันหอประชุมอรุณญาเขต  
235 นายเฉลิมชัย ขันทสอน ช่างไม้ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันหอประชุมอรุณญาเขต  
236 นางสมร เกียรติดำรงค์ ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันหอประชุมอรุณญาเขต  
237 นางวิลาวัณย์ พูลทอง ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันหอประชุมอรุณญาเขต  
238 นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันหอประชุมอรุณญาเขต  
239 นางสาวเปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันหอประชุมอรุณญาเขต  
240 นางสาวพิชญ์สินีย์ สังห์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันหอประชุมอรุณญาเขต  
241 นางกรองแก้ว อินแนน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงยิม สวนสาธารณะหนองแค  
242 นายบุญเทียน สิงห์ทอง ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงยิม สวนสาธารณะหนองแค  
243 นายเฉลิมชัย ขันทสอน ช่างไม้ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงยิม สวนสาธารณะหนองแค  
244 นายเสริมศักดิ์ บัวโรย ช่างไม้ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงยิม สวนสาธารณะหนองแค  
245 นายสุชาติ บุญณรงค์ ช่างไม้ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงยิม สวนสาธารณะหนองแค  
246 นายชัยยศ ศรีสุวรรณ พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงยิม สวนสาธารณะหนองแค  
247 นายนราศักดิ์ จันทร์บุญมี ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงยิม สวนสาธารณะหนองแค  
248 นางสมร เกียรติดำรงค์ ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงยิม สวนสาธารณะหนองแค  
249 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันโรงยิม สวนสาธารณะหนองแค  
250 นายอิทธินันท์ ยายอด ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
251 นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
252 นางวรรณิศา ศรีเภา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
253 นางชัญญา จินากูล ผอ.โรงเรียนบ้านร่องกะถิน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
254 นางเตือนใจ กินูญ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
255 นางชลม์ลภัทร์ เมืองน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
256 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
257 นางสาวรินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
258 นายสถิตย์ จีนประสพ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
259 นายเขมธนภิรัฐ อัครธัญณ์สิน ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
260 นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
261 นายพิชิตพล โสประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
262 นางวันเพ็ญ โสภา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
263 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
264 นายสถิตย์ จีนประสพ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
265 นายปริศร อิเหลา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
266 นายสัมฤทธิ์ คงมา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
267 นางจินตนา นนทะโคตร ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
268 นางวรนุช แพงขะ ครูโรงเรียนบ้านน้ำก้อ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
269 นางปราณี พณิชีพ ครู โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปภัมถ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
270 นายอำนวย จูเจียม ครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
271 นางสาวณัฎฐ์ศศิ ภวบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
272 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
273 นางสาวจิราพร ศรีนุต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
274 นางปวันรัตน์ สมพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง คณะกรรมการกลางนักบินน้อย สพฐ.  
275 นายสมควร ปิ่นขาว ครูโรงเรียนบ้านหนองแม่นา คณะกรรมการกลางนักบินน้อย สพฐ.  
276 นายรัฐพล อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ คณะกรรมการกลางนักบินน้อย สพฐ.  
277 นางสาวจุฑามาศ ช้างคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกมน คณะกรรมการกลางนักบินน้อย สพฐ.  
278 นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม ครู โรงเรียนบ้านห้วยข่อย คณะกรรมการกลางนักบินน้อย สพฐ.  
279 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางนักบินน้อย สพฐ.  
280 นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางนักบินน้อย สพฐ.  
281 นายเสริมศิลป์ ปานนิล ผอ.โรงเรียนบ้านดงทิพย์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
282 นายบุญแทน บุญแสน ผอ.โรงเรียนบ้านนายาว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
283 นางแพรวพรรณ แก้วยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
284 นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
285 นางเสาวณิต กองเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
286 นายไสว จันอุดร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
287 นายมนตรี พวงคำ ผอ.โรงเรียนบ้านวังมล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
288 นายบุรุษ น้อยศรี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำคำ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
289 นายคฑาวุธ ตุลสุข ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
290 จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตร นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
291 นายสมทรง ศรีอุดกัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
292 นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
293 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
294 นางสาวศุภลักษณ์ ใจจะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
295 นางเบญจมาศ ทองจา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
296 นางรัชนีกร ไชยปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
297 นางสาวนงนุช ลาคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี -นาฎศฺลป์)  
298 นายสุวิทย์ พลยศ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี -นาฎศฺลป์)  
299 นางลำดวน นักดนตรี ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี -นาฎศฺลป์)  
300 นายบุญเลิศ คำโฉม ผอ.โรงเรียนบ้านท่าดินแดง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี -นาฎศฺลป์)  
301 นางสุกัญญา ชุมวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี -นาฎศฺลป์)  
302 นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี -นาฎศฺลป์)  
303 นางสาวเปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี -นาฎศฺลป์)  
304 นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี -นาฎศฺลป์)  
305 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
306 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
307 นางสุนิจ แก้วกก ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
308 นางจุฑามณี สิงห์สถิต ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
309 น.ส.จิระภา แก้วจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
310 นายอรรถวิท อุตม์อ่าง ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
311 นางอมรา เดชรักษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
312 นางสาวกนกชณก มาทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
313 นางสาวสุนัน ยาคำ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
314 นางอมรา เดชรักษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
315 นางผกากาญจน์ ทะสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
316 นางวารุณี แก้วม่วง ครูโรงเรียนบ้านฟองใต้ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
317 นางมรกต บูรณศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
318 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางการตัดสินคอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์  
319 นางกชนันท์ โนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางการตัดสินคอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์  
320 นายวุฒิพงศ์ อุ่นเรือน ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางการตัดสินคอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์  
321 นายสามารถ ใจกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางการตัดสินคอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์  
322 นายขันติ เนาว์แก้ว ครูโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก คณะกรรมการกลางการตัดสินคอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์  
323 นางวิลาวัณย์ พูลทอง ลูกจ้าง คณะกรรมการกลางการตัดสินคอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์  
324 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางการตัดสินคอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์  
325 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางการตัดสินคอมพิวเตอร์ - หุ่นยนต์  
326 นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางการตัดสินการงานอาชีพ  
327 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางการตัดสินการงานอาชีพ  
328 นางกชนันท์ โนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางการตัดสินการงานอาชีพ  
329 นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.กลุ่ม DLICT คณะกรรมการกลางการตัดสินการงานอาชีพ  
330 นางวิมลพร จันทร์มี ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางการตัดสินการงานอาชีพ  
331 นางลำยง แพงขะ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางการตัดสินการงานอาชีพ  
332 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางการตัดสินการงานอาชีพ  
333 นางพจรินทร์ จันทึง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางการตัดสินการงานอาชีพ  
334 นางสาวพจนีย์ พรหมบุญตา ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางการตัดสินการงานอาชีพ  
335 นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
336 นายไสว จันอุดร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
337 นายมนตรี พวงคำ ผอ.โรงเรียนบ้านวังมล คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
338 นายบุรุษ น้อยศรี ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำคำ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
339 นายคฑาวุธ ตุลสุข ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลา คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
340 ร.ท.มนตรี หนูทอง นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
341 นางศิวากร คำสนิท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
342 นางสาวชุติพร ประเสริฐ์ทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
343 นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
344 นางดวงดาว ยศสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
345 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางการตัดสินปฐมวัย  
346 นางจุฑารัตน์ ด้วงธรรม ครูโรงเรียนบ้านโสก คณะกรรมการกลางการตัดสินปฐมวัย  
347 นางทิพรัตน์ จำนงค์วัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการกลางการตัดสินปฐมวัย  
348 นางสุวรรณา แปววัง ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก คณะกรรมการกลางการตัดสินปฐมวัย  
349 นางสาวกฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการกลางการตัดสินปฐมวัย  
350 นางสุพานิจ บุญเข้ม ครูโรงเรียนบ้านนายาว คณะกรรมการกลางการตัดสินปฐมวัย  
351 นายสรศักดิ์ ผิวสานต์ ผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการกลางฝ่ายตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
352 นางกานต์กมล สังข์ทอง ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการกลางฝ่ายตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
353 นางสาวนภาพร นันเขียว ครูโรงเรียนบ้านหลักด่าน กรรมการกลางฝ่ายตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
354 นางวรรณิกา ศรียา ครูโรงเรียนบ้านวังรู กรรมการกลางฝ่ายตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
355 นางกำไล มีไทย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ กรรมการกลางฝ่ายตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
356 นางอุทัยวรรณ สิงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำก้อ กรรมการกลางฝ่ายตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
357 นางสาวยมลพร หมื่นสาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางฝ่ายตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
358 นางปาณชีพ เกษามูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางฝ่ายตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
359 นางอมรรัตน์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางฝ่ายตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
360 นางปภาดา ทรัพย์อนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
361 นายธีรวัฒน์ สิทธิวงษ์ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
362 นายสุรณรงค์ แก้วประสงค์ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
363 นางสาวนภาพร กองสาร ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
364 นางวิไล วันเมือง ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
365 นายเอกชัย วัฒนศัพย์ ครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
366 นายสาธิต โค่บุญ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
367 นางสาวสุจารี ศรีจันทร์สุข ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
368 นางเพ็ญโพยม บางเอี่ยม ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
369 นางสาวเพ็ญรัตน์ กายา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
370 นางเนตรนภา บุดดาคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
371 นางวรินทร สิมลี ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
372 นางอรุณรัตน์ คำมั่น ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
373 นางสุพรรษา หย่ำวิลัย ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
374 นางวราภรณ์ สีมา ครู โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
375 นายวิชชากร สุนลี ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
376 นางสาววรรณภา นวลเกตุ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
377 นางสาวศศิธร จีเสียน ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
378 นายโกวิทย์ ฝายเทศ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
379 นางสาวภิญญุพัชญ์ สิงหะ ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
380 นางธนพร ชัยศรี ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  
381 นางสาวกาญจนา จันเทียน ครู ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]